ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Mide Kanseri olan Hastalarda Preoperatif Lenf Nodu Metastazının Değerlendirilmesi: Görüntüleme Yöntemlerin Analizi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(3): 276-282 | DOI: 10.5505/aot.2018.92905  

Mide Kanseri olan Hastalarda Preoperatif Lenf Nodu Metastazının Değerlendirilmesi: Görüntüleme Yöntemlerin Analizi

Yusuf Günay1, Emrah Çağlar2, Esin Korkmaz3, Rabiye Uslu Erdemir4, İlhan Taşdöven1, Ramazan Kozan1
1Bülent Ecevit Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Zonguldak
2Bülent Ecevit Üniversitesi, Radiologji Anabilim Dalı, Zonguldak
3Bülent Ecevit Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Zonguldak
4Bülent Ecevit Üniversitesi, Nukleer Tıp Anabilim Dalı, Zonguldak

GİRİŞ ve AMAÇ: Mide kanseri olan hastalarda ameliyat öncesi evrelendirme cerrahi tedavi için gereklidir. Ancak ameliyat öncesi lenf nodu (LN) değerlendirilmesinde tek başına yeterli olabilecek bir test bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı mide kanseri olan hastalarda, ameliyat öncesi LN tutulumunun değerlendirilmesinde pozitron emisyon tomografisi (PET/BT) ile bilgisayarlı tomografinin (BT) tanısal değerlerinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Geriye dönük olarak gastrektomi ve D2 LN diseksiyonu ameliyatı olan seksen yedi hastanın değerlendirlmesidir. Görüntüleme yöntemleri ve patoloji raporları hasta dosyalarında toplandı.
BULGULAR: PET/BT ile BT arasında mide kanseri olan hastalarda LN tutulumun kestirim gücü arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). PET/BT’nin LN nodunu öngerme duyarlılığı, özgüllüğü, pozitif kestirim değeri (PKD) ve negatif kestirim değeri (NKD) ile doğruluk değeri %55.56, %54.55, %55.26, %75 ve %33.3 olarak hesaplanırken BT için % 57.69, %59.42, %70.27, and %46.88 olarak bulundu. Ancak, hem PET/BT ve BT birlikte kullanıldığında ameliyat öncesi mide kanseri olan hastalardaki LN metastazı belirlemede özgüllük PKD % 80 ve % 88.9 olarak bulundu. Sonuçlarımıza göre hastaya veya tümöre ait herhangi bir özelliğin PET/BT veya BT’nin LN metastazı öngörme gücü üzerinde etkisi görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PET/BT ve BT’nin birlikte kullanılması özgüllüğü ve PKD’ni arttırmaktadır. Bu artış, mide kanseri olan hastalarında ameliyat öncesi LN metastazı belirmede doğruluk değerini her iki testin ayrı ayrı kullanılmasında daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Mide kanseri, lenf nodu, bilgisayarlı tomografi, pozitron emisyon tomografi


Preoperative Evaluation of Lymph Node Metastases in Patients with Gastric Cancer: An Analysis of Imaging Methods

Yusuf Günay1, Emrah Çağlar2, Esin Korkmaz3, Rabiye Uslu Erdemir4, İlhan Taşdöven1, Ramazan Kozan1
1Department of General Surgery, Bulent Ecevit Üniversity, Zonguldak, Turkey
2Department of Radiology, Bulent Ecevit Üniversity, Zonguldak, Turkey
3Department of Pathology, Bulent Ecevit Üniversity, Zonguldak, Turkey
4Department of Nucleer Medicine, Bulent Ecevit Üniversity, Zonguldak, Turkey

INTRODUCTION: Preoperative evaluation is necessary for the surgical treatment of gastric cancer (GC). Nonetheless, there is no single best diagnostic modality to predict lymph node metastases prior to surgery. The aim of this study was to analyze of the diagnostic utility of positron emission tomography-computed tomography (PET-CT) and CT for the preoperative evaluation of lymph node (LN) metastases in GC.
METHODS: Eighty seven patients with a history of GC, who underwent gastrectomy and D2 LN dissection were investigated. Imaging test results and pathology reports were collected from the patients’ charts.
RESULTS: There was no statistical differences between PET/CT and CT scans in regard to predicting LN metastases in GC patients (p>0.05). The sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV), and accuracy of PET/CT scans in predicting LN metastases were 55.56%, 54.55%, 55.26%, 75%, and 33.3%, respectively, versus 60.47%, 57.69%, 59.42%, 70.27%, and 46.88% for CT scans, respectively. However, combined PET/CT and CT showed better outcomes and specificity with a PPV of 80% and 88.9%, respectively. No patients or tumor factors were found to increase the accuracy of LN metastasis prediction using either PET/CT or CT scans.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The combination of CT and PET/CT scans increases the specificity and PPV. This increases the prediction accuracy of LN metastasis in GC patients compared to the use of each type of imaging modality alone.

Keywords: Gastric cancer, lymph node, computerized tomography, positron emmission tomography


Yusuf Günay, Emrah Çağlar, Esin Korkmaz, Rabiye Uslu Erdemir, İlhan Taşdöven, Ramazan Kozan. Preoperative Evaluation of Lymph Node Metastases in Patients with Gastric Cancer: An Analysis of Imaging Methods. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(3): 276-282

Sorumlu Yazar: Yusuf Günay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale