ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669

Dikkat: Bu makaleler yayına kabul edilmiştir; ancak bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı göstermez. Yeni makaleler kabul edildikçe burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - ACTA ONCOLOGICA TURCICA

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Acil Serviste Yaşlı Kanser Hastaları Özelliklerinin Retrospektif Popülasyon Temelli Bir Çalışmada Değerlendirilmesi
An Evaluation of Old Age Cancer Patient Characteristics in Emergency Department Focused on a Retrospective Population-Based Study
Nezih Kavak, Gökşen İnanç İmamoğlu, Ahmet Seki, Nurgül Balcı
Sayfa 0

2.
Kronik Miyelomonositik Lösemi Hastalarının Özellikleri ve Tedavi Yanıtları: Tek Merkez Deneyimi
Characteristics and Outcome of Patients with Chronic Myelomonocytic Leukemia: Experience of a Single Center
Burcu Aslan Candır, Ersin Bozan, Samet Yaman, Sema Seçilmiş, Semih Başcı, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş
Sayfa 0

3.
Kutanöz Skuamöz Hücreli karsinom: Genç Yetişkinlere Karşı Ayrımcı Bir Kanser Türü
Cutaneous Squamous Cell Carcinoma: A Type Of Cancer That Discriminates Against Young Adults
Zeynep Gülsüm Güç, Hasan Güç
Sayfa 0

4.
Önceden Tedavi Edilmiş İleri Evre Yumuşak Doku Sarkomlu Hastalarda Pazopanib Etkinliği
Efficacy of Pazopanib in Patients with Pretreated Advanced Stage Soft Tissue Sarcomas
Musa Barış Aykan, Gül Sema Keskin, Ece Ornek, Alper Topal, Çağlar Köseoğlu, Ayşegül Dumludağ, Ismail Ertürk, Nuri Karadurmuş
Sayfa 0

5.
Türkiyenin Güneyindeki Kadın Sağlık Çalışanlarının Meme ve Rahim Ağzı Kanseri Konusundaki Farkındalık, Davranış ve Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Awareness, Behavior, and Knowledge Levels of Female Healthcare Professionals About Breast and Cervical Cancer in Southern Turkey
Mehmet Esat Duymuş, Hülya Ayık Aydın
Sayfa 0

6.
İbandronik Asid ve Zoledronik Asidin Kemik Metastazlı Meme Kanserli Hastalardaki Progresyonsuz Sağkalım Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effects of Ibandronic Acid and Zoledronic Acid on Progression-free Survival in Patients with Bone Metastatic Breast Cancer
Elanur Karaman, Savaş Volkan Kisioglu
Sayfa 0

7.
Tamoksifen Kullanan Meme Kanserli Kadınların Jinekolojik Açıdan Klinikopatolojik Değerlendirilmesi
Gynecologic Clinicopathological Evaluation of Women with Breast Cancer Using Tamoxifen
Anıl Turhan Çakır, Rıfat Şener, Muhammet Atay Özten, Görker Sel, Müge Harma, Mehmet İbrahim Harma
Sayfa 0

8.
İmmün Trombositopeni: Birçok Çözümlenmemiş Sorusu Olan Bir Hastalik
Immune Thrombocytopenia: A Disease With Many Unresolved Questions
Samet Yaman, Burcu Aslan Candır, Ersin Bozan, Sema Seçilmiş, Semih Başcı, Bahar Uncu Ulu, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş
Sayfa 0

9.
Akut Myeloid Lösemi (AML) Tanılı Erişkin Hastalarda Nükleofosmin (NPM1) ve FMS Like Tirozin Kinaz (FLT3) Mutasyonun İnsidansı ve Sağ Kalıma Etkisi; Tek Merkez Deneyimi
Incidence of Nucleophosmin (NPM1) and FMS-like Tyrosine Kinase (FLT3) Mutation in Adult Patients with Acute Myeloid Leukaemia (AML) and Its Influence on Survival; A Single Centre Study
Abdullah Karakuş, Vehbi Demircan, Mehmet Sinan Dal, Mehmet Ayyıldız
Sayfa 0

10.
Nörofibromatozis Tip 1 ve Tip2 (NF1 ve NF2): Hastaların Moleküler Genetik Profilleri
Neurofibromatosis Type 1 and Type2 (NF1 and NF2): Molecular Genetic Profiles of the Patients
Abdullatif Bakır, Vehap Topçu, Büşranur Çavdarlı
Sayfa 0

11.
Gastrointestinal Sistemin Primer ve Sekonder Hematolenfoid Neoplazileri: Tek Merkez Deneyimi.
Primary and Secondary Hematolymphoid Neoplasms of the Gastrointestinal Tract: A Single Institute Experience.
Beril Güler
Sayfa 0

12.
Risk Faktörleri Varlığında Önemi Belirsiz Monoklonal Gammopati ve Smoldering Multiple Myeloma Tanısında Kullanılan Serum İmmünfiksasyon Elektroforezi ve Serum Serbest Hafif Zincir Ölçümlerinin Eş Zamanlı Değerlendirilmesi
Simultaneous Evaluation of Serum Immunofixation Electrophoresis and Serum Free Light Chain Measurements Used in the Diagnosis of Monoclonal Gammopathy and Smoldering Multiple Myeloma of Uncertain Significance in the Presence of Risk Factors
İrem Öner, Fatih Sackan, Ali Ünal
Sayfa 0

13.
Prostat Kanserinde ADC Değerleri ile Gleason Skoru Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Relationship Between ADC Values and Gleason Score in the Prostate Cancer
Şehnaz Tezcan, Funda Ulu Öztürk
Sayfa 0

14.
Hematolojik ve Solid Organ Malignitelerinde COVID-19 Dışındaki Enfeksiyonların COVID-19 Hastalığına Etkisi
The Impact of non-COVID-19 Infections to COVID-19 Disease in Hematological and Solid Organ Malignancies
Atakan Tekinalp, Hilal Akay Çizmecioğlu, Mevlüt Hakan Göktepe, Sinan Demircioğlu, Ali Kürşat Tuna, Melek Karakurt Eryılmaz
Sayfa 0

15.
Uterin Papiller Seröz Karsinomlarda Preoperatif Kanser Antijen-125 Düzeylerinin Prognostik Önemi
The Prognostic Significance of Preoperative Cancer Antigen-125 Levels in Uterine Papillary Serous Carcinomas
İlker Çakır, Volkan Karataşlı, Varol Gülseren, Duygu Ayaz, Barış Sever, Zübeyde Emiralioğlu Çakır, Gökşen Görgülü, Oğuzhan Kuru, Muzaffer Sancı, Mehmet Gökcü
Sayfa 0

16.
Meme Kanserinde Evreleme F18 FDG PET/BT İncelemesinde Tümör ve Aksiller Lenf Nodu SUV Değerlerinin Uzak Metastaz ile İlişkisi
The Relation Between Tumor and Axillary Lymph Node SUV Values with the Presence of Distant Metastases in Staging F18 FDG PET/CT in Breast Cancer
Bedriye Büşra Demirel, Hüseyin Emre Tosun, Gülin Uçmak
Sayfa 0

17.
Transforme Lenfomalar: Gerçekten Nadir mi?
Transformed Lymphomas: Is It Really Rare ?
Ersin Bozan, Semih Başcı, Samet Yaman, Gökcen Bozan, Sema Seçilmiş, Burcu Aslan Candır, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş
Sayfa 0

18.
Ürik Asit ve Multiple Miyeloma, Keşfedilmemiş İlişki
Uric Acid and Multiple Myeloma, Unexplored Association
Murat Kaçmaz, Semih Başcı, Samet Yaman, Burcu Aslan Candir, Sema Seçilmiş, Gül Ilhan, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş
Sayfa 0

19.
Lokal İleri Evre Larinks Kanserinde Hangi Strateji En İyisi? Total Larenjektomiye Radyoterapi Eklenmesi mi Organ Koruyucu Kemoradyoterapi mi? Tek Merkez Deneyimi
Which is the Best Strategy in Local Advanced Larynx Cancer? Total Laryngectomy Plus Radiotherapy or Larynx Preservation with Chemoradiotherapy: Single Center Experience
Mete Gündoğ, Hatice Başaran, Alperen Vural, Esin Kiraz, Celalettin Eroğlu, Imdat Yüce, Sedat Çağlı
Sayfa 0

OLGU SUNUMU
20.
Kronik Lenfositik Lösemiye Bağlı Paraneoplastik Hiperkalsemi
Chronic Lymphocytic Leukemia-Induced Paraneoplastic Hypercalcemia
Taha Ulutan Kars, Hatice Zeynep Dikici, Atakan Tekinalp, Sinan Demircioğlu
Sayfa 0

LookUs & Online Makale