ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669

Dikkat: Bu makaleler yayına kabul edilmiştir; ancak bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı göstermez. Yeni makaleler kabul edildikçe burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - ACTA ONCOLOGICA TURCICA

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Kalıtsal Meme ve/veya Over Kanseri Sendromlu Olgularda Yeni Nesil Dizileme ile Saptanan BRCA ve non-BRCA Varyantlar
BRCA and non-BRCA Variants Detected by Next Generation Sequencing in Patients with Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer Syndrome
Hamide Betül Gerik-Çelebi, Hilmi Bolat
Sayfa 0

2.
Preoperatif Nötrofil Lenfosit Oranı, Platelet Lenfosit Oranı ve APRİ Skoru Uterin Sarkomları Myomlardan Ayırt Edebilir mi?
Can Preoperative Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio, Platelet-to-Lymphocyte Ratio, and APRI Score Reliably Differentiate Uterine Sarcomas from Leiomyomas?
Sezin Ertürk Aksakal, Hilal Korkmaz, Vakkas Korkmaz
Sayfa 0

3.
Yetmiş Dil Skuamöz Hücre Karsinomu Hastasının Klinikopatolojik Özellikleri ve Sağ Kalım Sonuçları
Clinicopathologİcal Features and Survival Outcomes of 70 Tongue Squamous Cell Carcinoma Patients
Selin Aktürk Esen, Denizcan Hastürk, Seda Kahraman, Yakup Ergun, Gökhan Uçar, Yusuf Açıkgöz, Emre Hafızoğlu, Öznur Bal, Efnan Algın, Fahriye Tugba Köş, Mehmet Sendur, Doğan Uncu
Sayfa 0

4.
Yeni Tanı Multipl Miyelom Hastalarının CD23 Ekspresyon Durumuna Göre Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması
Comparison the Clinical Features of Newly Diagnosed Multiple Myeloma Patients According to CD23 Expression Status
Utku Iltar, Ozan Salim, Turgay Ulaş, Sibel Berker Karaüzüm, Çiğdem Aydin, Levent Undar
Sayfa 0

5.
Akut Lösemili Hastalarda Retina Kanaması ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Factors Associated With Retinal Hemorrhage In Patients With Acute Leukemia
Sibel Özdogan, Ayşenur Çelik, Semih Başcı
Sayfa 0

6.
Doğu Anadolu'dan Tek Merkez Deneyimi- Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Enfeksiyöz Olmayan Komplikasyonlar
Non-infectious Complications in Patients with Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation- Single Center Experience from Eastern Anatolia
Sevtap Karaman, Ahmet Sarıcı, Mehmet Ali Erkurt, Soykan Biçim, Emine Hidayet, Ahmet Kaya, İrfan Kuku, Saim Yologlu, Ilhami Berber, Emin Kaya, Mustafa Özgül
Sayfa 0

7.
Lokal İleri Mide Kanserli Hastalarda Trombosit Lenfosit Oranı ve Nötrofil Lenfosit Oranı
Platelet-to-Lymphocyte Ratio and Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Patients With Locally Advanced Gastric Cancers
Ahmet Karayiğit, Dursun Burak Özdemir, Hayrettin Dizen, Murat Ulas
Sayfa 0

8.
Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Fibrinojen-Albümin Oranının Prognostik Önemi
Prognostic Significance of Fibrinogen-to-Albumin Ratio in Small Cell Lung Cancer
Hatice Yılmaz, Ali Aytaç, Büşra Niğdelioğlu, Özlem Yersal, Sabri Barutca
Sayfa 0

9.
Hodgkin Lenfoma Hastalarında EORTC QLQ ile Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi: Çok Merkezli Çalışma
Quality of Life Assessment with EORTC QLQ in Patients with Hodgkin Lymphoma: Multicenter Study
Aliihsan Gemici, Istemi Serin, Vedat Buğra Erol, Mehmet Hilmi Doğu, İdris İnce, Rafet Eren, Atakan Tekinalp, Volkan Karakuş, Ömur Gökmen Sevindik
Sayfa 0

10.
Hematolojik Maligniteli Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Hakkındaki Görüşleri
The Views of Patients with Hematological Malignancies About Complementary and Alternative Medicine
Derya Şahin, Semih Başcı, Samet Yaman, Tahir Darçın, Bahar Uncu Ulu, Nuran Ahu Baysal, Dicle İskender, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Tuba Hacıbekiroğlu, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş
Sayfa 0

11.
Acil Serviste Yaşlı Kanser Hastaları Özelliklerinin Retrospektif Popülasyon Temelli Bir Çalışmada Değerlendirilmesi
An Evaluation of Old Age Cancer Patient Characteristics in Emergency Department Focused on a Retrospective Population-Based Study
Nezih Kavak, Gökşen İnanç İmamoğlu, Ahmet Seki, Nurgül Balcı
Sayfa 0

12.
Kolorektal Kanserli Hastaların Postoperatif Erken Dönem Komplikasyonlarında Clavien-Dindo ve Common Termınology Crıterıa for Adverse Events Sınıflamalarının Karşılaştırılması
Comparison of Clavien-Dindo and Common Terminology Criteria for Adverse Events Classifications in Postoperative Early-Stage Complications of Patients with Colorectal Cancer
Veysel Cem Özcan, Suat Kutun, Kubilay Kenan Özlük, Eda Güner, Bulent Aksel, Lütfi Doğan, Cihangir Özaslan
Sayfa 0

13.
Önceden Tedavi Edilmiş İleri Evre Yumuşak Doku Sarkomlu Hastalarda Pazopanib Etkinliği
Efficacy of Pazopanib in Patients with Pretreated Advanced Stage Soft Tissue Sarcomas
Musa Baris Aykan, Gul Sema Keskin, Ece Ornek, Alper Topal, Çağlar Köseoglu, Ayşegül Dumludag, Ismail Erturk, Nuri Karadurmuş
Sayfa 0

14.
Eltrombopag Tedavisi Alan Kronik İmmün Trombositopenik Purpura Tanılı Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Evaluation of Patients with Chronic Immune Thrombocytopenic Purpura Treated with Eltrombopag: A Single Center Experience
Sedanur Oğuzman, Hava Üsküdar Teke, Neslıhan Andic, Eren Gündüz
Sayfa 0

15.
Tamoksifen Kullanan Meme Kanserli Kadınların Jinekolojik Açıdan Klinikopatolojik Değerlendirilmesi
Gynecologic Clinicopathological Evaluation of Women with Breast Cancer Using Tamoxifen
Anıl Turhan Çakır, Rıfat Şener, Muhammet Atay Özten, Görker Sel, Müge Harma, Mehmet İbrahim Harma
Sayfa 0

16.
İmmün Trombositopeni: Birçok Çözümlenmemiş Sorusu Olan Bir Hastalik
Immune Thrombocytopenia: A Disease With Many Unresolved Questions
Samet Yaman, Burcu Aslan Candır, Ersin Bozan, Sema Seçilmiş, Semih Başcı, Bahar Uncu Ulu, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş
Sayfa 0

17.
Akut Myeloid Lösemi (AML) Tanılı Erişkin Hastalarda Nükleofosmin (NPM1) ve FMS Like Tirozin Kinaz (FLT3) Mutasyonun İnsidansı ve Sağ Kalıma Etkisi; Tek Merkez Deneyimi
Incidence of Nucleophosmin (NPM1) and FMS-like Tyrosine Kinase (FLT3) Mutation in Adult Patients with Acute Myeloid Leukaemia (AML) and Its Influence on Survival; A Single Centre Study
Abdullah Karakuş, Vehbi Demircan, Mehmet Sinan Dal, Mehmet Ayyıldız
Sayfa 0

18.
Risk Faktörleri Varlığında Önemi Belirsiz Monoklonal Gammopati ve Smoldering Multiple Myeloma Tanısında Kullanılan Serum İmmünfiksasyon Elektroforezi ve Serum Serbest Hafif Zincir Ölçümlerinin Eş Zamanlı Değerlendirilmesi
Simultaneous Evaluation of Serum Immunofixation Electrophoresis and Serum Free Light Chain Measurements Used in the Diagnosis of Monoclonal Gammopathy and Smoldering Multiple Myeloma of Uncertain Significance in the Presence of Risk Factors
İrem Öner, Fatih Sackan, Ali Ünal
Sayfa 0

19.
Uterin Papiller Seröz Karsinomlarda Preoperatif Kanser Antijen-125 Düzeylerinin Prognostik Önemi
The Prognostic Significance of Preoperative Cancer Antigen-125 Levels in Uterine Papillary Serous Carcinomas
İlker Çakır, Volkan Karataşlı, Varol Gülseren, Duygu Ayaz, Barış Sever, Zübeyde Emiralioğlu Çakır, Gökşen Görgülü, Oğuzhan Kuru, Muzaffer Sancı, Mehmet Gökcü
Sayfa 0

20.
Meme kanserinde evreleme F18 FDG PET/BT incelemesinde tümör ve aksiller lenf nodu SUV değerlerinin uzak metastaz ile ilişkisi
The Relation between Tumor and Axillary Lymph Node SUV Values with the Presence of Distant Metastases in Staging F18 FDG PET/CT in Breast Cancer
Bedriye Büşra Demirel, Hüseyin Emre Tosun, Gülin Uçmak
Sayfa 0

21.
Transforme Lenfomalar: Gerçekten Nadir mi?
Transformed Lymphomas: Is It Really Rare ?
Ersin Bozan, Semih Başcı, Samet Yaman, Gökcen Bozan, Sema Seçilmiş, Burcu Aslan Candır, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş
Sayfa 0

22.
Lokal İleri Evre Larinks Kanserinde Hangi Strateji En İyisi? Total Larenjektomiye Radyoterapi Eklenmesi mi Organ Koruyucu Kemoradyoterapi mi? Tek Merkez Deneyimi
Which is the best strategy in local advanced larynx cancer? Total laryngectomy plus radiotherapy or larynx preservation with chemoradiotherapy: Single center experience
Mete Gündoğ, Hatice Başaran, Alperen Vural, Esin Kiraz, Celalettin Eroğlu, Imdat Yüce, Sedat Çağlı
Sayfa 0

OLGU SUNUMU
23.
64 Yaş Kadın Hastada Memede İnflamatuar Miyofibroblastik Tümör
Inflammatory Myofibroblastic Tumor of the Breast in 64 – Year – Old Women
Eda Güner, Fatma Markoç, Cihangir Özaslan
Sayfa 0

LookUs & Online Makale