ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Meme Kanserli Hastalarda Aksiller Evreleme Amaçlı İntraoperatif Sentinel Lenf Nosu Saptanmasında Radyokolloid Metilen Mavisi ve Kombine Yöntemlerin Karşılaştırılması [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(2): 205-212 | DOI: 10.5505/aot.2018.67044  

Meme Kanserli Hastalarda Aksiller Evreleme Amaçlı İntraoperatif Sentinel Lenf Nosu Saptanmasında Radyokolloid Metilen Mavisi ve Kombine Yöntemlerin Karşılaştırılması

Muhammet Kadri Çolakoğlu1, Yılmaz Özdemir2, Gökhan Giray Akgül3, Mehmet Ali Gülçelik4
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı sentinel lenf nodu saptanmasında radyonüklid ve metilen mevisi metotlarının başarı oranlarını karşılaştırmak ve meme kanseri bulunan hastalarda bu teknik veya teknik kombinasyonlarının başarı oranlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif çalışmada Şubat 2006 ve Mart 2010 tarihleri arasında Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 287 meme kanseri hastası değerlendirilmiştir. Sadece metilen mavisi metodu uygulanan hastalara Grup I, sadece radyokolloid madde metodu uygulanan hastalara Grup II, hem metilen mavisi hem de radyokolloid madde uygulanan hastalara ise Grup II adı verildi. Hastalar gruplara rastgele olarak dağıtıldı. Her bir tekniğin başarı oranları ve toplam başarı oranları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Tüm gruplar ele alındığında sentinel lenf nodu saptanmasında toplam başarı oranı %83,3 olarak hesaplandı Gruplara ayrı ayrı bakıldığında Grup I (tek başına metilen mavisi) için başarı oranı %80, Grup II (tek başına radyokolloid madde) için %84,9 ve Grup III (kombine grup) için %90.6 başarı oranı hesaplandı. İstatistiksel olarak Grup I ve Grup II arasında fark görülmezken (p=0,425) Grup I ve Grup III arasında istatistiksel olarak anlamlı fark izlendi (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Vital boyaların ve radyoaktif koloidal maddelerin tek başına kullanımında sentinel lenf nodu saptanması başarı oranları yüksektir ancak metotlar kombine edildiğinde bu başarı oranı anlamlı şekilde artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Metilen mavisi, radyokolloid, sentinel lenf nodu biyopsisi, meme kanseri


The Comparison of Radiocolloid, Methylene Blue and Combined Methods for Detecting Sentinel Lymph Node for Axillary Staging in Breast Cancer Patients

Muhammet Kadri Çolakoğlu1, Yılmaz Özdemir2, Gökhan Giray Akgül3, Mehmet Ali Gülçelik4
1Recep Tayyip Erdogan University Faculty of Medicine
2University of Health Science, Erzurum Research and Training Hospital
3Mersin University Faculty of Medicine
4University of Health Science, Gülhane Research and Training Hospital

INTRODUCTION: The aim of this study to compare the success rates of radionuclide and methylene blue methods in detecting sentinel lymph nodes and evaluate the success rates of techniques or technique combinations in breast cancer patients.
METHODS: In this prospective study we evaluated 287 breast cancer patients referred to Ankara Oncology Training and Research Hospital between February 2006 and March 2010. Patients whom we performed methylene blue method alone was named as Group I, radiocolloid substance method alone as Group II and both methylene blue and radiocolloid method as Group III. Patients dispatched groups randomly. We calculated the overall success rate and success rates of each techniques seperately.
RESULTS: When considered for all groups overall sentinel lymph node detecting success rate was 83,3%. When considered for each group, success rate was 80% for group I (methylene blue alone group), 84,9% for group II (radiocolloid substance alone group) and 90,6% for group III (combined group). Statistically there was no difference between group I and group II (p=0,425) but there was a statistical difference between group I and group III (p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The usage of vital dyes and radioactive colloidal substances alone has high success rates but combined method increases the success rate obviously.

Keywords: Methylene blue, radiocolloid, sentinel lymph node biopsy, breast cancer.


Muhammet Kadri Çolakoğlu, Yılmaz Özdemir, Gökhan Giray Akgül, Mehmet Ali Gülçelik. The Comparison of Radiocolloid, Methylene Blue and Combined Methods for Detecting Sentinel Lymph Node for Axillary Staging in Breast Cancer Patients. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(2): 205-212

Sorumlu Yazar: Muhammet Kadri Çolakoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale