ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Primer Santral Sinir Sistem Lenfomalarında Otolog Kök Hücre Nakli İle Konsolidasyon Sonuçları [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(2): 152-158 | DOI: 10.5505/aot.2021.09821

Primer Santral Sinir Sistem Lenfomalarında Otolog Kök Hücre Nakli İle Konsolidasyon Sonuçları

Bahar Uncu Ulu, Derya Şahin, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Tahir Darçın, Mehmet Bakırtaş, Semih Başcı, Jale Yıldız, Dicle İskender, Nuran Ahu Baysal, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntas
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Eğitim Ve Araştıma Hastanesi Hematoloji Ve Kemik İliği Nakil Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Primer santral sinir sistemi lenfomaları (PSSSL) nadir görülen bir ekstranodal Non-Hodgkin lenfoma alt grubu olarak tanımlanmaktadır. İndüksiyon tedavileri, çoğunlukla PSSSL'li hastalar için yüksek doz metotreksat bazlı kemoterapileri içerir. Konsolidasyon tedavisi için hala standart bir yaklaşım yoktur. Son zamanlarda, yüksek doz kemoterapi sonrası otolog kök hücre transplantasyonu (OKHN) ile konsolidasyon tedavide yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, merkezimizde OKHN uygulanan PSSSL hastalarının sonuçlarını değerlendirmeyi hedefliyoruz.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi Hematoloji Ünitesi'nde 2010-2021 yılları arasında tanı konulan PSSSL hastalarının verileri geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: On bir hastaya PSSSL tanısı konuldu. Çalışmaya dahil edilen hastaların medyan yaşı 53.5 yıl (38-68) idi. Sekiz hastaya indüksiyon tedavisi sonrası upfront konsolidasyon amacıyla OKHN uygulandı. Yedi hasta OKHN'den üç ay sonra tam yanıta ulaştı; bir hasta naklin ilk ayında çıkış nedeniyle değerlendirilmedi. Üç hastaya, transplantasyona uygun olmamaları ve mobilizasyon başarısızlığı nedeniyle OKHN yapılamadı. Çalışmadaki ortanca takip süresi 26 aydı (8-82 ay). Median genel sağkalıma ulaşılmadı. Nakille ilişkili mortalite % 12.5 ve tüm kohortta mortalite oranı % 27 idi. OKHN olmuş hastaların % 62.5’unda iki yıla yakın toplam sağkalım avantajı saptandı. Tüm kohort için hastaların %73'ü takipte daha uzun süreli sağkalım şansı sağlamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bizim kohortumuzda, PSSSL hastaları çoğunlukla yüksek riskli hastalığa sahip olmasına rağmen hastaların dörtte üçü OKHN olabildi ve aynı oranda hasta uzun süreli sağkalım avantajı sağladı.

Anahtar Kelimeler: Primer santral sinir sistemi lenfoması, konsolidasyon, otolog kök hücre nakli

Consolidation With Autologous Stem Cell Transplantation In Patients With Primary Central Nervous System Lymphoma

Bahar Uncu Ulu, Derya Şahin, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Tahir Darçın, Mehmet Bakırtaş, Semih Başcı, Jale Yıldız, Dicle İskender, Nuran Ahu Baysal, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntas
University of Health Sciences, Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation Center, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Primary central nervous system lymphomas (PCNSL) are defined as a rare extranodal Non-Hodgkin lymphoma subgroup. The induction regimens involve high dose methotrexate-based chemotherapies mostly for the patients with PCNSL. There is still no standard approach for consolidation therapy. Recently, consolidation with autologous stem cell transplantation (ASCT) after high-dose chemotherapy has been widely used in the treatment of PCNSL. We aim to evaluate the results of PCNS patients who underwent ASCT in our center.
METHODS: The data of PCNSL patients diagnosed in Hematology Unit of Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Hospital between 2010 and 2021 were analyzed retrospectively.
RESULTS: Eleven patients were diagnosed with PCNSL diagnosis. The patients' median age included in the study was 53.5 years (range 38-68). Eight patients underwent ASCT for upfront consolidation. Seven patients achieved CR three months after ASCT; one patient was not evaluated due to exitus in the first month of the transplant. Three patients could not achieve ASCT due to transplantation ineligibility patients and mobilization failure. The median follow-up period in the study was 26 months (range 8-82 months). The median overall survival was not reached. Transplant-related mortality was 12.5%, and the mortality rate was 27% in the whole cohort. In patients who received ASCT, of the 62.5 % had an almost two-year survival advantage. For the whole cohort, 73% of the patients had change for more prolonged survival among follow-up.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our cohort, the PCNSL patients had mostly high-risk disease; however, three-quarters of the patients could receive ASCT, and at the same rate of the patients had advantages for long-term survival.

Keywords: Primary central nervous system lymphoma, consolidation, autologous stem cell transplantation

Bahar Uncu Ulu, Derya Şahin, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Tahir Darçın, Mehmet Bakırtaş, Semih Başcı, Jale Yıldız, Dicle İskender, Nuran Ahu Baysal, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntas. Consolidation With Autologous Stem Cell Transplantation In Patients With Primary Central Nervous System Lymphoma. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(2): 152-158

Sorumlu Yazar: Bahar Uncu Ulu, Türkiye
LookUs & Online Makale