ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Anaplastic Multiple Myeloma: A Report of a Rare Case with CD38 and CD117 Positivity [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2023; 56(3): 272-276 | DOI: 10.5505/aot.2023.43925

Anaplastic Multiple Myeloma: A Report of a Rare Case with CD38 and CD117 Positivity

Rafiye Çiftciler1, Mustafa Erol2, Şükrü Nail Güner3, İsmail Reisli3
1Selcuk University Faculty Of Medicine, Department Of Hematology, Konya, Turkey
2Department Of Nuclear Medicine, Konya City Hospital, Konya, Turkey
3Department Of Pediatric Immunology, Necmettin Erbakan University, Faculty Of Medicine, Konya, Turkey

Anaplastic multiple myeloma (AMM), which comprises anaplastic multiple myeloma and anaplastic plasmacytoma, is a rare illness that aggressively advances as a morphological subtype of multiple myeloma (MM). It has a poor prognosis and is believed to be particularly resistant to treatment. In this case report, we presented a 66-year-old woman diagnosed with AMM. The anaplastic morphology of MM may pose a diagnostic challenge. The need for a multidisciplinary approach to detect hematological neoplasms is highlighted in this example. For AMM instances, prompt radiographic, flowcytometry, and histological examination may assist guide effective treatment strategies.

Keywords: Anaplastic myeloma, multiple myeloma, monoclonal antibody

Anaplastik Multipl Miyelom: CD38 ve CD117 Pozitifliği Olan Nadir Bir Olgu Sunumu

Rafiye Çiftciler1, Mustafa Erol2, Şükrü Nail Güner3, İsmail Reisli3
1Selçuk Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇, Hematoloji̇ Bi̇li̇m Dalı, Konya, Türkiye
2Konya Şehir Hastanesi, Nukleer Tıp Bölümü, Konya, Türkiye
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmunoloji Bilim Dalı, Konya, Türkiye

Anaplastik multipl miyelom ve anaplastik plazmasitoma içeren anaplastik multipl miyelom (AMM), multipl miyelomun (MM) morfolojik bir alt tip olarak agresif bir şekilde ilerleyen nadir bir hastalıktır. Kötü bir prognoza sahiptir ve tedaviye özellikle dirençli olduğuna inanılmaktadır. Bu olgu sunumunda AMM tanısı alan 66 yaşında bir kadın hastayı sunduk. MM'nin anaplastik morfolojisi tanısal bir zorluk teşkil edebilir. Bu örnekte hematolojik neoplazmları tespit etmek için multidisipliner bir yaklaşıma olan ihtiyaç vurgulanmıştır. AMM vakaları için hızlı radyografik, akım sitometri ve histolojik inceleme, etkili tedavi stratejilerini yönlendirmeye yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Anaplastik myelom, multiple myelom, monoklonal antikor

Rafiye Çiftciler, Mustafa Erol, Şükrü Nail Güner, İsmail Reisli. Anaplastic Multiple Myeloma: A Report of a Rare Case with CD38 and CD117 Positivity. Acta Oncol Tur.. 2023; 56(3): 272-276

Corresponding Author: Rafiye Çiftciler, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale