ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Malign Meme Lezyonlarının Saptanmasında Kan Akışı Özelliklerinin Prediktif Rolü: Prospektif Bir Çalışma [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(3): 335-343 | DOI: 10.5505/aot.2021.47135

Malign Meme Lezyonlarının Saptanmasında Kan Akışı Özelliklerinin Prediktif Rolü: Prospektif Bir Çalışma

Ela Kaplan1, Sabri Özdaş2, Mehmet Şirik3
1Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Adıyaman
3Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı malign meme lezyonu olan hastaların lateral torasik arter (LTA) ve internal torasik arter (İTA) power doppler ultrason inceleme sonuçlarının prediktif özelliğini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, 2018-2020 yılları arasında ultrasonografi ve mamografi ile şüpheli lezyonları saptanan ve patolojik invaziv meme kanseri tanısı konan 47 hastanın üçüncü basamak bir hastanede dahil edildiği prospektif bir vaka kontrol çalışmasıdır. Aynı hastanın invaziv karsinom tanısı alan memede ve sağlıklı memede power doppler ultrasonografi ile LTA ve İTA ile değerlendirildi. Sağlıklı meme kontrol grubuydu.
BULGULAR: Tanısal istatistiksel testlerde; LTA Peak systolic flow (PSF) değeri için optimum cut-off değeri 19,6 cm/s, bu değerin duyarlılığı %81,3 ve özgüllüğü %95.8'dir. LTA resistive index (RI) değeri için optimal cut-off değeri 0.805, bu değerin duyarlılığı %91.7 ve özgüllüğü %95.8 idi. Karşı memede invaziv meme kanseri tespiti için ITA peak diastolic flow (PDF)' nın 8.35'in altındaki duyarlılığı %77,1, özgüllüğü %79,2'dir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bildiğimiz kadarıyla, bu çalışma dahili ITA ve LTA'nın akış modellerini birlikte inceleyen ilk yayındır. Bu çalışma, meme kanserini tespit etmek için kullanılabilecek, kolay erişilebilir, uygulanabilir, yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip yeni kantitatif tanı testleri sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Meme tümörleri, Kan Akış Hızı, Doppler Ultrason Görüntüleme, Torasik Arterler

Predictive Role of Blood Flow Characteristics in the Detection of Malignant Breast Lesions: a Prospective Study

Ela Kaplan1, Sabri Özdaş2, Mehmet Şirik3
1Adıyaman Training And Research Hospital, Department Of Radiology, Adıyaman, Turkey
2Adıyaman University Medicine Faculty, Department Of General Surgery
3Adıyaman University, Medicine Faculty, Department Of Radiology

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate the predictive feature of lateral thoracic artery (LTA) and internal thoracic artery (ITA) power doppler ultrasound examination results of patients with malignant breast lesions.
METHODS: This is a prospective case-control study in which 47 patients with suspicious lesions detected by ultrasonography and mammography and diagnosed with pathologically invasive breast carcinoma between 2018-2020 were included in a tertiary hospital. The breast with invasive carcinoma and the intact breast of the same patient were evaluated with LTA and ITA by power doppler ultrasonography. Healthy breast was the control group.
RESULTS: In the diagnostic statistical tests; the optimum cut-off value for LTA Peak systolic flow (PSF) value is 19.6 cm / s, sensitivity of this value is 81.3% and specificity is 95.8%. The optimal cut-off value for LTA resistive index (RI) value was 0.805, sensitivity of this value was 91.7% and specificity was 95.8%. For the detection of invasive breast carcinoma in the contralateral breast, the sensitivity of peak diastolic flow (PDF) below 8.35 is 77.1% and the specificity is 79.2%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: To the best of our knowledge, this study is the first publication to examine the flow patterns of internal ITA and LTA together. This study presents new quantitative diagnostic tests that can be used to detect breast cancer, are easily accessible, applicable, and have high sensitivity and specificity.

Keywords: Breast Tumors, Blood Flow Velocity, Doppler Ultrasound Imaging, Thoracic Arteries

Ela Kaplan, Sabri Özdaş, Mehmet Şirik. Predictive Role of Blood Flow Characteristics in the Detection of Malignant Breast Lesions: a Prospective Study. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(3): 335-343

Sorumlu Yazar: Ela Kaplan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale