ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
İkinci basamak kemoterapi alan veya almayan ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda yaşam kalitesi değerlendirilmesi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2015; 48(2): 53-62 | DOI: 10.5505/aot.2015.18189

İkinci basamak kemoterapi alan veya almayan ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda yaşam kalitesi değerlendirilmesi

Nuretdin Suna1, Bülent Yalçın1, Ahmet Şiyar Ekinci1, Onur Aydınlı1, Ahmet Demirkazık1, İsmail Savaş2, Nurullah Zengin3, Zeynep Bıyıklı4, Fatih Teker5, Halis Yerlikaya1, Fikri İçli1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı
3Ankara Numune Eğitim Ve Araştıma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı
5Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanser (KHDAK)’li hastalarda tedavilerdeki gelişmelere rağmen çoğunda ilk tedavi sonrası hastalık progresyon gelişmektedir. Çoğunlukla hastalar ikinci basamak kemoterapi tedavisi almaktadırlar. Çalışmamızda, birinci basamak kemoterapi tedavisi sonrası progresyon gelişen ileri evre KHDAK’li hastalarda, ikinci basamak kemoterapi alanlar ile sadece destek tedavisi alanlarda yaşam kalitesini karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yaşam kalitesi değerlendirilmesinde EORTC QLQ-C30 Version 3.0 Türkçe anket formu kullanıldı. Hastalara çalışmaya alındığı tarihte bazal olarak ilk anket yapıldıktan sonra, aynı anket ayda bir olmak üzere iki kez daha tekrarlandı.
BULGULAR: İkinci basamak kemoterapi alan 24 ve sadece destek tedavisi alan 16 hasta olmak üzere toplam 40 hasta değerlendirildi. Genel sağlık durumu, toplam fonksiyon, toplam semptom, fiziksel fonksiyon, uğraş fonksiyon, duygusal fonksiyon, sosyal fonksiyon, yorgunluk semptom ve ağrı semptom skorları ikinci basamak kemoterapi alanlarda anlamlı şekilde daha iyi bulundu. Kavrama fonksiyon ve nefes darlığı semptom skorları ikinci aydan itibaren ikinci basamak kemoterapi alanlarda daha iyi saptandı. Bulantı-kusma, iştahsızlık, konstipasyon, diyare semptom skorları açısından birinci ve ikinci aylarda iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı. Uykusuzluk ve mali zorluk semptom skorları birinci ayda, ikinci basamak kemoterapi alanlarda anlamlı olarak iyi bulunurken, ikinci ayda iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İleri evre KHDAK hastalarında, ikinci basamak kemoterapinin, sadece destek tedavisine göre yaşam kalitesinde genel olarak anlamlı iyileşme sağladığı gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, ikinci basamak kemoterapi, yaşam kalitesi

Quality of life assesment in patients with non-small cell lung cancer patients who have or have not received second line chemotherapy

Nuretdin Suna1, Bülent Yalçın1, Ahmet Şiyar Ekinci1, Onur Aydınlı1, Ahmet Demirkazık1, İsmail Savaş2, Nurullah Zengin3, Zeynep Bıyıklı4, Fatih Teker5, Halis Yerlikaya1, Fikri İçli1
1Ankara University Faculty Of Medicine Department Of Internal Medicine
2Ankara University Faculty Of Medicine Chest Diseases
3Ankara Numune Training And Research Hospital, Department Of Medical Oncology
4Ankara University Faculty Of Medicine, Department Of Biostatistics
5Diyarbakir Gazi Yaşargil Training And Research Hospital, Department Of Medical Oncology

INTRODUCTION: Advances in non-small lung cancer (NSCLC) treatment is limited. Disease progression is seen in most patients after first line chemotherapy and many patients receive second line chemotherapy. A prospective study is planned to compare the life quality of NSCLC patients who received second line chemotherapy and those without second line chemotherapy.
METHODS: EORTC QLQ-C30 Version 3.0 (Turkish version) is used to evaluate the quality of life of the patients. The questionnaire is given to the patients at baseline and repeated two times with monthly intervals.
RESULTS: Twenty-four of the total 40 patients entered the study received second line chemotherapy and 16 patients received only supportive care. The general health status, overall function, overal symptom, physical function, role function, emotional function, social function, fatigue symptoms and pain symptoms scores were significantly better in patients who received second line chemotherapy. Cognitive function and dyspnea symptom scores were significantly better after second month in the patients who received second line chemotherapy. There were no statistical difference for nausea, vomiting, anorexia, constipation, diarrhea symptom scores between groups during the first and second month. While insomnia and financial difficulty symptoms scores were significantly better at first month in patients who received second line chemotherapy; no difference is seen in second month.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings shows that second line chemotherapy in advanced NSCLC patients significantly improve the general quality of life when compared to only supportive care.

Keywords: Non-small cell lung cancer, second line chemotherapy, quality of life

Nuretdin Suna, Bülent Yalçın, Ahmet Şiyar Ekinci, Onur Aydınlı, Ahmet Demirkazık, İsmail Savaş, Nurullah Zengin, Zeynep Bıyıklı, Fatih Teker, Halis Yerlikaya, Fikri İçli. Quality of life assesment in patients with non-small cell lung cancer patients who have or have not received second line chemotherapy. Acta Oncol Tur.. 2015; 48(2): 53-62

Sorumlu Yazar: Ahmet Şiyar Ekinci, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale