ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Erken Evre Meme Kanseri Tedavisinde Gen İmzalarının Rolü [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(2): 256-263 | DOI: 10.5505/aot.2021.46693

Erken Evre Meme Kanseri Tedavisinde Gen İmzalarının Rolü

Özlem Uysal Sönmez, Elif Şenocak Taşçı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Ana Bilim Dalı, İstanbul

Meme kanseri çeşitli morfolojik, klinik ve moleküler özelliklere sahip heterojen bir hastalıktır. Adjuvan tedavi endikasyonunu belirlemek için geleneksel olarak patolojik parametreler ve hastalığın klinik evresi kullanılır, ancak bu özellikler tedaviye ihtiyacı olan hastaları belirlemek için yeterli değildir. Kişiselleştirilmiş tedaviler geliştirmek için prognostik ve prediktif biyobelirteçlere ihtiyaç vardır. Prediktif faktörler, belirli bir tedaviye yanıtın göstergeleridir. MammaPrint® (Agendia, Amsterdam, Hollanda), Oncotype DX® (Genomic Health, Redwood City, CA), Prosigna® (Nanostring teknolojileri, Seattle, WA) ve Endopredict® (Myriad Genetics) adjuvan kemoterapinin yararı ve ek prognostik ve/veya prediktif bilgileri tahmin etmek için kullanılan gen ekspresyon profilleridir. Bu derlemede, meme kanserli hastaların tedavi kararında gen ekspresyon imzalarının rolünü güncel literatür ışığında tartışmayı hedefledik.

Anahtar Kelimeler: meme kanseri, gen, rekürrens skoru

The Role of Gene Signatures on Treatment Decisions in Early-Stage Breast Cancer

Özlem Uysal Sönmez, Elif Şenocak Taşçı
Department Of Oncology, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, Istanbul, Turkey

Breast cancer is a heterogenous disease with various morphological, clinical and molecular features. Traditionally, pathologic parameters and clinical stage of the disease are used to determine indication of adjuvant treatment, however these features are not sufficient to identify the patients that need treatment. Prognostic and predictive biomarkers are needed to develop personalized treatments. Predictive factors are indicators of response to a particular treatment. MammaPrint® (Agendia, Amsterdam, the Netherlands), Oncotype DX® (Genomic Health, Redwood City, CA), Prosigna® (Nanostring technologies, Seattle, WA) and Endopredict® (Myriad Genetics) are gene expression profiles that are used to predict the benefit of adjuvant chemotherapy and provide additional prognostic and/or predictive information. In this review, we discuss the role of gene expression signatures in treatment decision of patients with breast cancer.

Keywords: breast cancer, gene, recurrence score

Özlem Uysal Sönmez, Elif Şenocak Taşçı. The Role of Gene Signatures on Treatment Decisions in Early-Stage Breast Cancer. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(2): 256-263

Sorumlu Yazar: Özlem Uysal Sönmez, Türkiye
LookUs & Online Makale