ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Nadir Görülen Endometriyum Metastazlı Rektum Kanseri: Olgu Sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 151-154 | DOI: 10.5505/aot.2020.55822  

Nadir Görülen Endometriyum Metastazlı Rektum Kanseri: Olgu Sunumu

Sinem Ipor1, Onur Esbah2, Sinem Kantarcıoğlu Coşkun3
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Düzce
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Düzce
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Düzce

Giriş: Kolorektal kanser (KRK) insidans ve kansere bağlı mortalitede tüm dünyada 3. sırada yer almaktadır. Biz bu olgu ile literatürde nadir olan, endometriyum metastazlı rektum kanseri vakasını sunmayı amaçladık.
Olgu sunumu: 62 yaşında kadın hasta 2014 yılı Ekim ayında rektal kanama şikâyeti ile dış merkeze başvurduğunda yapılan kolonoskopisinde lümeni tama yakın dolduran ülserovejetan kitle tespit edilmiş ve biyopsi alınmıştı. Biyopsi patolojisi adenokarsinom ile uyumlu olarak raporlanmış ve hastaya rektum kanseri tanısı ile low anterior rezeksiyon ameliyatı yapılmıştı. Hastanın adjuvan tedavisi tamamlanmasının ardından takibinin devamı için devir alınmıştı. 3 ay aralıklarla takibi yapılan hastanın kontrol tomografilerinde akciğer nodüllerinde RECIST kriterlerine göre %20’nin üzerinde boyut artışı görülmesinden dolayı pozitron emisyon tomografisi (PET/CT) çekildi. PET/CT de akciğerdeki noduler lezyonlarda ve uterus korpusu içerisinde hipermetabolik odaklar tespit edildi. Hastaya akciğer nodüllerinden ve endometriyumdan biyopsi yapıldı. Hastanın yapılan akciğer tru-cut biyopsisi ve endometriyum küretaj biyopsisi metastatik adenokarsinom ( gastrointestinal sistem-kolon ile uyumlu) olarak raporlandı.
Tartışma: KRK'lı hastaların yaklaşık % 20'sinde tanı anında uzak metastaz mevcuttur. Genel olarak, KRK’lar bölgesel lenf nodlarına, karaciğere, akciğere ve daha az sıklıkla kemik, beyin ve periton boşluğuna metastaz yapar. Çoğunlukla düz kas dokusundan oluşan uterus, nadiren ekstragenital kanserlerin metastatik bölgesi olarak tanımlanmaktadır. KRK’ların ise endometriyum metastazı gelişen vakaları literatürde sınırlı sayıda mevcuttur. Biz bu vakayı hem nadir görülmesi hem de metastatik tümörler ile uterusun primer tümörlerinin ayırıcı tanısının önemli olması nedeni ile vurguladık.

Anahtar Kelimeler: kolorektal, kanser, metastaz, endometriyum, adenokarsinom, olgu sunumu


A Rare Case of Rectal Cancer With Endometrial Metastasis: A Case Report

Sinem Ipor1, Onur Esbah2, Sinem Kantarcıoğlu Coşkun3
1Department Of Internal Medicine, Duzce University, Duzce, Turkey
2Department Of Medical Oncology, Duzce University, Duzce, Turkey
3Department Of Pathology&cytology, Duzce University, Duzce, Turkey

Background: Colorectal cancer (CRC) is ranked third in the world in incidence and cancer-related mortality. In this case report, we aimed to present a case of rectum cancer with endometrial metastasis which is rare in the literatüre.
Case report: On October, 2014; a 62-year-old woman was admitted to outer clinic with a complaint of rectal bleeding. In the colonoscopy, an ulcerovegetan mass was detected and biopsied. Biopsy pathology was reported as adenocarcinoma and the patient underwent a low anterior resection due to diagnosis of rectal cancer. The adjuvant therapy of the patient was completed and the patient was transferred to our clinic for follow-up. After adjuvant therapy, PET/CT examination was performed due to the fact that the sizes of nodules showed 20% increase according to RECIST criteria by thoracic tomography performed three months intervals. In PET / CT, hipermetabolic foci were detected in nodular lesions in the lung and within the uterine corpus. The patient's lung tru-cut biopsy and biopsy of the endometrial cavity was reported adenocarcinoma.
Conclusion: Approximately 20% of patients with CRC have distant metastasis at the time of diagnosis. In general, CRCs metastasize to regional lymph nodes, liver, lung, and less frequently to the bone, brain, and peritoneal cavity. The uterus, which is mostly composed of smooth muscle tissue, is rarely described as the metastatic region of extragenital cancers. Endometrium metastases of CRCs are cases in a limited number in the literature. We emphasize this case because of its rarity and beacuse of importance of differatial diagnosis of primary and metastatic tumors of the uterus.

Keywords: colorectal, cancer, metastasis, case report, endometrium, adenocarcinoma


Sinem Ipor, Onur Esbah, Sinem Kantarcıoğlu Coşkun. A Rare Case of Rectal Cancer With Endometrial Metastasis: A Case Report. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 151-154

Sorumlu Yazar: Sinem Ipor, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale