ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Prognostic Role of Pan Immune Inflammation Value and Systemic Inflammation Response Index in Small Cell Lung Cancer [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2023; 56(3): 220-228 | DOI: 10.5505/aot.2023.02703

Prognostic Role of Pan Immune Inflammation Value and Systemic Inflammation Response Index in Small Cell Lung Cancer

Mehmet Uzun1, Eda Çalışkan Yıldırım1, Savaş Gökcek1, Bilgin Demir2, Aziz Karoğlu1
1Department of Medical Oncology,DokuzEylülUniversity,Izmir,Turkiye
2Department of Medical Oncology,Adnan Menderes University,Aydın,Turkiye

INTRODUCTION: Small cell lung cancer (SCLC) is a highly lethal form of lung cancer with very poor prognosis. Systemic inflammation is an important risk factor forcancer development.Circulating immune cells play an important role in fighting againstcancer.This study was designed to investigate the prognostic value of different peripheral blood leukocyte biomarkers as components of circulating immune cellsin small cell lung cancer.
METHODS: A total of 81 SCLC patients followed up at Dokuz Eylül University Hospital Department of Medical Oncologybetween 2012 and 2021 were included in this study. Peripheral blood tests of patients were recorded at the time of diagnosis.Systemic immune-inflammation index (SIRI) was defined as (neutrophil count×monocytes count)/lymphocyte count. Pan-immune inflammation value (PIV) was calculated as follows: (neutrophil count × platelet count × monocyte count)/lymphocyte count.The optimal cut-off valuesweredetermined according to the receiver operating characteristic (ROC) curve. These values were 2.8 and 585 in limited stage SCLC and 1.33 and 497 in all-stage SCLC for SIRI and PIV, respectively.Overall survival (OS) was estimated withthe Kaplan-Meier method and compared with the log rank test. Multivariate analysis was estimated using the Cox regression model.
RESULTS: Of the 81 patients with SCLC,28 (34.6%) patients had LS-SCLC while 53 (65.4%) patients had extensive stage disease.In whole group, median SIRI was 2.37 (IQR, 0.34–18.59), while median PIVwas 634.80 (IQR, 61.57–8320). Although there was a numerical difference between survival in analysis performed in the patient group including all stages, statistical significance could not be achieved for both markers (p=0.20 for SIRI; p=0.058 for PIV).While statistical significance was found for OS and ECOG, SIRI, and PIV status in univariate analysis of patients with limited stage SCLC, no significant difference was found between the variables with multivariate analysis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings show that SIRI and PIV may be promising predictors for prognosis in SCLC.

Keywords: Small cell lung cancer, inflammation index, inflammation value

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Pan İmmün Enflamasyon Değeri ve Sistemik Enflamasyon Yanıt İndeksinin Prognostik Rolü

Mehmet Uzun1, Eda Çalışkan Yıldırım1, Savaş Gökcek1, Bilgin Demir2, Aziz Karoğlu1
1Dokuz Eylül Üniversiesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı,İzmir,Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı,Aydın,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK), çok kötü prognozlu, oldukça ölümcül bir akciğer kanseri şeklidir. Sistemik inflamasyon, kanser gelişimi için önemli bir risk faktörüdür. Dolaşan bağışıklık hücreleri, kansere karşı mücadelede önemli bir rol oynar. Bu çalışma, küçük hücreli akciğer kanserinde dolaşımdaki bağışıklık hücrelerinin bileşenleri olarak farklı periferik kan lökosit biyobelirteçlerinin prognostik değerini araştırmak için tasarlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya 2012-2021 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı'nda izlenen toplam 81 KHAK hastası dahil edildi. Hastaların tanı anında periferik kan testleri kaydedildi. Sistemik immün-inflamasyon indeksi (SIRI) (nötrofil sayısı×monosit sayısı)/lenfosit sayısı olarak tanımlandı. Pan-immün inflamasyon değeri (PIV) şu şekilde hesaplandı: (nötrofil sayısı x trombosit sayısı x monosit sayısı)/lenfosit sayısı. Optimal cut-off değerleri, ROC eğrisine göre belirlendi. Bu değerler SIRI ve PIV için sınırlı evreli KHAK'de sırasıyla 2,8 ve 585 ve yaygın evre KHAK'de 1,33 ve 497 idi. Genel sağkalım (GS), Kaplan-Meier yöntemiyle hesaplandı ve log rank testiyle karşılaştırıldı. Cox regresyon modeli kullanılarak çok değişkenli analiz tahmin edildi.
BULGULAR: 81 KHAK'li hastanın 28'inde (%34,6) sınırlı evre KHAK, 53'ünde (%65,4) yaygın evre hastalık vardı. Tüm grupta medyan SIRI 2,37 (IQR, 0,34–18,59), medyan PIV ise 634,80'di (IQR, 61,57–8320). Tüm evreleri içeren hasta grubunda yapılan analizde sağkalım arasında nümerik fark olmasına rağmen her iki belirteç için istatistiksel anlamlılık elde edilememiştir (SIRI için p=0,20; PIV için p=0,058). Sınırlı evre KHAK'li hastaların GS, ECOG, SIRI ve PIV durumu için istatistiksel anlamlılık bulunurken,çok değişkenli analizde değişkenler arasında anlamlı bir fark bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız, SIRI ve PIV'in KHAK'de prognoz için umut verici belirleyiciler olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli akciğer kanseri, inflamasyon indeksi, inflamasyon değer

Mehmet Uzun, Eda Çalışkan Yıldırım, Savaş Gökcek, Bilgin Demir, Aziz Karoğlu. Prognostic Role of Pan Immune Inflammation Value and Systemic Inflammation Response Index in Small Cell Lung Cancer. Acta Oncol Tur.. 2023; 56(3): 220-228

Corresponding Author: Mehmet Uzun, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale