ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Malign Mezotelyomada Potansiyel Yeni Prognostik Faktörler: Sistemik İnflamatuar İndeksler (SII) ve Albümin-Globulin Oranı (AGO) [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(3): 358-366 | DOI: 10.5505/aot.2021.58815

Malign Mezotelyomada Potansiyel Yeni Prognostik Faktörler: Sistemik İnflamatuar İndeksler (SII) ve Albümin-Globulin Oranı (AGO)

Serdar Karakaya1, İbrahim Karadağ2, Mutlu Dogan2, Necati Alkış2
1Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Malign mezotelyoma (MM) sıklıkla ileri evrede tanı alan kötü prognozlu nadir bir hastalıktır. Sistemik inflamatuar indeksler (SII) kanserde prognostik değerlere sahip olabilir. Albümin, negatif bir akut faz reaktanıdır. Sunulan çalışmada MM takibinde SII ve albüminin globulin oranının (AGO) prognostik önemini değerlendirdik
YÖNTEM ve GEREÇLER: Merkezimizde dahil edilme kriterlerini karşılayan 56 MM hastası çalışmaya dahil edildi. 18 yaş üstü, patolojik olarak doğrulanmış malign plevral ve peritoneal mezotelyoma olan sekonder malignitesi olmayan hastalar çalışmaya dahil edildi. Tanı anında SII ve AGR laboratuvar parametreleri veri tabanından retrospektif oalrak kaydedildi.Bu parametreleri etkileyebilecek aktif enfeksiyonu olanlar, steroid kullanım öyküsü olanlar çalışma dışı bırakıldı.
BULGULAR: Medyan takip süresi 13,5 aydı. Hastaların çoğunluğu (%58.9) kadındı. Medyan genel sağkalım (OS) 13 aydı. Median OS, plevral mezotelyoma grubunda 16 ay ve peritoneal mezotelyoma grubunda 9 aydı (p=0.982). OS, trombosit sayısı, nötrofil/lenfosit oranı (NLR) ve trombosit/lenfosit oranı (PLR) ile negatif korelasyon gösterdi (p1= 0,015, p2=0,009 p3=0,004;sırasıyla).Öte yandan OS, lenfosit sayısı, albümin ve AGR ile pozitif korelasyon gösterdi (sırasıyla p1=0,032, p2<0,001, p3=0,004;). Ortalama OS, albümin düzeyi yüksek (>3,5 g/dL) hastalarda 22 ay iken, albümin düzeyi düşük olanlarda ( ≤3,5 g/dL) sırasıyla 9 aydı (p=0,03). Çok değişkenli Cox regresyon analizinde trombosit sayısı, lenfosit sayısı, NLR, PLR, albümin ve AGR, OS için bağımsız prognostik faktörler olarak belirlendi (p1<0,001, p2=0,001, p3=0,026, p4<0,001, p5=0,03, p6= 0.008; sırasıyla)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada albümin, AGO, NLR, PLR, trombosit ve lenfosit sayılarının MM'de OS için bağımsız prognostik faktörler olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Malign Mezotelyoma, albumin, albumin globulin oranı, sistemik inflamatuar indeksler, NLR, PLR

Potential Novel Prognostic Factors in Malign Mesothelioma: Systemic Inflammatory Indices (SII) & Albumin-to-Globulin Ratio (AGR)

Serdar Karakaya1, İbrahim Karadağ2, Mutlu Dogan2, Necati Alkış2
1Atatürk Chest Diseases And Chest Surgery Education And Research Hospital, Department Of Medical Oncology, Ankara, Turkey
2Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Education And Research Hospital, Department Of Medical Oncology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Malignant mesothelioma (MM) is rare with poor prognosis and often diagnosed at advanced stage. Systemic inflammatory indices (SII) may have prognostic value in cancer. Albumin is a negative acute phase reactant. We evaluated the prognostic significance of SII and albumin to globulin ratio (AGR) in MM followed-up at a single institute
METHODS: Fifty-six MM patients who met the inclusion criteria at our oncology cenrter were included in the study. Patients aged over 18 years with pathologically confirmed malignant pleural and peritoneal mesothelioma and no secondary malignancy followed up at our center were included in the study. Laboratory parameters for estimation of SII and AGR at diagnosis were obtained from database. Those with active infection, which might affect these parameters, those with a medical history of steroid use were excluded from the study.
RESULTS: Median follow-up was 13.5 months. Most of the patients were female (58.9%). Median overall survival (OS) was 13 months. Median OS was 16 months in the pleural mesothelioma group and 9 months in the peritoneal mesothelioma group (p=0.982).OS was negatively correlated with platelet count, neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) and platelet to lymphocyte ratio (PLR) (p1=0.015, p2=0.009 p3=0.004;respectively).On the other hand, OS was positively correlated with lymphocyte count, albumin and AGR (p1=0.032, p2<0.001, p3=0.004; respectively). Median OS was 22 months in patients with higher albumin level ( >3.5 g/dL) while it was 9 months in others with lower albumin level ( ≤3.5 g/dL), respectively (p=0.03). In multivariate Cox regression analysis, platelet count, lymphocyte count, NLR, PLR, albumin and AGR were determined as independent prognostic factors for OS (p1<0.001, p2=0.001, p3=0.026, p4<0.001, p5=0.03, p6=0.008;respectively)
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been demonstrated that albumin, AGR, NLR, PLR, platelet and lymphocyte counts are independent prognostic factors for OS in MM.

Keywords: Malignant Mesothelioma, albumin, albumin-to-globulin ratio, systemic inflammatory indices (SII), NLR, PLR

Serdar Karakaya, İbrahim Karadağ, Mutlu Dogan, Necati Alkış. Potential Novel Prognostic Factors in Malign Mesothelioma: Systemic Inflammatory Indices (SII) & Albumin-to-Globulin Ratio (AGR). Acta Oncol Tur.. 2021; 54(3): 358-366

Sorumlu Yazar: Serdar Karakaya, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale