ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Crizotinib ALK-pozitif ileri evre KHDAK'lerinde sağkalıma etkisi: Tek merkez deneyimi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 393-397 | DOI: 10.5505/aot.2019.59254  

Crizotinib ALK-pozitif ileri evre KHDAK'lerinde sağkalıma etkisi: Tek merkez deneyimi

Erdem Çubukçu1, Nizameddin Koca2, Turgut Kaçan3, Adem Deligönül1
1Uludağ Universitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, Bursa
2SBU Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim dalı, Bursa
3SBU Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji dalı, Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: Küçük hücre dışı akciğer kanseri (KHDAK) hastalarında, konvansiyonel, birinci basamak sitotoksik kemoterapi (platin çiftler veya platin olmayan çiftler) 7-8 ay ortanca sağkalım platosuna ulaşmıştır. Crizotinib tedavisi, PROFILE 1014 ve PROFILE 1007 çalışmalarında standart birinci ve ikinci sıra kemoterapilere kıyasla daha yüksek yanıt oranları ve progresyonsuz sağkalım elde etmiş ve dünya çapında ALK-pozitif ileri KHDAK tedavisi için kabul görmüştür.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, crizotinib tedavisi alan, klinik olarak ileri evre ALK-pozitif olan 11 hasta (6 erkek ve 5 kadın; ortalama yaş: 50,29 ± 12,72 yıl; yaş aralığı 30-66 yıl) retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 11 hasta alındı. Ortalama yaş 50,29 ± 12,72 (dağılım: 30-66 yıl) idi. Hastaların tamamı tanı anında Evre 4’te idi. Tüm hastalar daha önce platin rejimleri almıştı. Crizotinib tedavisi altında toplam 3 hastada, beyin metastazı, sürrenal metastaz ve primer kitle progresyonu olmak üzere progresyonu gözlendi. Crizotinib tedavisinin 6. ayında surrenal metastaz ile progresyonu olan bir hasta öldü. Progresyonsuz sağkalım 25,46 ± 6,56 ay (%95 CI: 12,59-38,33 ay) idi ve genel sağ kalım 104,17 ± 13,72 aydı (%95 CI: 77,23-131,04 ay).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastalarımızın Crizotinib tedavisini iyi tolere ettiği ve ALK-pozitif ileri evre KHDAK olan hastalarda ümit verici etkinlik gösterdiği gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Crizotinib, Sağkalım, tolerans


Crizotinib extends survival in ALK-positive advanced NSCLC: Single center experience

Erdem Çubukçu1, Nizameddin Koca2, Turgut Kaçan3, Adem Deligönül1
1Uludag University medical school, Department of medical oncology, Bursa
2SBU Bursa Yuksek İhtisas Training & research Hospital, department of Internal Medicine, Bursa
3SBU Bursa Yuksek İhtisas Training & research Hospital, department of medical oncology, Bursa

INTRODUCTION: Conventional, first-line cytotoxic chemotherapy (platinum doublets or nonplatinum doublets) has reached a plateau of a median survival of 7- 8 months in NSCLC patients. Crizotinib treatment achieve higher response rates and progression free survival compared to standard first-line and second-line chemotherapy in PROFILE 1014 and PROFILE 1007 studies and now accepted worldwide for treating ALK-positive advanced NSCLC.
METHODS: A total of 11 patients (6 males and 5 females; mean age: 50.29 ± 12.72 years; age range 30–66 years) with ALK-positive clinically advanced NSCLC who received crizotinib treatment were retrospectively evaluated in the study.
RESULTS: A total of 11 patients were enrolled in the study. Characteristics of patients are given in Table 1. Mean age was 50.29 ± 12.72 (range: 30–66 years). All patients were at stage 4 at the time of diagnosis and had previously received platin doublet regimens. A total of 3 patients had disease progression under crizotinib treatment, including brain metastasis, surrenal metastasis and primary mass progression. One patient who progressed with surrenal metastasis was died at the 6th month of crizotinib treatment. Progression free survival was 25.46±6.56 months (95% CI: 12.59-38.33 months) and overall survival was 104.17 ± 13.72 months (95% CI: 77.23-131.04 months).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Crizotinib was well tolerated and showed promising efficacy in patients with ALK-positive, advanced NSCLC.

Keywords: Crizotinib, survival, tolerance


Erdem Çubukçu, Nizameddin Koca, Turgut Kaçan, Adem Deligönül. Crizotinib extends survival in ALK-positive advanced NSCLC: Single center experience. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 393-397

Sorumlu Yazar: Nizameddin Koca, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale