ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Primer Anorektal Malign Melanom: Tek Merkez Deneyimi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 68-73 | DOI: 10.5505/aot.2020.81594  

Primer Anorektal Malign Melanom: Tek Merkez Deneyimi

Havva Yeşil Çınkır1, Fatih Yıldız2, Ferit Aslan2, Ilkay Dogan3, Ulku Yalcintas Arslan2, Özlem Sönmez2, Umut Demirci2, Berna Öksüzoğlu2
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji, Gaziantep, Türkiye
2Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Ankara, Türkiye
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik, Gaziantep, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Primer anorektal malign melanom (ARMM) nadir tümördür. Anorektal karsinomların %1’ini melanomlar oluşturur. Prognozu kötüdür, 5 yıllık sağkalım oranı %10’dur. Biz çalışmamızda nadir görülen tümör olması nedeni ile ARMM tanılı hastaları değerlendirdik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: ARMM tanısı ile Ekim 1998- Şubat 2019 tarihleri arasında takip edilen 21 hastanın dosya bilgileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik, klinik, radyolojik ve sağkalım özellikleri kayıt edildi. Sağ kalım analizleri için Kaplan-Meier sağ kalım analizi kullanıldı.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 59,5±13,3 (28-76); 8 (% 38,1)’ i erkek, 13 (% 61,9)’ü kadın cinsiyetteydi. Tümör lokalizasyonuna göre 8 (% 38,1)’i anal bölge, 11 (% 52,4)’i rektal bölge ve 2 (% 9,5)’ si anorektal bölge yerleşimliydi. Sağkalım analizine göre genel sağkalım (GSK) 16 ay ( %95 Güvenlik Aralığı (GA); 13,2-18,7) idi. Tanıda metastaz olup olmamasına göre ortanca GSK erken evrede 18 ay (% 95 GA;15,6- 20,3), metastatik hastalıkta 11 ay (% 95 GA;4,5-17,4) olarak saptandı (p: 0,003).
TARTIŞMA ve SONUÇ: ARMM şu an için herhangi bir tedavi kılavuzuna sahip değildir, terapötik yöntemin seçimi dikkatle düşünülmelidir. Erken teşhis ve özelleştirilmiş, multidisipliner bir tedavi planı muhtemelen ARMM'nin tedavi sonucunu iyileştirir.

Anahtar Kelimeler: anorektal hastalıklar, malign melanom, sağkalım


Primary Anorectal Malignant Melanoma: A Single Center Experience

Havva Yeşil Çınkır1, Fatih Yıldız2, Ferit Aslan2, Ilkay Dogan3, Ulku Yalcintas Arslan2, Özlem Sönmez2, Umut Demirci2, Berna Öksüzoğlu2
1Gaziantep University Faculty Of Medicine, Department of Medical Oncology, Gaziantep, Turkey
2Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Ankara, Turkey
3Gaziantep University Faculty Of Medicine, Department of Biostatistics, Gaziantep, Turkey

INTRODUCTION: Primary anorectal malignant melanoma (ARMM) is a rare tumor. Melanomas form 1% of anorectal carcinomas. The prognosis is poor, the 5-year survival rate is 10%. In our study, we evaluated patients with ARMM because of the rare tumor.
METHODS: The patient information of 21 patients with ARMM between October 1998 and February 2019 were retrospectively reviewed. Demographic, clinical, radiological and survival characteristics of the patients were recorded. Kaplan-Meier survival analysis was used for survival analysis.
RESULTS: The mean age of the patients was 59,5 ± 13,3 years (28-76); 8 (38,1%) were male and 13 (61,9%) were female gender. According to tumor localization, 8 (38,1%) anal region, 11 (52,4%) rectal region and 2 (9,5%) were located in the anorectal region. Overall survival (OS) was 16 months (95% Confidence Interval (CI); 13,2-18,7) according to survival analysis. According to the diagnosis of metastasis, the median OS in the early stage was 18 months (95% CI;15,6-20,3); 11 months (95% CI;4,5 ± 17,4) in metastatic disease (p: 0,003).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The ARMM does not currently have any treatment guidelines, the choice of the therapeutic method should be carefully considered. Early diagnosis and a personalized, multidisciplinary treatment plan will probably improve the outcome of ARMM treatment.

Keywords: anorectal diseases, malignant melanoma, survival


Havva Yeşil Çınkır, Fatih Yıldız, Ferit Aslan, Ilkay Dogan, Ulku Yalcintas Arslan, Özlem Sönmez, Umut Demirci, Berna Öksüzoğlu. Primary Anorectal Malignant Melanoma: A Single Center Experience. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 68-73

Sorumlu Yazar: Havva Yeşil Çınkır, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale