ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Relationship Between Staging FDG PET/CT Findings and Distribution of Metastatic Sites in Metastatic Breast Cancer [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2023; 56(2): 136-144 | DOI: 10.5505/aot.2023.40360

Relationship Between Staging FDG PET/CT Findings and Distribution of Metastatic Sites in Metastatic Breast Cancer

Bedriye Büşra Demirel, Seda Gülbahar Ateş, Hüseyin Emre Tosun, Süleyman Aksu, Gülin Uçmak
Ankara Oncology Research and Training Hospital, Department of Nuclear Medicine, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to investigate the relationship between staging FGD PET/CT findings and metastasis distribution and histopathological features of primary tumor in patients with metastatic breast cancer at diagnosis time.
METHODS: Eighty patients with breast cancer who underwent F-18 FDG PET/CT for staging were included. The patients with newly diagnosed metastatic disease were included. Age and histopathological features of the primary tumor were recorded. The distant metastases sites, the numbers of metastasis and metastatic axillary/non-axillary lymph nodes were reviewed from PET/CT. The maximum standardized uptake(SUVmax) values were measured.
RESULTS: All patients(n: 80,mean age 58.0±14.4) had invasive breast carcinoma. Age was significantly related to the presence of lung metastases(p=0.006, mean ages 54y vs 64y).Only liver metastasis had a significant relationship with primary tumor SUVmax values and tumor molecular profile. The patients with HR+/HER2- (7/60patients, 11.7%) had relatively less liver metastasis than with the other subtypes (9/20patients, 45%). There were significant associations between SUVmax of axillary lymph node(p=0.02), primary tumor(p=0.001), liver metastasis(p=0.02) and tumor subtypes. The numbers of distant metastasis were related with the numbers of axillary lymph node metastasis(p=0.02) and the highest SUVmax of distant metastasis(p=0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Accurate detection of distant metastases in breast cancer at the time of diagnosis is of great importance in terms of treatment planning and prognosis of the disease. FDG PET/CT is a very reliable modality in determining distant metastasis and their distribution, and as a result of our study, we suggest that PET/CT findings can predict factors with prognostic importance.

Keywords: breast cancer, metastasis, 18f fluorodeoxyglucose positron-emission tomography, cancer staging

Metastatik Meme Kanserinde Evreleme FDG PET/BT Bulgularının Metastatik Bölge Dağılımı ile İlişkisi

Bedriye Büşra Demirel, Seda Gülbahar Ateş, Hüseyin Emre Tosun, Süleyman Aksu, Gülin Uçmak
Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Tanı anında metastatik meme kanserinde evreleme FDG PET/BT bulgularının metastaz dağılımları ve tümör histopatolojik özellikleri ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Meme kanseri tanısıyla bölümümüzde evreleme FDG PET/BT görüntülemesi yapılan 80 hasta çalışmaya dahil edildi. Daha önce tedavi almamış hastalar çalışmaya alındı. Yaş, primer tümörün histopatolojik özellikleri geriye dönük olarak kaydedildi. Uzak metastaz alanları, metastaz odak sayıları, aksilla-aksilla dışı metastatik lenf nodlarıi PET/BT görüntülerinden tarandı. Standart maksimum tutulum (SUVmaks) değerleri hesaplandı.
BULGULAR: Tüm hastalar (n: 80, ort. Yaş 58.0±14.4) invaziv meme kanseri tanılı idi. Hasta yaşı akciğer metastazı ile ilişkiliydi(p=0.006, ort yaşlar 54, 64). Uzak metastaz alanlarından sadece karaciğer metastazının primer tümör SUVmaks değeri ve tümör moleküler profili ile ilişkisi olduğu gösterildi. Karaciğer metastaz sıklığı HR+/HER2- olan hastalarda (7/60, %11.7) diğer tümör subtipleri (9/20, %45) olanlara göre daha düşüktü. Primer tümör (p=0.001), aksilla lenf nodu(p=0.02) ve karaciğer metastaz(p=0.02) SUVmaks değerleri ile tümör subtipleriarasında anlamlı ilişki gözlendi.Uzak metastaz alan sayısı ile metastatik aksiller lenf nodu sayısı (p=0.02) ve en yüksek uzak metastaz SUVmaks değeri (p=0.001) arasında anlamlı ilişki gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Meme kanserinde tanı anında metastaz varlığının doğru olarak saptanmasının tedavi planı ve hastalığın seyri açısından önemi büyüktür. FDG PET/BT uzak metastazı ve hatta dağılımını belirlemede oldukça güvenilir bir modalite olup, çalışamamız sonunda FDG PET/BT bulgularının prognostik öneme sahip faktörleri öngörebileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: meme kanseri, metastaz, f18 florodeoksiglukoz positron-emisyon tomografi, kanser evreleme

Bedriye Büşra Demirel, Seda Gülbahar Ateş, Hüseyin Emre Tosun, Süleyman Aksu, Gülin Uçmak. Relationship Between Staging FDG PET/CT Findings and Distribution of Metastatic Sites in Metastatic Breast Cancer. Acta Oncol Tur.. 2023; 56(2): 136-144

Corresponding Author: Bedriye Büşra Demirel, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale