ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Meme kanseri hastalarında Kinezyofobinin Hayat Kalitesi, Komorbidite ve diğer klinik özellikler ile ilişkisi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(2): 198-205 | DOI: 10.5505/aot.2021.38243

Meme kanseri hastalarında Kinezyofobinin Hayat Kalitesi, Komorbidite ve diğer klinik özellikler ile ilişkisi

İsmihan Sunar1, Veli Sunar2
1Aydın Devlet Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Aydın, Türkiye
2Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, Onkoloji Kliniği, Aydın, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu kesitsel çalışma meme kanseri hastalarında kinezyofobi sıklığının belirlenmesi ve hayat kalitesi ve komorbidite başta olmak üzere yorgunluk, lenfödem, depresyon gibi klinik özellikler ile ilişkisini araştırmayı amaçlamaktadır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Kasım-Aralık 2020 tarihlerinde Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Tıbbi Onkoloji Polikliniği’nde meme kanseri tanısı ile remisyonda izlemde olan 54 kadın dahil edilmiştir. Hastaların tanı anındaki klinikopatolojik özellikleri kaydedildi. Hareketten kaçınma durumu Kinezyofobi Tampa Kinezyofobi Skalası (TKS) ile değerlendirildi. Lenfödem varlığı her iki koldan çap ölçümüleri ile değerlendirildi. Depresyon varlığının araştırılması için Beck depresyon ölçeği (BDÖ), hayat kalitesinin değerlendirilmesi için Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Organizasyon Grubu (EORTC) hayat kalitesi formu QLQ-C30 (versiyon 3.0) kullanıldı. Komorbiditelerin belirlenmesi için Charlson Komorbidite Indexi (CKI) ve yorgunluk için 10 cm’lik vizüel analog skala (VAS) kullanılmıştır. TKS ile CKI, BDÖ, VAS-yorgunluk, EORTC-30 arasındaki ilişki değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 52.11±11.10 yıl idi. Hastalardan 36’sı (%66,7) TKS skorlarına göre kinezyofobik olarak sınıflandırıldı (TKS>37). Kinezyofobik grupta adjuvan radyoterapi alma oranı anlamlı olarak daha yüksekti. Ayrıca kinezyofobik hastaların EORTC-30 hayat kalitesi anketinin genel sağlık, fiziksel ve duygusal işlev puanları anlamlı olarak daha düşük, maddi zorluk, semptom skalası, BDÖ ve VAS-yorgunluk puanları ise anlamlı olarak daha yüksekti. Lenfödem varlığı, CKI ve diğer klinik parametrelerde fark tespit edilmedi (p>0.05). Maddi zorluk ve semptom skalası dışındaki tüm EORTC QLQ-30 sub-grup skorları ve TKS arasında negatif yönde anlamlı ilişki saptanırken, VAS-yorgunluk, BDÖ, EORTC QLQ-30 semptom skalası ve maddi zorluk puanları ile anlamlı pozitif ilişki gözlendi. TSK ile CKI arasında ilişki bulunmadı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Kinezyofobi meme kanseri hastalarında oldukça sık görülmekte olup hayat kalitesi, depresyon ve yorgunlukla ilişkili bulunmuştur. Hastaların bu konuda biligilendirilip daha aktif bir hayat tarzı için motive edilmesi yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: meme kanseri, hayat kalitesi, komorbidite, kinezyofobi

Kinesiophobia in Breast Cancer Survivors and its Relationship with Quality of Life, Comorbidity, and other clinical parameters

İsmihan Sunar1, Veli Sunar2
1Aydın State Hospital, Rheumatology Clinic, Aydın, Turkey
2Aydın Atatürk State Hospital, Medical Oncology Clinic, Aydın, Turkey

INTRODUCTION: This cross-sectional study aims to determine the frequency of kinesiophobia in breast cancer survivors and evaluate its relationship with mainly quality of life and comorbidities, also fatigue, lymphedema, and depression.
METHODS: This study included 54 women with breast cancer who were followed in remission in Aydın Atatürk State Hospital Medical Oncology Clinic between November-December 2020. Clinicopathological characteristics of the patients were recorded. Kinesiophobia was assessed using the Turkish version of Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK). Lymphedema was evaluated with bilateral upper extremity measurements. Depressive status and quality of life were determined using the Beck Depression Inventory (BDI) and European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Version 3.0 (EORTC QLQ-C30 v3). Comorbidities were assessed using the Charlson Comorbidity Index (CCI) while fatigue was evaluated by 10 cm visual analogue scale (VAS). The relationship between the TSK and CCI, BDI, VAS-F, EORTC-30 were investigated.
RESULTS: The mean age of patients was 52.11±11.10 years. Of the patients, 36 (66.7%) had kinesiophobia based on having TSK scores above 37. The rate to recieve adjuvant radiotherapy was higher in kinesiophobic group. Kinesiophobic patients had statistically significantly lower global health, physical functioning, and emotional functioning scores and higher depression and VAS-fatigue scores. Kinesiophobic patients also had higher financial difficulty and higher sypmtom scale scores. Comorbidities and presence of lymphedema did not differ between groups (p>0.05). All EORTC QLQ-30 sub-parameter scores except financial difficulty and symptom severity had negative significant correlations with TSK scores while VAS-fatigue, BDI, EORTC QLQ-30 symptom scale and financial difficulties showed significant positive correlations. TSK score was not associated with comorbidity.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Kinesiophobia is rather high in breast cancer survivors and has correlations with worse quality of life and higher depression and fatigue scores. These patients should be trained and encouraged for an active life style.

Keywords: breast neoplasms, quality of life, comorbidity, kinesiophobia

İsmihan Sunar, Veli Sunar. Kinesiophobia in Breast Cancer Survivors and its Relationship with Quality of Life, Comorbidity, and other clinical parameters. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(2): 198-205

Sorumlu Yazar: İsmihan Sunar, Türkiye
LookUs & Online Makale