ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Servikal lenfadenopatili çocukların yönetiminde nötrofil-lenfosit oranının önemi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 470-476 | DOI: 10.5505/aot.2019.82542  

Servikal lenfadenopatili çocukların yönetiminde nötrofil-lenfosit oranının önemi

Selin Üstün Bezgin1, Taliye Çakabay1, Işık Odaman Al2, Ali Aycicek2, Ferhan Akıcı2, Havva Duru İpek1
1İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Otorinolaringoloji Departmanı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Departmanı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Servikal lenfadenopati, pediatrik hastalarda sık görülen bir semptomdur. Ek prediktif faktörlerin arttırılması, malign nedenleri iyi huylu nedenlerden ayırmak için kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada, servikal lenfadenopatili çocukların değerlendirilmesinde nötrofil lenfosit oranının klinik önemini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 18 yaş altı 86 çocuk hasta dahil edildi. Üç grup oluşturuldu ve kontrol grubu olan grup 1 (30 çocuk) hastanemizde sünnet veya inguinal herni nedeniyle opere edilen hastalardan oluşmaktadır. Grup 2 çalışma grubu (30 çocuk) olup kulak burun boğaz ve/veya pediatric hematoloji-onkoloji polikliniklerinde kronik servikal lenfadenopati nedeniyle değerlendirilen hastalardan oluşmaktadır. Grup 3 (26 çocuk) ise Hodgkin lenfoma tanılı hastalardan oluşmaktadır. Tüm grupların nötrofil-lenfosit oranları analiz edilmiştir.
BULGULAR: Ortalama nötrofil-lenfosit oranları açısından grup 1 ve grup 3 (p <0.05) ile grup 2 ve grup3 (p <0.05) arasında anlamlı farklılık saptanmışken grup1 ve grup 2 arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p >0.05). ROC eğrisinde maksimum kombine hassasiyete ve özgüllüğe karşılık gelen 1.2 nötrofil-lenfosit oranı değerine dayanarak bir alıcı ROC analizi yapıldı ve % 40 hassasiyet ve % 33 özgüllük belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada lenfomalı grupta diğer gruplara göre yüksek nötrofil-lenfosit oranları ortaya koymaktadır. Ancak düşük özgüllük ve hassasiyet değerleri, maligniteyi tespit etmek için parametrenin güvenilir olarak kullanımını kısıtlar.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, lenfadenopati, nötrofil, lenfosit


Importance of neutrophil-lymphocyte ratio in the management of children with cervical lymphadenopathy

Selin Üstün Bezgin1, Taliye Çakabay1, Işık Odaman Al2, Ali Aycicek2, Ferhan Akıcı2, Havva Duru İpek1
1Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Education and Research Hospital, Otorhinolaryngology Department, Istanbul, Turkey
2Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Education and Research Hospital, Pediatric Hematology and Oncology Department, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Cervical lymphadenopathy is a common presenting symptom in pediatric patients. The differentiation of malignant from benign causes and increasing the armamentarium of additional predictive factors is critically important. In this study, we aimed to assess the clinical importance of neutrophil-lymphocyte ratio in the evaluation of children with cervical lymphadenopathy.
METHODS: Eighty-six (n: 86) children (<18 years of age) were the subjects of this study. Three groups were assigned and group 1 as a control patients (n: 30) who underwent circumcision or inguinal hernia repair in our hospital. Group 2 (n=30) as a study group composed of patients who were examined in the otorhinolaryngology and/or pediatric hematology-oncology outpatient clinics due to chronic enlarged cervical lymph nodes. Group 3 (n=26) was composed of patients who were diagnosed with Hodgkin lymphoma. The neutrophil-lymphocyte ratio in the groups were analyzed.
RESULTS: There was significant differences between the mean neutrophil-lymphocyte ratios of group 1 and 3 (p <0.05) and group 2 and 3 (p <0.05) whereas no significant difference was found between group 1 and 2 (p >0.05). A receiver operating characteristic (ROC) curve analysis was performed based on the neutrophil-lymphocyte ratio value of 1.2 corresponded to the maximum combined sensitivity and specificity on the ROC curve and 40% sensitivity and 33% specificity were determined.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Present study reveals higher neutrophil-lymphocyte ratio in lymphoma group than the others. However low specificity and sensitivity values restricts the use of a reliable parameter to detect malignancy.

Keywords: Child, lymphadenopathy, neutrophils, lymphocytes


Selin Üstün Bezgin, Taliye Çakabay, Işık Odaman Al, Ali Aycicek, Ferhan Akıcı, Havva Duru İpek. Importance of neutrophil-lymphocyte ratio in the management of children with cervical lymphadenopathy. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 470-476

Sorumlu Yazar: Selin Üstün Bezgin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale