ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669

Dikkat: Bu makaleler yayına kabul edilmiştir; ancak bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı göstermez. Yeni makaleler kabul edildikçe burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - ACTA ONCOLOGICA TURCICA

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Kronik Miyelomonositik Lösemi Hastalarının Özellikleri ve Tedavi Yanıtları: Tek Merkez Deneyimi
Characteristics and Outcome of Patients with Chronic Myelomonocytic Leukemia: Experience of a Single Center
Burcu Aslan Candır, Ersin Bozan, Samet Yaman, Sema Seçilmiş, Semih Başcı, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş
doi: 10.5505/aot.2023.20082  Sayfa 0

2.
Genç Mide Kanserinin Klinikopatolojik Özellikleri ve Yeni İnflamatuar Prognostik Belirteçler
Clinicopathological Features of Young Gastric Cancer and New Inflammatory Prognostic Markers
Ahmet Gülmez, Mustafa Dikilitaş
doi: 10.5505/aot.2023.74317  Sayfa 0

3.
Kutanöz Skuamöz Hücreli Karsinom: Genç Yetişkinlere Karşı Ayrımcı Bir Kanser Türü
Cutaneous Squamous Cell Carcinoma: A Type Of Cancer That Discriminates Against Young Adults
Zeynep Gülsüm Güç, Hasan Güç
doi: 10.5505/aot.2023.61582  Sayfa 0

4.
Türkiyenin Güneyindeki Kadın Sağlık Çalışanlarının Meme ve Rahim Ağzı Kanseri Konusundaki Farkındalık, Davranış ve Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Awareness, Behavior, and Knowledge Levels of Female Healthcare Professionals About Breast and Cervical Cancer in Southern Turkey
Mehmet Esat Duymuş, Hülya Ayık Aydın
doi: 10.5505/aot.2023.60376  Sayfa 0

5.
İbandronik Asid ve Zoledronik Asidin Kemik Metastazlı Meme Kanserli Hastalardaki Progresyonsuz Sağkalım Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effects of Ibandronic Acid and Zoledronic Acid on Progression-free Survival in Patients with Bone Metastatic Breast Cancer
Elanur Karaman, Savaş Volkan Kisioglu
doi: 10.5505/aot.2023.82346  Sayfa 0

6.
Nörofibromatozis Tip 1 ve Tip2 (NF1 ve NF2): Hastaların Moleküler Genetik Profilleri
Neurofibromatosis Type 1 and Type2 (NF1 and NF2): Molecular Genetic Profiles of the Patients
Abdullatif Bakır, Vehap Topçu, Büşranur Çavdarlı
doi: 10.5505/aot.2023.10692  Sayfa 0

7.
Gastrointestinal Sistemin Primer ve Sekonder Hematolenfoid Neoplazileri: Tek Merkez Deneyimi.
Primary and Secondary Hematolymphoid Neoplasms of the Gastrointestinal Tract: A Single Institute Experience.
Beril Güler
doi: 10.5505/aot.2023.68916  Sayfa 0

8.
Risk Faktörleri Varlığında Önemi Belirsiz Monoklonal Gammopati ve Smoldering Multiple Myeloma Tanısında Kullanılan Serum İmmünfiksasyon Elektroforezi ve Serum Serbest Hafif Zincir Ölçümlerinin Eş Zamanlı Değerlendirilmesi
Simultaneous Evaluation of Serum Immunofixation Electrophoresis and Serum Free Light Chain Measurements Used in the Diagnosis of Monoclonal Gammopathy and Smoldering Multiple Myeloma of Uncertain Significance in the Presence of Risk Factors
İrem Öner, Fatih Sackan, Ali Ünal
doi: 10.5505/aot.2023.32650  Sayfa 0

9.
Prostat Kanserinde ADC Değerleri ile Gleason Skoru Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Relationship Between ADC Values and Gleason Score in the Prostate Cancer
Şehnaz Tezcan, Funda Ulu Öztürk
doi: 10.5505/aot.2023.81488  Sayfa 0

10.
Metastatik Safra Yolu Kanseri Olan Yaşlı Hastalarda Optimal Tedavi Yaklaşımları ve Prognostik Faktörler
The Optimal Treatment Approaches and Prognostic Factors In Elderly Patients with Advanced Stage Biliary Tract Tumors
Sabin Göktaş Aydın, Burçin Çakan Demirel, Ahmet Bilici, Cansu Yilmaz, Atakan Topçu, Musa Barış Aykan, Seda Kahraman, Muhammed Mustafa Atcı, Ilgın Akbıyık, Fahri Akgül, Ömer Fatih Ölmez, Ahmet Aydın
doi: 10.5505/aot.2023.03708  Sayfa 0

11.
Ürik Asit ve Multiple Miyeloma, Keşfedilmemiş İlişki
Uric Acid and Multiple Myeloma, Unexplored Association
Murat Kaçmaz, Semih Başcı, Samet Yaman, Burcu Aslan Candir, Sema Seçilmiş, Gül Ilhan, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş
doi: 10.5505/aot.2023.25901  Sayfa 0

12.
Meme Kanserinde Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Yanlış-Pozitif MRG Bulguları ve Tümör Yanıt Paternleri ile HER2 Durumu Arasındaki Korelasyon
False-positive MRI Findings in Breast Cancer After Neoadjuvant Chemotherapy and Correlation Between Tumor Response Patterns and HER2 Status
Aydan Avdan Aslan, Servet Erdemli, İbrahim Halil Erdoğdu, Serap Gultekin, Cihan URAS, Fatma Tokat, Ali Arıcan, Leyla Özer, Kemal Behzatoglu, Nezih Meydan, Füsun Taşkın
Sayfa 0

13.
Yaşlı Hastalarada Allojeneik Kök Hücre Nakli Sonuçları Nasıl? Tek Merkez Deneyimi
How are the Results of Allogeneic Stem Cell Transplantation in Elderly Patients? A Single-center Experience
Ayse Uysal, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya, İlhami Berber, Ahmet Sarıcı, Soykan Biçim, Ahmet Kaya, Emine Hidayet
Sayfa 0

14.
Mukozit İlişkili Ağrı için Hasta Kontrollü Analjezi Yöntemi Eşliğinde Uygulanan Opioid Tedavisinin Erken Dönem Nakil Komplikasyonları ile İlişkisi
Opioid Administration for Mucositis-related-Pain Using Patient Controlled Analgesia (PCA) Method is Associated with the Development of Early Posttransplant Complications
Kübra Haşimoğlu Gürün, Zeynep Arzu Yegin, Didem Akçalı, Zübeyde Nur Özkurt, Oktay Tertemiz, Ferda Can, Asena Dikyar, Suzan Berkiten
Sayfa 0

15.
Metastatik Meme Kanserinde Evreleme FDG PET/BT Bulgularının Metastatik Bölge Dağılımı ile İlişkisi
Relationship Between Staging FDG PET/CT Findings and Distribution of Metastatic Sites in Metastatic Breast Cancer
Bedriye Büşra Demirel, Seda Gülbahar Ateş, Hüseyin Emre Tosun, Süleyman Aksu, Gülin Uçmak
Sayfa 0

16.
Miyelodisplastik Sendromun Progresyonu ile İlişkili Risk Faktörleri: Tek Merkezden 13 Yıllık Deneyim
Risk Factors Associated with Progression of Myelodysplastic Syndrome: 13 Years of Experience from a Single Center
Emine Gültürk
Sayfa 0

OLGU SUNUMU
17.
Meme Kanseri Tedavisinde Adjuvan Tamoksifen Kullanan Bir Hastada Ovaryan Granüloza Hücreli Tümör: Oldukça Nadir Görülen Bir Vaka
Granulosa Cell Tumor of the Ovary in a Patient with Adjuvant Tamoxifen Use for Breast Cancer: An Extremely Rare Case Report
Hatice Tülüce Atlım, Yusuf İlhan, Anıl Alpsoy, Sema Sezgin Göksu, Gülgün Erdoğan, Ali Murat Tatlı, Hasan Şenol Coşkun
Sayfa 0

LookUs & Online Makale