ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi sonrası erken mammografik tarama: Gerekli mi? [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2017; 50(1): 24-29 | DOI: 10.5505/aot.2017.94940  

Meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi sonrası erken mammografik tarama: Gerekli mi?

Lutfi Doğan1, Niyazi Karaman1, Mehmet Ali Gülçelik2, Hikmet Erhan Güven2, Mehmet Akif Üstüner1, Giray Akgül3, Yavuz Selim Kahraman1, Cihangir Özaslan1
1Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Türkiye
2Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Türkiye
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakultesi, Cerrahi Onkoloji Kliniği, Mersin, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi tedavisi sonrasında yapılan ilk mammografik incelemenin daha ileri radyolojik incelemeler ve rekürren tümör tespiti üzerine etkilerini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Meme kanseri nedeniyle meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi uygulanmış ve ameliyat sonrası 2 yıllık süre içinde en az 1 kez bilateral mammografik görüntüleme yapılmış 278 hasta incelemeye dahil edildi. Radyoterapinin tamamlanmasından sonraki ilk 6 ayda mammografi yapılanlar Grup 1, 6 ay-2 yıl arasında mammografi yapılanlar Grup 2 olarak sınıflandırıldı.
BULGULAR: Grup 1’i oluşturan 197 hastaya ilk mammografik tetkik radyoterapiden ortalama 15 hafta sonra (6-24 hafta) yapılmıştı. Mammografideki anormal/şüpheli bulgular nedeniyle bu gruptaki 38 hastaya (%19.2) ilave meme ultrasonu, 7 hastaya da (%3.5) meme manyetik rezonans görüntüleme yapılırken, 8 hastaya eksizyonel biyopsi uygulandı ve hiçbirinin patolojisi malign değildi. Grup 2’deki hastaların sadece 15’ine (%10.4) ilave ultrason ve sadece 2’sine manyetik rezonans görüntüleme istendi. Grup 2’de sadece 1 hastaya şüphe üzerine biyopsi yapıldı ve sonucu malign olarak rapor edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Meme koruyucu cerrahiyle tedavi edilen hastalarımızın sonuçları, radyoterapinin tamamlanmasını takip eden 6 ay içinde yapılan mammografilerin gereksiz ilave radyolojik tetkikler ve gereksiz biyopsilere neden olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, meme koruyucu cerrahi, mammografi, takip görüntüleme


Early mammographic screening after breast conserving surgery and radiotherapy: Is it necessary?

Lutfi Doğan1, Niyazi Karaman1, Mehmet Ali Gülçelik2, Hikmet Erhan Güven2, Mehmet Akif Üstüner1, Giray Akgül3, Yavuz Selim Kahraman1, Cihangir Özaslan1
1Ankara Oncology Training And Research Hospital, Department Of General Surgery, Turkey
2Gülhane Training And Research Hospital, Department Of General Surgery, Turkey
3The Medical Faculty of Mersin University, Department of Surgical Oncology, Mersin, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to reveal the impact of first mammographic screening timing after Breast Conserving Surgery (BCS) and Radiotherapy (RT) on further radiological evaluations, biopsies and recurrent tumor detection.
METHODS: Two hundred and seventy eight patients treated with BCS and RT with at least one bilateral mammography (MG) obtained within two years of postoperative period were evaluated. Patients screened with MG within 6 months of RT completion constituted Group-1 and the rest (6 months to 2 years) were grouped as Group-2.
RESULTS: One hundred and ninety-seven patients in Group-1 were screened with MG in a mean time of 15 weeks (6-24 weeks) after RT has completed. Additionally, 38 patients in this group were further evaluated with ultrasonography (19.2%) and 7 with breast Magnetic Resonance Imaging (MRI) (3.5%) due to abnormal/suspicious findings on MG imaging and 8 of them underwent excisional biopsy proving no malignant disease. Additional ultrasonography scans were needed in 15 patients (10.4%) and MRI (1.3%) for 2 patients in Group-2 and one biopsy was performed, confirming a recurrent tumor.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study suggests early mammography within 6 months of RT completion may result in unnecessary additional radiological imaging and unnecessary biopsies after breast conserving therapy.

Keywords: Breast cancer, breast conserving surgery, mammography, follow-up screening


Lutfi Doğan, Niyazi Karaman, Mehmet Ali Gülçelik, Hikmet Erhan Güven, Mehmet Akif Üstüner, Giray Akgül, Yavuz Selim Kahraman, Cihangir Özaslan. Early mammographic screening after breast conserving surgery and radiotherapy: Is it necessary?. Acta Oncol Tur.. 2017; 50(1): 24-29

Sorumlu Yazar: Niyazi Karaman, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale