ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Evaluation Of Demographic And Clinicopathological Characteristics Of Panreatic Adenocarcinoma Patients [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2016; 49(2): 91-101 | DOI: 10.5505/aot.2016.74946

Evaluation Of Demographic And Clinicopathological Characteristics Of Panreatic Adenocarcinoma Patients

Kaan Helvacı1, Ümmügül Üyetürk2, Özlem Sönmez3, İbrahim Türker1, Ülkü Yalçıntaş Arslan1
1Department Of Medical Oncology, Ankara Oncology Education And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Medical Oncology, Abant Izzet Baysal University Medical School, Bolu, Turkey
3Department Of Medical Oncology, Yeditepe University Medical School, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: In patients with pancreatic cancer twenty-six percent are locally advanced, 52% are metastatic and only 20-15% are surgically removable at the time of diagnosis (1). One-year overall survival rate of pancreatic cancer is 26% while 5 year overall survival rate is only 6% (2) The aim of this study is to analyze the clinicopathological features of the pancreatic adenocarcinoma patients who admitted to the Ankara Oncology Training and Research hospital.
METHODS: Total 193 pancreatic adenocarcinoma patients, including 72 women and 121 men, who were followed in Ankara Oncology Training and Research Hospital between dates 2007-2011, were evaluated retrospectively.
RESULTS: Twenty-six of the patients (13,5%) had undergone curative resection, 54 patients (28%) with locally advanced disease were unresectable, while 113 patients (58,5%) had metastatic disease. For the entire group (n=193), median survival time was 6 months. Older age (more than median “61”), low performance status (ECOG≥3), weight loss or abdominal pain on admission, high grade tumor, locally advanced or metastatic disease, metastasis other than peritonea or liver, multiple metastases at the time of diagnosis were the parameters which significantly affect survival negatively. After excluding the curatively operated patients, high levels of Ca 19-9 (higher than median value: 616) were associated with poor survival in patients with locally advanced or metastatic disease (p=0,021). Chemotherapy was significantly superior to best supportive care in the metastatic disease. Median overall survival in patients treated with chemotherapy versus best supportive care was 7 months (4,7 to 9,3) and 1 month (0,2 to 1,7) respectively (p<0,0001). There was no significant difference in overall survival with chemotherapy versus best supportive care in locally advanced unresectable group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of demographic and clinical examination of patients, we generally reached similar conclusions with previous studies. Low median age of the disease may be associated with an earlier age of onset of smoking in Turkey. It would be wise to consider performance status and stage of the disease rather than the age of the patient while making treatment decisions.

Keywords: pancreas adenocarcinoma, gemcitabine, cisplatin

Pankreas Adenokarsinomlu Hastaların Demografik Ve Klinikopatolojik Özelliklerinin Değerlendirmesi

Kaan Helvacı1, Ümmügül Üyetürk2, Özlem Sönmez3, İbrahim Türker1, Ülkü Yalçıntaş Arslan1
1Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji Bölümü, Ankara
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bölümü, Bolu
3Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Pankreas kanserleri hastalarının tanı anında sadece %15-20’si cerrahi olarak çıkarılabilir aşamada olup %52’sinde yaygın hastalık %26’sında bölgesel yayılım mevcuttur (1). Pankreas kanserinin bir yıllık genel sağ kalım oranı %26, beş yıllık ise % 6’dır (2). Bu çalışmanın amacı Türkiye’de merkezi bir bölgede bulunan ve referans merkez olarak kabul edilen Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi’ne başvuran pankreas adenokanserli hastaların klinikopatolojik özelliklerinin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma için Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2007-2011 tarihleri arasında izlenmiş 121 erkek ve 72 kadından oluşan toplam 193 pankreas adenokanseri hastası retrospektif olarak tarandı.
BULGULAR: Hastaların 26’sına (%13,5) küratif rezeksiyon uygulanmıştı, 54 hasta (%28) lokal ileri çıkarılamaz, 113 hasta ise (%58,5) metastatik evredeydi. Tüm grup için (n=193) ortanca sağ kalım süresi 6 ay olarak bulundu. Yaşın, ortanca yaş olan 61 den büyük olması, ECOG performans durumunun 3 ve üzerinde değer olması, başlangıçta kilo kaybı olması, başlangıçta karın ağrısı olması, tümör gradının yüksek olması, tümörün lokal ileri veya metastatik olması, başlangıç metastaz bölgesinin periton veya karaciğer dışı olması, başlangıçta çoklu metastaza sahip olunması sağ kalıma anlamlı olumsuz yönde etkilemekteydi. Küratif opere edilen hastalar dışlanarak çıkarılamaz ve metastatik hastalar için bakılan CA19-9 değerinin ortanca değer olan 616’nın üzerinde olması kötü sağ kalım ile ilişkili idi (p=0,021). Metastatik aşamada kemoterapi almış olmak en iyi destek tedavisine bariz olarak üstündü. Ortanca sağ kalım kemoterapi almayan kol için 1 ay (0,2-1,7) iken almış olan kolda 7 (4,7-9,3) ay idi (p<0,0001). Lokal ileri çıkarılamaz grupta ise bu fark gösterilemedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaların klinik ve demografik incelenmesi neticesinde daha önceden yapılmış çalışmalarla genellikle benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Hastalardaki ortanca yaşın dünya ortancasına göre düşük olması, Türkiye’de sigaraya başlama yaşının daha erken olması ile ilişkili olabileceğini akla getirmektedir. Tedavi kararı verirken yaş durumundan çok performans durumuna ve evresine göre karar vermek akıllıca olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Pankreas adenokarsinomu, gemsitabin, sisplatin

Kaan Helvacı, Ümmügül Üyetürk, Özlem Sönmez, İbrahim Türker, Ülkü Yalçıntaş Arslan. Evaluation Of Demographic And Clinicopathological Characteristics Of Panreatic Adenocarcinoma Patients. Acta Oncol Tur.. 2016; 49(2): 91-101

Corresponding Author: Kaan Helvacı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale