ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669

Dikkat: Bu makaleler yayına kabul edilmiştir; ancak bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı göstermez. Yeni makaleler kabul edildikçe burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - ACTA ONCOLOGICA TURCICA

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Radyoterapi Uygulanan Endometriyal Kanserlerinde Prognostik Faktörler: Retrospektif Analiz
The Prognostic Factors in Endometrial Cancers Treated with Radiotherapy: Retrospective Analysis
Abdurahman Kuzhan
doi: 10.5505/aot.2023.02779  Sayfalar 190 - 197

2.
Hormon Reseptör Pozitif Erken Evre Meme Kanserinde Adjuvan Hormonal Tedavinin Depresyon, Uyku Kalitesi ve Cinsel Fonksiyon Üzerine Etkinliğinin Araştırılması
Investigation of The Effect of Adjuvant Endocrine Treatment on Depression, Sleep Quality and Sexual Function in Hormone Receptor-Positive Early-Stage Breast Cancer
Yağmur Kınacı Gümüşçubuk, Mutlu Hızal, Muhammed Bulent Akıncı, Bülent Yalçın, Oğuzcan Gümüşçubuk, Mehmet Ali Nahit Şendur
doi: 10.5505/aot.2023.24654  Sayfalar 198 - 209

3.
Primer ve Metastatik Kemik Tümörlerinde Tümör Rezeksiyon Protezi ile Rekonstrüksiyon Cerrahisi Yapılan Hastalarda Anestezi Uygulamaları ve Postoperatif Bakım Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Anesthesia Applications and Postoperative Care Results in Patients Who Underwent Reconstruction Surgery with Tumor Resection Prosthesis in Primary and Metastatic Bone Tumors
Özge Çolakoğlu Yüce, Dilek Kalaycı, Gonca Oğuz, Süheyla Ünver
doi: 10.5505/aot.2023.67689  Sayfalar 210 - 219

4.
Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Pan İmmün Enflamasyon Değeri ve Sistemik Enflamasyon Yanıt İndeksinin Prognostik Rolü
Prognostic Role of Pan Immune Inflammation Value and Systemic Inflammation Response Index in Small Cell Lung Cancer
Mehmet Uzun, Eda Çalışkan Yıldırım, Savaş Gökcek, Bilgin Demir, Aziz Karoğlu
doi: 10.5505/aot.2023.02703  Sayfalar 220 - 228

5.
Febril Nötropeni Ataklarında Prognostik Faktörler ve Değişen Paradigmalar
Prognostıc Factors And Changıng Paradıgms In Febrıle Neutropenıa Epısodes
Yüksel Karadağ, Servet Kölgelier
doi: 10.5505/aot.2023.79990  Sayfalar 229 - 239

6.
Naples Skoru Metastatik Mide Kanserinde Genel Sağkalımı Öngörebilir ve CONUT’a Üstündür
Naples Score May Predict Overall Survival in Metastatic Gastric Cancer and is Superior to CONUT
Oğuz Kağan Bakkaloğlu, Ilkay Gültürk, Seher Yıldız Tacar, Mesut Yılmaz
doi: 10.5505/aot.2023.80269  Sayfalar 240 - 249

7.
Metastatik Pankreas Kanserinde Hemoglobin, Albümin, Lenfosit, Trombosit Skorunun Klinik Önemi
Clinical Importance of the Hemoglobin, Albumin, Lymphocyte, Platelet Score in Metastatic Pancreatic Cancer
Onur Yazdan Balçık, Ali Aytaç, Ferhat Ekinci, Yusuf İlhan, Bilgin Demir, Gökhan Karakaya, Atike Pınar Erdoğan
Sayfalar 250 - 258

8.
Sistemik İmmün-İnflamasyon İndeksi ve Hodgkin Lenfoma: Yeterince Keşfedilmemiş bir İlişki
Systemic Immune-Inflammation Index and Hodgkin Lymphoma: an Underexplored Relationship
Emine Gültürk, Korhan Kapucu, Eyyup Akkaya, Deniz Yılmaz, Fehmi Hindilerden
doi: 10.5505/aot.2023.62582  Sayfalar 259 - 271

9.
COVID-19 Pandemi Nedeni, Kıtlık Sonucu mu? Türk Onkoloji Kliniklerinde İlaç Eksikliği Üzerine Bir Araştırma Çalışması
Is The COVID-19 Pandemic Reason, Shortage Result? A Survey Study on Drug Shortages in Turkish Oncology Clinics
Ismail Beypınar, Hacer Demir, Onur Yazdan Balçık
Sayfa 0

10.
Küratif Rezeksiyon Yapılan Yaşlı Kolon Kanseri Hastalarında Preoperatif Geriatrik Beslenme Risk Indeksinin Prognostik Değeri
The Prognostic Value of the Preoperative Geriatric Nutritional Risk Index in Elderly Colon Cancer Patients Underwent Curative Resection
Kadriye Bir Yücel, Osman Sütcüoğlu, Tuba Uğur, Çisem Çağdaşer, Ozan Yazıcı, Nuriye Ozdemir, Ahmet Ozet
Sayfa 0

OLGU SUNUMU
11.
Ekstranodal Meme, Beyin Tutulumu ve Otoimmun Hemolitik Anemisi Olan Alışılmadık Bir Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Olgusu: Klinik ve Radyolojik Prezentasyonlar
A Case of Diffuse Large B Cell Lymphoma with Unusual Extranodal Breast, Brain Involvement and Autoimmune Hemolytic Anemia: Clinical and Radiological Presentations
İstemi Serin, Yuksel Erdal, Tahir Alper Cinli, Oğuz Altunok, Emre Eğilmez, Gülben Erdem Huq
doi: 10.5505/aot.2023.14890  Sayfa 0

12.
Anaplastik Multipl Miyelom: CD38 ve CD117 Pozitifliği Olan Nadir Bir Olgu Sunumu
Anaplastic Multiple Myeloma: A Report of a Rare Case with CD38 and CD117 Positivity
Rafiye Çiftciler, Mustafa Erol, Şükrü Nail Güner, İsmail Reisli
doi: 10.5505/aot.2023.43925  Sayfa 0

LookUs & Online Makale