ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Mide kanserinde MMP-7 geni -181 A/G tek nükleotid polimorfizminin ve H. Pylori enfeksiyonu’ nun prognostik önemi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(2): 118-124 | DOI: 10.5505/aot.2018.87059  

Mide kanserinde MMP-7 geni -181 A/G tek nükleotid polimorfizminin ve H. Pylori enfeksiyonu’ nun prognostik önemi

Erdinc Yolcun1, Volkan Oter2, Serdar Oter3, Salim Demirci4, Ali Ekrem Unal4, Güvem Gümüş Akay5, Ajlan Tukun6
1Karaman Tıp Merkezi, Genel cerrahi Kliniği, Karaman, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi, Gastroenteroloji Cerrahi Bilim Dalı, Türkiye
3Mersin Üniversitesi, Gastroenteroloji Cerrahi Bilim Dalı, Türkiye
4Ankara Üniversitesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Türkiye
5Ankara Üniversitesi, Beyin Araştırma Merkezi, Türkiye
6Ankara Üniversitesi, Medikal Genetik Bilim Dalı, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Mide Kanseri halen yüksek morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Bu sebepten araştırmacılar, prognozu etkileyen faktörleri araştırmaya yönelmişlerdir.
Çalışmamızda Mide Kanseri tanısı ile opere olan tümör ve normal doku örnekleri kullanılarak MMP-7 polimorfizminin ve H. Pylori enfeksiyonunun Mide Kanseri’nin prognozuna etkisi araştırılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Ekim 2008 - Ekim 2010 tarihleri arasında Ankara üniversitesi tıp fakültesi hastanesi, Cerrahi Onkoloji Departmanı'ndan mide adenokarsinomu olan vakalar içinde 50 kişi rastgele seçildi ve sağlıklı kontrol grubu da 50 kişiden oluşturuldu. Çalışma grubu 31 erkek ve 19 kadın olmak üzere 50 kişiden oluşmaktadır. Mide Kanser’li 50 hastanın; 15’inin (%30) AA, 20’sinin (%40) AG, 15’inin (%30) GG genotipine sahip olduğu, sağlıklı gönüllülerde ise 25’ i AG, 9’ u GG and 16’sı AA genotipine sahip olduğu bulundu.
BULGULAR: G1+G2 ile G3 evreleri A/G polimorfizmine göre karşılaştırıldığında G3 evrede G Allel sıklığının %53.8 G1+G2 evrelerde %45.8 bulunmuştur. Bu sonuç da G Allel sıklığının fazla olmasının Grade’i arttırdığını düşündürmüştür. Hastalar H. Pylori taşımalarına göre Tümör Boyutu ile karşılaştırıldığında T1+T2 evreye sahip olanların %0 oranında H. Pylori (+) olduğu T3+T4 olanların %65.1 oranında H.Pylori(+) olduğu bulunmuştur (p=0.02). Bu durum, H. pylori'nin mide kanseri için negatif bir prognostik faktör olduğu yönündeki daha önce yapılmış çalışmaları desteklemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma da, Türk toplumundaki sağlıklı gönüllülerin A alleli sıklığı =% 57, G alleli sıklğı =% 43 olarak saptandı. Bu durumun Avrupa'daki G allel frekansı ile paralellik gösterdiği bulundu. Ülkemizde ve Avrupa'da mide kanseri prognozu Japonya'dan daha kötüdür, çünkü G allel frekansı Japonya'dan daha fazladır.

Anahtar Kelimeler: Mide kanseri, Matrix metalloproteinase 7, prognoz, H. Pylori


Prognostic value of MMP-7-181 A/G single nucleotid polymorphism and helicobacter pylori infection in gastric cancer

Erdinc Yolcun1, Volkan Oter2, Serdar Oter3, Salim Demirci4, Ali Ekrem Unal4, Güvem Gümüş Akay5, Ajlan Tukun6
1Department of General Surgery, Karaman Medical Center Hospital, Karaman, Turkey
2Department of Gastroenterological Surgery, School of Medicine,Sakarya Unıversity, Sakarya, Turkey
3Department of Gastroenterological Surgery, School of Medicine,Mersin University, Mersin, Turkey
4Department of Oncologic Surgery, School of Medicine, Ankara University, Ankara Turkey
5Ankara University Brain Research Center, Ankara Turkey
6Department of Medical Genetics, Medicine Faculty, Ankara University, Ankara Turkey

INTRODUCTION: Gastric Cancer is still causes high morbidity and mortality. So the researchers directed to research the factors affecting prognosis.
In our present study, the effects of both MMP7 -181G>A promoter polymorphism and H. pylori infection on gastric cancer prognosis was investigated in gastric adenocarcinoma.

METHODS: All of the cases (n=50) and healthy controls (n=50) were unrelated individuals who were selected from the xxx hospital, Department of Surgical Oncology between October 2008 and October 2010. The study group consisted of 50 patients, including 31 males and 19 females, including 15=AA, 20=AG, 15=GG genotype. In the control group; 25=AG, 9=GG and 16=AA genotype was found.
RESULTS: G1+G2 and G3 phases were compared according to A/G polymorphism. G allele frequency of stage G3=53.8% of patients with G1+G2 phase was found 45.8%. According to this result; the frequency of G allele being considered to increase the G phase. Patients compared with H.Pylori and tumor size, in stage T1+T2 no patients had H pylori (+), in T3+T4, 65.1% of those with H pylori(+) was found (p= 0.02). This situation proved previously conducted studies that H. pylori is a negative prognostic factor for gastric cancer.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study healthy volunteers population was found the frequency of A allele=%57, frequency of allele G=43%, this condition is found to be parallel with the European's G allele frequency. In our country and in Europe stomach cancer prognosis is worse than Japan because frequency of G allele is more than Japan.

Keywords: gastric cancer, MMP-7, prognosis, Helicobacter Pylori


Erdinc Yolcun, Volkan Oter, Serdar Oter, Salim Demirci, Ali Ekrem Unal, Güvem Gümüş Akay, Ajlan Tukun. Prognostic value of MMP-7-181 A/G single nucleotid polymorphism and helicobacter pylori infection in gastric cancer. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(2): 118-124

Sorumlu Yazar: Volkan Oter, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale