ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Kolorektal kanser cerrahisi sonrası yeniden başvuru için risk faktörleri [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2017; 50(1): 36-42 | DOI: 10.5505/aot.2017.38247  

Kolorektal kanser cerrahisi sonrası yeniden başvuru için risk faktörleri

Mustafa Hasbahceci1, Ufuk Oğuz İdiz2, Merve Büşra Cengiz1, Gökhan Çipe3, Naim Memmi1, Fatma Ümit Malya1, Adem Akçakaya1, Mahmut Müslümanoğlu4
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD
2Şişli Eğitimve Araştırma hastanesi genel Cerrahi Kliniği
3Özel Medicana Hastanesi, Beylikdüzü
4İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD

GİRİŞ ve AMAÇ: Kolorektal kanser cerrahisi sonrası yeniden başvurunun görülme sıklığı ve oluşumu için yüksek riskli hasta gruplarının tanımlanması için gerekli parametreler halen net olarak belirlenmemiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, prospektif bir veri tabanı kullanılarak kolorektal kanser cerrahisi geçirmiş olan hastaların retrospektif analizidir. Taburculuktan sonraki ilk 30 gün içerisinde hastane yatışı gerektiren yeniden başvuru asıl değişken olarak belirlendi.
BULGULAR: Toplam 187 kolorektal kanser cerrahisi geçiren hasta dikkate alındığında, yaş ortalaması 59,9±13,5 yıl olan 17 hasta (%9%), taburculuk sonrası ortalama 11,6±8,2 gün sonra yeniden hastaneye yatırıldı. Yeniden başvurunun en sık rastlanılan etyolojik sebepleri arasıında enfektif komplikasyonlar (n=5), eviserasyon (n=3), anastomoz problemleri (n=3) ve intraabdominal kanama/asit gelişimi (n=3) yer almaktaydı. Yeniden başvuru ile erkek cinsiyet (p=0.033), açık cerrahiye dönüş (p=0.009), ilk yatış esnasında herhangi bir komplikasyon gelişimi (p=0.025), herhangi bir eş zamanlı çoklu organ rezeksiyon gerekliliği (p=0.048) ve T evresi (p=0.046) arasında anlamlı ilişki olduğu gösterildi. Lojistik regresyon analizi, bu faktörler arasından erkek cinsiyet (p=0.041) ve herhangi bir eş zamanlı çoklu organ rezeksiyon gerekliliğinin (p=0.045) yeniden başvuru gelişimi ile anlamlı bir şekilde ilişkili olduğunu gösterdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her ne kadar erkek cinsiyet ve herhangi bir eş zamanlı çoklu organ rezeksiyon gerekliliğinin yeniden başvuru gelişimi ile anlamlı bir şekilde ilişkili olduğu gösterilmekle birlikte, kişisel risk faktörlerinin belirlenmesi için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: yeniden başvuru, kolorektal kanser, kolorektal cerrahi, komplikasyon


Risk factors for readmission following colorectal cancer surgery

Mustafa Hasbahceci1, Ufuk Oğuz İdiz2, Merve Büşra Cengiz1, Gökhan Çipe3, Naim Memmi1, Fatma Ümit Malya1, Adem Akçakaya1, Mahmut Müslümanoğlu4
1Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine Dept of General Surgery
2Sisli Education and Research Hospital General Surgery Clinic
3Medicana Hospital
4Istanbul University Faculty of Medicine Dept of General Surgery

INTRODUCTION: Incidence of re-admission after colorectal cancer surgery and the parameters to define high-risk patients for its occurrence remain to be clarified.
METHODS: This study was a retrospective analysis of patients with colorectal cancer surgery using a prospective database. Readmission necessitating hospitalization within the first 30 days following discharge was regarded as major outcome.
RESULTS: Considering a total of 187 colorectal cancer patients, 17 (9%) with a mean age of 59.9±13.5 years were re-hospitalized after a mean of 11.6±8.2 days following discharge. Infective complications (n=5), evisceration (n=3), anastomotic problems (n=3) and intraabdominal hematoma/ascites (n=3) were the most commonly encountered surgical etiologies for readmission. There was a close relationship between readmission and male sex (p=0.033), conversion to open surgery (p=0.009), development of any type of complication during index admission (p=0.025), need for concurrent multi-organ resections of any type (p=0.048) and T stage (p=0.046). Logistic regression analysis showed that male sex (p=0.041) and need for concurrent multi-organ resections of any type (p=0.045) were significantly related with development of readmission.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although male sex and need for concurrent multi-organ resections were shown to be related with development of readmission, more research is needed to individualize risk factors.

Keywords: readmission, colorectal cancer, colorectal surgery, complication


Mustafa Hasbahceci, Ufuk Oğuz İdiz, Merve Büşra Cengiz, Gökhan Çipe, Naim Memmi, Fatma Ümit Malya, Adem Akçakaya, Mahmut Müslümanoğlu. Risk factors for readmission following colorectal cancer surgery. Acta Oncol Tur.. 2017; 50(1): 36-42

Sorumlu Yazar: Mustafa Hasbahceci, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale