ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Sistitis sistika ve glandularisi takiben gelişen mesane invaziv değişici hücreli karsinomu; sistitis sistika ve glandularis prekanseröz bir lezyon mudur? [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2017; 50(2): 160-164 | DOI: 10.5505/aot.2017.81300  

Sistitis sistika ve glandularisi takiben gelişen mesane invaziv değişici hücreli karsinomu; sistitis sistika ve glandularis prekanseröz bir lezyon mudur?

Eşref Oğuz Güven1, İsmail Selvi1, Erdem Öztürk1, Erman Damar1, Füsun Ardıç Yükrük2, Fatih Hızlı1, Halil Başar1
1Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Sistitis sistika ve glandularis, mesane epitelyumunun kronik inflamasyon veya obstruksiyonuna sekonder olarak oluşan benign proliferatif bir lezyonudur. Sıklıkla asemptomatik olarak seyretmekle beraber nadiren rekürren gross hematüri, irritatif veya obstruktif üriner semptomlara da yol açabilmektedir. İntestinal metaplazi ve mesane karsinomu ile ilişkisi, prekanseröz bir lezyon olup olmadığı halen tartışmalı olmakla beraber, pek çok araştırmada mesanede karsinom ile eş zamanlı birlikteliği tespit edilmiştir. Bu vakada daha önceden T1 evre mesane ürotelyel karsinomu olduğu bilinen bir hastada, takip eden süre içerisinde sistitis sistika ve glandularis gelişen ve bunun zemininde kas invaze mesane ürotelyum karsinomu oluşan bir olgu sunulmuştur. Her ne kadar literatürde, kısa dönemli takiplerde karsinoma progresyon gösterdiğine dair kanıtlar olmasa da bu olguda 3 ay gibi kısa bir dönemde karsinom gelişmiş, ancak bunun bir progresyon mu yoksa senkron bir birliktelik mi olduğu kesin olarak bilinmemektedir.

Anahtar Kelimeler: sistitis sistika, sistitis glandularis, prekanseröz lezyon, invaziv mesane tümörü


Badder invasive transitional cell carsinoma, which improves from cystitis cystica and glandularis; ıs cystitis cystica and glandularis is a precancerous lesion ?

Eşref Oğuz Güven1, İsmail Selvi1, Erdem Öztürk1, Erman Damar1, Füsun Ardıç Yükrük2, Fatih Hızlı1, Halil Başar1
1Department Of Urology, Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training And Research Hospital, Ankara,turkey
2Department Of Pathology, Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training And Research Hospital, Ankara,turkey

Cystitis cystica and glandularis is a bening proliferative lesion, which improves after chronic inflamation of bladder epitelium or obstruction. Although it usually asemptomatic, it induces gross hematuria, irritative and obstructive symptoms. Although it is still unclear that is precancerous or not, relation with intestinal metaplasia and bladder cancer; it is detected concurrent with bladder cancer in many investigations. In this case we presented a patient that is known T1 grade bladder cancer before, improved muscle invasive bladder cancer from cystitis cystica and glandularis in follow up. Although there is not any evidence about progressing carcinoma in shot term follow up, it is progressed in a short time like 3 months but it is still unknown that is a progression or sencron disease.

Keywords: cystitis cystica, cystitis glandularis, precancerous lesion, invasive bladder cancer


Eşref Oğuz Güven, İsmail Selvi, Erdem Öztürk, Erman Damar, Füsun Ardıç Yükrük, Fatih Hızlı, Halil Başar. Badder invasive transitional cell carsinoma, which improves from cystitis cystica and glandularis; ıs cystitis cystica and glandularis is a precancerous lesion ?. Acta Oncol Tur.. 2017; 50(2): 160-164

Sorumlu Yazar: Erdem Öztürk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale