ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Prostat Biyopsisi Antibiyotik Proflaksisinde 3 Farklı Yöntemin Karşılaştırılması [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 57-61 | DOI: 10.5505/aot.2020.70446  

Prostat Biyopsisi Antibiyotik Proflaksisinde 3 Farklı Yöntemin Karşılaştırılması

Gökhan Sönmez1, Fatih Demir1, MURAT KESKE1, Nurullah Hamidi2, Mert Ali Karadag1
1Kayseri Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kayseri
2Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Prostat Kanseri (PCa) kesin tanısında altın standart yöntem prostat iğne (PB) biyopsisidir. PB sonrası üriner sistem enfeksiyonları gibi hayatı tehdit eden önemli komplikasyonlar meydana gelebilir. Bu çalışmada siprofloksasin, gentamisin ve siprofloksasin+gentamisin kombinasyonlarının PB proflaksisindeki etkinliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmada, prostat kanseri şüphesi nedeniyle transrektal ultrasonografi kılavuzluğunda standart 10-12 kor prostat biyopsisi uygulanan hastaların verileri analiz edilmiştir. Hastalar uygulanan proflaksi yöntemine göre 3 gruba ayrılmıştır; 1) işlemden önce tek doz im. gentamisin 80 mg uygulananlar, 2) işlemden 24 saat önce başlanarak günde 2 kez toplam 3 gün (oral) siprofloksasin 500 mg uygulananlar, 3) her ikisinin kombinasyonu uygulanalar. Grupların ateşli üriner sistem enfeksiyon (AÜSE) oranlarının yanı sıra yaş, serum prostat spesifik antijen (PSA) düzeyleri gibi bazı demografik ve klinik verileri kaydedilerek karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 180 hasta dahil edildi (grup 1= 67, grup 2= 51, grup 3= 62). Tüm hastaların yaş ortalaması 64.41 (+/-7.08) yıldı. Hastalarda biyopsi sonrası AÜSE görülme oranı %4.4 idi. Grupların ortalama yaş, ortanca prostat hacimleri, ortanca PSA düzeyleri ve kanser saptanma oranları istatistiksel olarak benzerdi. En fazla AÜSE Grup-2’de tespit edilirken (%11.7), Grup-1 ve Grup-3 ise AÜSE oranları açısından benzerdi (sırasıyla %1.4, %1.6). En sık izole edilen etken Escherichia coli idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçlarına göre, biyopsi öncesi tek doz im. gentamisin uygulanarak yapılan proflaksi, tek başına oral siprofloksasin ile yapılan antibiyotik proflaksisine göre daha etkin görünmektedir. Tek doz gentamisin ile kombinasyon proflaksisi etkinlikleri benzer bulunmakla birlikte, uygulama kolaylığı ve akılcı antibiyotik kullanımı açısından işlem öncesi tek doz gentamisin ile proflaksi önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Biyopsi, Enfeksiyon, Prostat, Proflaksi


Comparison of 3 Different Methods in The Antibiotic Prophylaxis for Prostate Biopsy

Gökhan Sönmez1, Fatih Demir1, MURAT KESKE1, Nurullah Hamidi2, Mert Ali Karadag1
1Department Of Urology, Kayseri City Hospital, Kayseri, Turkey
2Departmen Of Urology, Atatürk Training And Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The gold standard method for the definitive diagnosis of Prostate Cancer (PCa) is prostate needle biopsy (PB). Significant life-threatening complications such as urinary tract infections may occur after PB. The aim of this study was to compare the efficacy of ciprofloxacin, gentamicin and ciprofloxacin+gentamicin in PB prophylaxis.
METHODS: In this retrospective study, the data of patients who underwent standard 10-12 core prostate biopsy under the guidance of transrectal ultrasonography because of the suspicion of prostate cancer were analyzed. Patients were divided into 3 groups according to the applied prophylaxis method; 1) Single dose im. gentamicin 160 mg administered before biopsy. 2) Ciprofloxacin 500 mg administered twice a day for a total of 3 days (oral) starting 24 hours before biopsy. 3) The combination of both drugs applied. Febrile urinary tract infection (FUTI) rates of the groups, as well as some demographic and clinical data such as age, serum prostate specific antigen (PSA) levels, were recorded and compared.
RESULTS: A total of 180 patients were included in the study (group 1= 67, group 2=51, group 3= 62 patients). The mean age of all patients was 64.41 (+/-7.08) years. The incidence of FUTI after biopsy was 4.4%. The mean age, median prostate volumes, median PSA levels and cancer detection rates of the groups were statistically similar. While the most number of FUTIs were detected in Group-2 (11.7%), Group-1 and Group-3 were similar in terms of FUTI rates (1.4%, 1.6%, respectively). The most commonly isolated agent was Escherichia Coli.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the results of our study, a single dose im. prophylaxis with gentamicin appears to be a more effective prophylaxis method than antibiotic prophylaxis with oral ciprofloxacin alone. Although the effectiveness of single-dose gentamicin and combination prophylaxis are similar, because of the ease of administration and the choice of rational antibiotics, we recommend single-dose gentamicin.

Keywords: Biopsy, Infection, Prostate, Prophylaxis


Gökhan Sönmez, Fatih Demir, MURAT KESKE, Nurullah Hamidi, Mert Ali Karadag. Comparison of 3 Different Methods in The Antibiotic Prophylaxis for Prostate Biopsy. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 57-61

Sorumlu Yazar: Mert Ali Karadag, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale