ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Clinical Importance of the Hemoglobin, Albumin, Lymphocyte, Platelet Score in Metastatic Pancreatic Cancer [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2023; 56(3): 250-258 | DOI: 10.5505/aot.2023.26779

Clinical Importance of the Hemoglobin, Albumin, Lymphocyte, Platelet Score in Metastatic Pancreatic Cancer

Onur Yazdan Balçık1, Ali Aytaç2, Ferhat Ekinci3, Yusuf İlhan4, Bilgin Demir5, Gökhan Karakaya6, Atike Pınar Erdoğan7
1Mardin Training And Research Hospital, Deparment Of Medical Oncology, Mardin, Turkey.
2Aydın Adnan Menderes University Application And Research Hospital, Deparment Of Medical Oncology, Aydın, Turkey
3Şırnak State Hospital, Deparment Of Medical Oncology, Şırnak, Turkey
4Antalya Training And Research Hospital, Antalya, Turkey
5Aydin Ataturk State Hospital, Deparment Of Medical Oncology, Aydın, Turkey
6Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hospital, Deparment Of Medical Oncology, Antalya, Turkey
7Manisa Celal Bayar University, Hafsa Sultan Hospital, Deparment Of Medical Oncology, Manisa, Turkey

INTRODUCTION: Pancreatic adenocarcinoma is one of the deadliest cancers. Effective, simple and practical methods that can be used in daily life are still lacking to predict the prognosis of patients with advanced pancreatic cancer and a promising biomarker is needed to predict prognosis. Our study's objective was to demonstrate the correlation between the HALP score and prognosis in patients with metastatic pancreatic cancer.
METHODS: Patients diagnosed with metastatic pancreatic cancer from 4 centers in Turkey between 2016 and 2022 were included. Demographic data, hemogram parameters, biochemistry values, as well as the treatments received were recorded. Survivals were also recorded
RESULTS: There were 280 patients in our study. The median PFS was 7.53 months, while the median OS was 11.53 months for the whole population. Median PFS was 7.1 months for the HALP-Low group and 14.8 months for the HALP-High group. The HALP-Low group exhibited a significantly shorter median progression-free survival (PFS) compared to the HALP-High group, with a statistically significant difference between the two groups (p<0.001). Median OS was 10.57 months for the HALP-Low group and 18 months for the HALP-High group. The HALP-Low group demonstrated a significantly shorter median overall survival (OS) compared to the HALP-High group, with a statistically significant difference between the two groups (p<0.001)
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, the HALP score is an inexpensive, practical, literature-contributing marker and, if validated by prospective studies, can be used in routine clinical practice to predict the prognosis of patients with metastatic pancreatic cancer.

Keywords: HALP score, Overall survival, Metastatic Pancreatic cancer, Progression-free survival

Metastatik Pankreas Kanserinde Hemoglobin, Albümin, Lenfosit, Trombosit Skorunun Klinik Önemi

Onur Yazdan Balçık1, Ali Aytaç2, Ferhat Ekinci3, Yusuf İlhan4, Bilgin Demir5, Gökhan Karakaya6, Atike Pınar Erdoğan7
1Mardin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Mardin, Türkiye.
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Aydın, Türkiye
3Şırnak Devlet Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Şırnak, Türkiye
4Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Antalya, Türkiye
5Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Aydın, Türkiye
6Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Antalya, Türkiye
7Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Hafsa Sultan Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü, Manisa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Pankreas adenokarsinomu en ölümcül kanserlerden biridir. Metastatik pankreas kanserli hastaların prognozunu tahmin etmek için günlük hayatta kullanılabilecek etkili, basit ve pratik yöntemler halen eksiktir ve prognozu tahmin etmek için umut verici bir biyobelirteç gerekmektedir. Çalışmamızda metastatik pankreas kanserinde HALP skorunun prognoz ile ilişkisini göstermeyi amaçladık.YÖNTEM ve GEREÇLER: 2016-2022 yılları arasında Türkiye'de 4 merkezden metastatik pankreas kanseri tanısı alan hastalar dahil edildi. Demografik veriler, hemogram parametreleri, biyokimya değerleri ve alınan tedaviler kaydedildi. Genel sağkalım (OS) ve progresyonsuz sağkalım (PFS) da kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmamızda 280 hasta vardı. Tüm popülasyon için medyan PFS 7,53 aydı, medyan OS ise 11,53 aydı. Medyan PFS, HALP-Düşük grup için 7,1 ay ve HALP-Yüksek grup için 14,8 aydı. HALP-Düşük grubun median PFS'si HALP-Yüksek gruba göre daha kısaydı ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p: <0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, HALP skoru ucuz, pratik, literatüre katkıda bulunan bir belirteçtir ve prospektif çalışmalarla doğrulanırsa, metastatik pankreas kanseri olan hastaların prognozunu tahmin etmek için rutin klinik uygulamada kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: HALP skoru, Genel sağkalım, Metastatik Pankreas kanseri, Progresyonsuz sağkalım

Onur Yazdan Balçık, Ali Aytaç, Ferhat Ekinci, Yusuf İlhan, Bilgin Demir, Gökhan Karakaya, Atike Pınar Erdoğan. Clinical Importance of the Hemoglobin, Albumin, Lymphocyte, Platelet Score in Metastatic Pancreatic Cancer. Acta Oncol Tur.. 2023; 56(3): 250-258

Corresponding Author: Onur Yazdan Balçık, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale