ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderActa Oncol Tur.: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTıRMA
1.
Lenfomada Otolog Kök Hücre Transplantasyonu için BEAM ve BuCyE Hazırlama Rejimlerinin Karşılaştırması: Tek Merkez Deneyimi
A Comparison of the BEAM and BuCyE Conditioning Regimens for Autologous Stem Cell Transplantation in Lymphoma: A Single-Center Experience
Hikmettullah Batgi, Semih Başcı, Samet Yaman, Bahar Uncu Ulu, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Mehmet Sinan Dal, Merih Kızıl Çakar, Fevzi Altuntaş
Sayfa 0

2.
Kolon Kanseri Hastalarında Lenf Nodu Durumunu Görüntülemede Preoperatif Bilgisayarlı Tomografinin Doğruluğu
Accuracy of Preoperative Computed Tomography for Lymph Node Status Screening in Colon Cancer
Mustafa Taner Bostancı, Ibrahim Yilmaz, Yeliz Akturk, Aysun Gökçe, Mehmet Saydam, Işıl Esen Bostancı
Sayfa 0

3.
Ekstrapulmoner malign neoplazm tanılı yaşlı hastaların PET/BT görüntülerinde insidental pulmoner bulguların sıklığı
Frequency of incidental pulmonary findings detected on PET/CT images of elderly patients diagnosed with extrapulmonary malignant neoplasm
Sibel Göksel, Dilek Karadoğan
Sayfa 0

4.
Herediter Meme-Over Kanseri ve BRCA1/ BRCA2 varyantları: Tek merkez deneyimi
Hereditary Breast-Ovarian Cancer and BRCA1 / BRCA2 variants: a single center experience
Alper Gezdirici, Ezgi Gökpınar İli, Banu Değirmenci, Aydeniz Aydın Gümüş, Gizem Özdemir, Nihan Alişya Erman, Cüneyd Yavaş
Sayfa 0

5.
Glioblastomda kurtarma tedavi seçenekleri: erken nükslerde re-operasyon katkı sağlar mı?
Salvage treatment options for glioblastoma: is re-operation beneficial in early recurrence?
Halil Cumhur Yıldırım, Emine Sedef Akovalı, Meltem Dağdelen, Rahsan Kemerdere, Cihan Isler, Atakan Demir, Taner Tanriverdi, Ali Metin Kafadar, Mustafa Uzan, Ömer Uzel
Sayfa 0

6.
COVID-19 pandemisi sürecinin baş boyun kanserleri pratiğine etkisi – üçüncü basamak sağlık merkezi deneyimi
The impact of the COVID-19 pandemic on head and neck cancer practice - tertiary health care center experience
Arzubetül Duran, Ayca Ant, Tuncay Tunçcan, Caner Kılıç, Elif Akyol Şen, Burcu Vural, Samet Özlügedik
Sayfa 0

7.
Lenfoma hastalarında kemik iliği tutulumunu değerlendirmede FDG PET/BT’nin prediktif değeri
The predictive value of FDG PET/CT in the evaluation of bone marrow involvement in lymphoma patients
Buğra Sağlam, Abdulkerim Yıldız, Buğra Kaya, Kultigin Türkmen
Sayfa 0

8.
Hodgkin Lenfoma hastalarında kemik iliği tutulumunu değerlendirmede FDG-PET/BT’nin prediktif değeri: Tek merkez deneyimi
The predictive value of FDG-PET / CT in assessing bone marrow involvement in Hodgkin Lymphoma patients; A single center experience
Merih Reis Aras, Murat Albayrak, Abdulkerim Yıldız, Senem Maral, Hacer Berna Afacan Öztürk, Pınar Akyol, Mesut Tiglioglu, Buğra Sağlam, Fatma Yılmaz
Sayfa 0

9.
Meme kanserinin Dinamik MRG bulguları ile prognostik faktörleri arasındaki ilişki
Relationship between Dynamic MRI findings and the prognostic factors of breast cancer
Hale Aydın, Bahar Güner, Işıl Esen Bostancı, Almila Coşkun Bilge, Zarife Melda Bulut, Bilgin Arıbaş, Lütfi Doğan, Mehmet Ali Gülçelik
Sayfalar 128 - 140

10.
Tiroidin Benign Lezyonları, Benign ve Malign Tümörlerinde HBME1, PAX8, CD56 ve CITED1 Ekspresyonun Değerlendirilmesi
The Expression of HBME1, PAX8, CD56 and CITED1 in Benign Lesions, Benign and Malignant Tumors of Thyroid
Gamze Erkılınç, Sezer Kulaçoğlu
Sayfalar 141 - 151

11.
Primer Santral Sinir Sistem Lenfomalarında Otolog Kök Hücre Nakli İle Konsolidasyon Sonuçları
Consolidation With Autologous Stem Cell Transplantation In Patients With Primary Central Nervous System Lymphoma
Bahar Uncu Ulu, Derya Şahin, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Tahir Darçın, Mehmet Bakırtaş, Semih Başcı, Jale Yıldız, Dicle İskender, Nuran Ahu Baysal, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntas
Sayfalar 152 - 158

12.
BCR / ABL-Negatif Kronik Miyeloproliferatif Neoplazlı Hastalarda Kemik Mineral Dansitometrisi Ölçümlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Bone Mineral Densitometry Measurements in Patients with BCR/ABL-Negative Chronic Myeloproliferative Neoplasm
Aysun Şentürk Yıkılmaz, Sema Akıncı, Şule Mine Bakanay, Selin Küçükyurt Kaya, İmdat Dilek
Sayfalar 159 - 165

13.
Kolon Kanserinde Lenfovaskuler ve Perinoral Invazyonun Prognostik Onemi
Prognostic Value of Lymphovascular and Perineural Invasion in Colon Cancer
Cemil Yüksel, Serdar Çulcu, Afig Gojayev, Salim Demirci, Ali Ekrem Ünal
Sayfalar 166 - 174

14.
Jukstakortikal Kondrosarkom: 52 Vakanın Analizi
Juxtacortical Chondrosarcoma: Analysis of 52 Cases
Recep Öztürk, Kamil Amer, Emin Kürşat Bulut, Mahmut Nedim Aytekin
Sayfalar 175 - 180

15.
Radyoterapi Uygulanan Prostat Kanseri Hastalarında Tedavi Süresince Laksatif Kullanımının Rektum Hacim ve Dozlarına Etkisi
The Effects of Laxative Use on Rectum Volume and Doses During Radiotherapy in Patients With Prostate Cancer
Evrim Duman, Neslihan Atabek, Yılmaz Bilek
Sayfalar 181 - 188

16.
Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma’da CD10, BCL-6 and MUM-1 Markerların Ekspresyonu ve Prognoz Üzerine Etkisi
Expression of CD10, BCL-6 and MUM-1 Markers and Their Effects on Prognosis in Diffuse Large B Cell Lymphoma
Ahmet Yozgat, Benan Kasapoğlu, Nalan Akyürek, Aytuğ Üner
Sayfalar 189 - 197

17.
Meme kanseri hastalarında Kinezyofobinin Hayat Kalitesi, Komorbidite ve diğer klinik özellikler ile ilişkisi
Kinesiophobia in Breast Cancer Survivors and its Relationship with Quality of Life, Comorbidity, and other clinical parameters
İsmihan Sunar, Veli Sunar
Sayfalar 198 - 205

18.
Kronik Myeloproliferatif Neoplazi Tanılı Hastalarda Klinik Özellikler ve Hastalık Karakteristikleri: 11 yıllık tek merkez deneyimi
Disease and Clinical Characteristics of Patients with Chronic Myeloproliferative Neoplasms: 11-year single center experience
Pınar Akyol, Abdulkerim Yıldız, Hacer Berna Afacan Öztürk, Senem Maral, Merih Reis Aras, Fatma Yılmaz, Buğra Sağlam, Mesut Tiglioğlu, Murat Albayrak
Sayfalar 206 - 216

19.
Reprodüktif Dönemdeki Kadınlarda Epitelial Over Kanserleri İçin Tam Kan Sayımı İnflamatuar Parametrelerin Prediktif Değeri
Predictive Value of Complete Blood Count Inflammatory Parameters for Epithelial Ovarian Cancers in Women During Reproductive Period
Hilal Korkmaz, Mustafa Akşar, Halis Doğukan Özkan, Vakkas Korkmaz, Nurettin Boran
Sayfalar 217 - 223

20.
Otolog Hematopoetik Kök Hücre Mobilizasyonunda Biobenzer Filgrastim (Tevagrastim) İle Orjinal Filgrastimin (Neupogen)Karşilaştirilmasi (Tek Merkez Deneyimi)
The Comparison of the Biosimilar Filgrastim (Tevagrastim) and the Original Filgrastim (Neupogen) in the Autologous Hematopoetic Stem Cell Mobilization: A Single Center Experience
Merve Pamukçuoğlu, Ahmet Kürşad Güneş, Mehmet Ali Uçar, Funda Ceran, Mesude Falay, Gülsüm Özet, Simten Dağdaş
Sayfalar 224 - 232

21.
Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonlu hastalarda sitomegalovirüs replikasyonu ve akut graft-versus-host hastalığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Evaluation of the relationship between cytomegalovirus replication and acute graft-versus-host disease in patients with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Duygu Mert, Alparslan Merdin, Bahar Uncu Ulu, Mehmet Sinan Dal, Merih Kızıl Çakar, Gülşen İskender, Sabahat Ceken, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Fevzi Altuntaş, Mustafa Ertek
Sayfalar 233 - 238

22.
Parosteal Osteosarkom: Radyolojik ve Prognostik Özellikler
Parosteal Osteosarcoma: Radiologic and Prognostic Features
Osman Emre Aycan, Muhammet Alptekin Kocaoğlu, Muhammet Coşkun Arslan, Muhammed Mert, Alper Köksal
Sayfalar 239 - 246

23.
Barrett's Özofagus ve Özofagus Kanserinde M30 ve M65'in İmmünohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi
Immunohistochemical Evaluation of M30 and M65 in Barrett’s Esophagus and Esophageal Cancer
İbrahim Karadağ, Serdar Karakaya, Gülçin Şimşek, Metin Uzman, Esin Beyan
Sayfalar 247 - 255

OLGU SUNUMU
24.
İnfundibular Kraniofaringiomanın MR Görüntüleme Bulguları: İki Olgu Sunumu
MRI Findings of Infundibular Craniopharyngioma: Two Case Reports
Özkan Ünal, Salih Çırak, Ercan Bal
Sayfa 0LookUs & Online Makale