ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Karın Ağrısı ve Hipofizer Yetmezlik İlişkisi: Retrospektif Olgu Serisi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2016; 49(2): 123-127 | DOI: 10.5505/aot.2016.60565  

Karın Ağrısı ve Hipofizer Yetmezlik İlişkisi: Retrospektif Olgu Serisi

Emre Gönüllü1, Çağrı Tiryaki2, Göknur Yorulmaz3, Ali İmran Küçük2, Zülfü Bayhan4, Emel Gönüllü5
1Eskişehir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Eskişehir
2Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Kocaeli
3Eskişehir Devlet Hastanesi Endokrinoloji Kliniği, Eskişehir
4Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kütahya
5Eskişehir Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut abdominal ağrı toplumda çok sık görülmektedir ve acil polikliniğe başvuran hastaların %5-%10’unu oluşturmaktadır. Fakat hipofizer yetmezlik gibi cerrahi dışı başka patolojiler olaya dahil olabilir ya da hastalıkla birlikte gelişen stresli durum hipofizer yetersizliği ortaya çıkarabilir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada tek bir merkezde karın ağrısı yakınmaları olan ve hipofizer yetersizlik saptanan hastalar değerlendirildi.
BULGULAR: Hipofizer yetmezlik tespit edilen tüm hastalarda tedavi sonrası karın ağrısı geriledi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak özellikle geriatrik popülasyonda karın ağrısı nedenlerinin multifaktöryel olabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ailesel Karın ağrısı, Hipofizer Yetmezlik


Abdominal Paın and Pıtuıtary Insuffıcıency Assocıatıon: Retrospective Case Series

Emre Gönüllü1, Çağrı Tiryaki2, Göknur Yorulmaz3, Ali İmran Küçük2, Zülfü Bayhan4, Emel Gönüllü5
1Eskisehir State Hospital General Surgery, Eskişehir, Turkey
2Derince Reserch And Training Hospital General Surgery, Kocaeli, Turkey
3Eskisehir State Hospital Endocrinology, Eskişehir, Turkey
4Dumlupınar University Medical School, General Surgery, Kütahya, Turkey
5Eskişehir State Hospital, İnternal Diseases, Eskişehir

INTRODUCTION: Acute abdominal pain is a common symptom and constitutes 5% -10% of patients admitted to the emergency department. But non-surgical events such as pituitary insufficiency also may be clinically evident together or pituitary insufficiency may occur during the stressful situations.
METHODS: In this study, we evaluated five patients that abdominal pain with pituitary insufficiency in a single center.
RESULTS: After treatment, abdominal pain regressed all patients finding pituitary insufficiency
DISCUSSION AND CONCLUSION: Eventually, especially in geriatric populatıon abdominal pain causes for it should be noted that it might be multifactoriel.

Keywords: Abdominal Pain, Pituitary Insufficiency


Emre Gönüllü, Çağrı Tiryaki, Göknur Yorulmaz, Ali İmran Küçük, Zülfü Bayhan, Emel Gönüllü. Abdominal Paın and Pıtuıtary Insuffıcıency Assocıatıon: Retrospective Case Series. Acta Oncol Tur.. 2016; 49(2): 123-127

Sorumlu Yazar: Ali İmran Küçük, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale