ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
BENEFICIAL EFFECTS OF PROPOLIS ON METHOTREXATE-INDUCED LIVER INJURY IN RATS [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2011; 44(1): 18-23

BENEFICIAL EFFECTS OF PROPOLIS ON METHOTREXATE-INDUCED LIVER INJURY IN RATS

Aysun Çetin1, Leylagül Kaynar2, Barış Eser2, Canan Karadağ1, Berkay Sarayman3, Ahmet Öztürk4, İsmail Koçyiğit2, Sibel Kabukçu Hacıoğlu5, Betül Çiçek6, Sibel Silici7
1Department of Biochemistry and Clinical Biochemistry, School of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Department of Hematology, School of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey
3School of Pharmacy, Erciyes University, Kayseri, Turkey
4Department of Biostatistics, School of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey
5Department of Hematology, School of Medicine, Pamukkale University, Denizli
6Department of Nutrition and Dietetics, Ataturk Health School, Erciyes University, Kayseri, Turkey
7Department of Animal Sciences, Safiye Cikrikcioglu Vocational College, Erciyes University, Kayseri, Turkey

Amaç: Yaygın olarak kullanılan sitotoksik bir ilaç olan metotreksatın kullanımı sıklıkla ciddi karaciğer hasarı nedeniyle kısıtlanmaktadır. Propolis antioksidan aktiviteleri bilinen polifenolik bileşiklerden zengin doğal bir arı ürünüdür. Bu çalışmada, sıçanlarda metotreksata (MTK) bağlı karaciğer hasarı üzerine propolisin koruyucu rolünü araştırdık. Yöntem: Wistar albino 48 erkek sıçan, eşit olarak dört gruba ayrılmıştır. MTK grubu 10 gün boyunca 100 mg/kg/gün plasebo distile su oral yolla ve tek doz 20 mg/kg MTK’ı 7. günde intraperitoneal almıştır. Propolis-MTK grubu 10 gün boyunca 100 mg/kg/gün propolis ve aynı doz MTK almıştır. Propolis grubu 10 gün boyunca 100 mg/kg/gün propolis ve MTK yerine 7. günde eşit hacim fizyolojik tuzlu su intraperitoneal almışlardır. Kontrol grubu 10 gün boyunca distile su ve 7. günde eşit hacim fizyolojik tuzlu su intraperitoneal almıştır. Karaciğer homojenat örneklerinde malondialdehit (MDA) konsantrasyonu, süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve katalaz (KAT) aktivite düzeyleri ölçülmüştür. Bulgular: MTK karaciğer MDA düzeylerini artırmış ve SOD, GSH-Px ve KAT düzeylerini belirgin olarak azaltmıştır (p<0.001). Propolis eklenmesi, MTK alan sıçanların karaciğerinde MDA düzeyini azaltmış ve GSH-Px seviyelerini anlamlı olarak artırmıştır. SOD ve KAT seviyelerinde izlenen rakamsal iyileşme istatistiksel olarak anlamlı seviyelere ulaşmadı. (p>0.05). Sonuç: MTK’ın neden olduğu oksidatif stres propolis verilmesiyle azalmış ve bu etkinin büyük olasılıkla propolisin yapısındaki antioksidan bileşenlerden kaynaklandığı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Antioksidan aktivite, karaciğer hasarı, metotreksat, oksidatif stres, sıçan, Türk propolisi

Sıçanlarda Metotreksata Bağlı Karaciğer Hasarında Propolisin Olumlu Etkileri

Aysun Çetin1, Leylagül Kaynar2, Barış Eser2, Canan Karadağ1, Berkay Sarayman3, Ahmet Öztürk4, İsmail Koçyiğit2, Sibel Kabukçu Hacıoğlu5, Betül Çiçek6, Sibel Silici7
1Department of Biochemistry and Clinical Biochemistry, School of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Department of Hematology, School of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey
3School of Pharmacy, Erciyes University, Kayseri, Turkey
4Department of Biostatistics, School of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey
5Department of Hematology, School of Medicine, Pamukkale University, Denizli
6Department of Nutrition and Dietetics, Ataturk Health School, Erciyes University, Kayseri, Turkey
7Department of Animal Sciences, Safiye Cikrikcioglu Vocational College, Erciyes University, Kayseri, Turkey

The efficacy of methotrexate (MTX), a widely used cytotoxic chemotherapeutic agent, is often limited by severe liver injury. Propolis is a natural bee product rich in polyphenolic compounds known for antioxidant activity. We investigated the protective role of propolis on MTX-induced liver injury in rats. Methods: Forty-eight Wistar Albino male rats were assigned equally into four groups: MTX group received placebo (distilled water) orally (for ten days) and a single dose of 20mg/kg MTX was administered intraperitoneally (on the seventh day). Propolis-MTX group received 100 mg/kg/day propolis extract orally (for ten days), and same dose MTX. Propolis group received 100 mg/kg/day propolis extract (for ten days), and equally volume physiological saline was administered intraperitoneally instead of MTX (on the seventh day). Control group received distilled water (for ten days), and also physiological saline was administered intraperitoneally (on the seventh day). Malondialdehyde (MDA) concentration, and superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GSH-Px), and catalase (CAT) activity levels were determined in the homogenate of liver. Results: MTX increased liver MDA concentration and decreased the SOD, GSH-Px and CAT activity levels (p<0.001). The addition of propolis significantly decreased MDA concentrations and increased the GSH-Px levels in liver of the rats receiving MTX (p<0.001). There was numeric improvement SOD and CAT activity levels but it did not reach to the statistically significance (p>0.05). Conclusions: The MTX-induced oxidative stress was decreased by propolis, probably by its antioxidant components.

Keywords: Antioxidant activity, liver injury, methotrexate, oxidative stress, rats, Turkish propolis

Aysun Çetin, Leylagül Kaynar, Barış Eser, Canan Karadağ, Berkay Sarayman, Ahmet Öztürk, İsmail Koçyiğit, Sibel Kabukçu Hacıoğlu, Betül Çiçek, Sibel Silici. Sıçanlarda Metotreksata Bağlı Karaciğer Hasarında Propolisin Olumlu Etkileri. Acta Oncol Tur.. 2011; 44(1): 18-23
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale