ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderKaynakçılarda El ve El Bileği Şikayetleri ve Ganglion Yaygınlığının Değerlendirilmesi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(1): 31-35 | DOI: 10.5505/aot.2017.85570  

Kaynakçılarda El ve El Bileği Şikayetleri ve Ganglion Yaygınlığının Değerlendirilmesi

Güray Toğral1, Cenk Şahap Altun2, Nazan Küçükşahin Öztürk3, Engin Tutkun4
1Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Bölümü, Ankara
2Meslek Hastalıkları Hastanesi, Ortopedi Bölümü, Ankara
3Meslek Hastalıkları Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Ankara
4Meslek Hastalıkları Hastanesi, Toksikoloji Bölümü,Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Tekrarlayıcı el postür ve hareketleri el ve el bileğinde bazı kas iskelet sistemi hastalıklarına yol açabilir. Kaynakçılar yaptıkları işin doğası nedeniyle bu hastalıklar için risk taşırlar. Kaynakçılarda Karpal Tünel Sendromu(KTS), Dupuytren Kontraktürü(DK), Tetik parmak(TP) ve DeQuervein Tendiniti(DQT) ve ganglion sıklığının araştırılması planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemize başvuran 20 kaynakçının yaş, çalışma süresi, çalışırken dominant kullandıkları elleri kaydedildi. Kaynakçılar KTS, DK, TP, DQT semptomları ve bu semptomların şiddeti açısından sorgulandı. Tüm hastalar bir ortopedi uzmanı tarafından muayene edildi. Fizik muayene bulgusu olan hastalar elektromiyografi(EMG) ile nörofizyolojik olarak da değerlendirildi.
BULGULAR: Yaşları 30-54 arasında değişen, tümü erkek, 20 kaynakçı çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 45,7±6.5, kaynakçı olarak ortalama çalışma süresi ise 24.7± 8.3 yıl idi. On altı hasta(%80) başvuru da subjektif el ve el bileği şikayeti belirtirken, 4(%20) hastanın şikayeti yoktu. Ortalama şikayet süresi 2.3±1(1-5) yıldı. 8 hasta şikayetlerinin kaynak yaparken arttığını belirtiyordu. Ortopedik muayenede aynı hastada bir ya da daha fazla bulgu olmak üzere 5 hastada tenar atrofi, 10 hastada Tinel, 5 hastada Phalen Testi pozitiflikleri saptandı. 1 hastada TP,1 hastada DK ve 2 hastada DQT ve 3 hastada ganglion kisti saptandı. EMG ile değerlendirilen 16 hastanın 3’ünde hafif, 2'inde orta, 1 hastada şiddetli tek taraflı KTS bulguları, bilateral şikayeti olan bir hastada aktif olan elde orta diğer elde hafif KTS bulgusu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: KTS kaynakçılarda önemli bir işgücü kaybı nedenidir, bu meslek grubunda hastalığın belirtileri hakkında bilinç düzeyinin arttırılması yoluyla hastalığın erken tanı ve tedavisinin sağlanması hastalığın neden olduğu işgücü kaybını azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kaynakçı, El Bileği, Şikayet, Elektromiyografi, Ganglion


Evaluation of the Prevalence of Hand and Wrist Complaints and ganglions in Welders

Güray Toğral1, Cenk Şahap Altun2, Nazan Küçükşahin Öztürk3, Engin Tutkun4
1Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training And Research Hospital, Orthopedıcs And Traumatology Clinic, Ankara
2Occupational Diseases Hospital,Orthopedıcs And Traumatology Clinic, Ankara
3Occupational Diseases Hospital Department Of Neurology, Ankara
4Occupational Diseases Hospital, Toxicology Department, Ankara

INTRODUCTION: Repetitive hand postures and movements can lead to some musculoskeletal system diseases in the hand and wrist. Welders carry risks for these diseases because of the nature of the work they are doing. It is planned to investigate the frequency of Carpal Tunnel Syndrome (CTS), Dupuytren Contracture (DK), Trigger finger (TP), DeQuervin Tendinitis (DQT) and 3 as ganglions in the welders.
METHODS: Twenty welders who applied to my hospital were recorded as age, duration of study, use of dominant in working.They were questioned for the symptoms of CTS, DK, TP, DQT and the severity of these symptoms. All patients were examined by an orthopedist. Patients with pathological physical examination findings were assessed neurophysiologically by electromyography (EMG)
RESULTS: A total of 20 welders, aged 30-54, all male, were included in the study. The mean age of the patients was 45.7 ± 6.5 years and the average duration of the working as welder was 24.7 ± 8.3 years. Sixteen patients (80%) had subjective hand and wrist complaints while 4 (20%) patients had no complaints. The mean duration of complaints was 2.3 ± 1 (1-5) years. 8 patients stated that their complaints increased when they were welding. Orthopedic examination revealed tenor atrophy in 5 patients, tinel positivity in 10 patients, phalen test positivity in 5 patients. Two patients were diagnosed as DQT, 1 as TP, 1as DD and 3 as Ganglions. Sixteen patients evaluated by EMG; unilateral mild CTS was detected in 3, unilateral moderate in 2, severe unilateral CTS findings in 1 patient, moderate in dominant, mild CTS in non-dominant hand of a patient who had bilateral complaints.
DISCUSSION AND CONCLUSION: CTS is a major cause of labor loss in welders, providing early diagnosis and treatment of the disease through increased awareness of the disease's symptoms in this occupational group will reduce labor force loss caused by the disease

Keywords: Welders, Wrist, Complaints, Electromyography, Ganglions


Güray Toğral, Cenk Şahap Altun, Nazan Küçükşahin Öztürk, Engin Tutkun. Evaluation of the Prevalence of Hand and Wrist Complaints and ganglions in Welders. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(1): 31-35

Sorumlu Yazar: Güray Toğral, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale