ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
The Efficacy And Safety of CDK 4/6 Inhibitors Plus Endocrine Therapy With Hormone Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor-2- Negative Metastatic Breast Cancer Patients [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2023; 56(2): 153-160 | DOI: 10.5505/aot.2023.00187

The Efficacy And Safety of CDK 4/6 Inhibitors Plus Endocrine Therapy With Hormone Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor-2- Negative Metastatic Breast Cancer Patients

Özgür Açıkgöz, Sabin Göktaş Aydın, Ahmet Bilici, Yasin Kutlu, Harun Muglu, Ebru Karcı, Jamshid Hamdard, Elkhan Mammadov, Ömer Fatih Ölmez, Özcan Yıldız
Department Of Medical Oncology, Istanbul Medipol University Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Combining cyclin-dependent kinases 4/6 inhibitors with endocrine therapy are indicated as first or second-line treatment for hormone receptor-positive, HER2-negative advanced or metastatic breast cancer.We aimed to investigate the efficacy and safety of adding CDKIs to endocrine therapy in patients whose tumors might have differing degrees of endocrine sensitivity.
METHODS: Totally, 99 patients with HR+, HER2-, ABC who received CDK4/6 inhibitor
and hormonotherapy were included.Clinicopathological features of patients and progression-free survival (PFS) and overall survival (OS) outcomes were analyzed.The toxicity, combine drugs and the factors that may predict survival were also evaluated.


RESULTS: This study with a median age of 51 years (range;31-80).The molecular subtypes of the patients were as follows;51 patients (51.5%) were in the luminal A group, and 48 patients (48.5%) were in the luminal B HER2- group. Before CDK 4/6 inhibitor therapy, visceral and non-visceral metastasis were seen in 48 and 46 patients, respectively.At the median follow-up time of 13.7 months (range: 3-48 months), the median OS was 38.5 months, the median PFS was 5.2 months. Univariate analysis demonstrated that the choice of CDK 4/6 agent was significantly associated with PFS. 6-months PFS rate with ribociclib was 42.3%, in palbociclib, it was 63.6%, in abemaciclib it was NA (not aplicable) (p=0.01).Univariate analysis revealed that the luminal type of tumor (p=0.002), advanced stage disease at the initial diagnosis (p<0.001), and presence of visceral metastasis (p=0.006) were significant factors for OS.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study we demonstrated that there is a survival benefit for all three agents and there is a significant difference especially between first and second-line usage.

Keywords: breast neoplasm, cyclin-dependent kinases, survival, safety

Hormon Reseptörü-Pozitif, İnsan Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü-2-Negatif Metastatik Meme Kanseri Hastalarında CDK 4/6 İnhibitörleri ile Endokrin Tedavisinin Etkinliği ve Güvenliği

Özgür Açıkgöz, Sabin Göktaş Aydın, Ahmet Bilici, Yasin Kutlu, Harun Muglu, Ebru Karcı, Jamshid Hamdard, Elkhan Mammadov, Ömer Fatih Ölmez, Özcan Yıldız
İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Sikline bağımlı kinaz 4/6 inhibitörlerinin endokrin terapi ile birleştirilmesi, hormon reseptörü pozitif, HER2 negatif ilerlemiş veya metastatik meme kanseri için birinci veya ikinci basamak tedavi olarak endikedir. Tümörleri farklı derecelerde endokrin duyarlılığa sahip olabilecek hastalarda endokrin tedaviye CDKI'lerin eklenmesinin etkinliğini ve güvenliğini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: CDK4/6 inhibitörü ve hormon tedavisi alan HR+, HER2-, ABC'li toplam 99 hasta dahil edildi. Hastaların klinikopatolojik özellikleri ve progresyonsuz (PFS) ve genel sağkalım (OS) sonuçları analiz edildi. Toksisite, kombine ilaçlar ve sağkalımı öngörebilecek faktörler de değerlendirildi.
BULGULAR: Ortanca yaşı 51 (31-80) olan bu çalışmada hastaların moleküler alt tipleri şöyleydi; 51 hasta (%51,5) lümen A grubunda, 48 hasta (%48,5) lüminal B HER2-grubunda.CDK 4/6 inhibitör tedavisi öncesi sırasıyla 48 ve 46 hastada visseral ve visseral olmayan metastaz görüldü. Medyan 13,7 aylık takip süresinde (dağılım: 3-48 ay), medyan OS 38,5 aydı, medyan PFS 5.2 aydı. Tek değişkenli analiz, CDK 4/6 ajanı seçiminin PFS ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu gösterdi. Ribosiklib ile 6 aylık PFS oranı %42,3, palbosiklib ile %63,6, abemaciclib ile NA idi (p=0,01). Tek değişkenli analiz tümörün lüminal tipi (p=0,002), ilk tanı anındaki ileri evre hastalık (p<0,001) ve visseral metastaz varlığının (p=0,006) OS için anlamlı faktörler olduğunu ortaya koydu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, her üç ajan için de sağkalım yararı olduğunu ve özellikle birinci ve ikinci basamak kullanım arasında anlamlı bir fark olduğunu gösterdik.

Anahtar Kelimeler: meme kanseri, siklin bağımlı kinazlar, sağkalım, güvenlik

Özgür Açıkgöz, Sabin Göktaş Aydın, Ahmet Bilici, Yasin Kutlu, Harun Muglu, Ebru Karcı, Jamshid Hamdard, Elkhan Mammadov, Ömer Fatih Ölmez, Özcan Yıldız. The Efficacy And Safety of CDK 4/6 Inhibitors Plus Endocrine Therapy With Hormone Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor-2- Negative Metastatic Breast Cancer Patients. Acta Oncol Tur.. 2023; 56(2): 153-160

Corresponding Author: Özgür Açıkgöz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale