ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Meme Kanserli Hastalarda Yaşam Analizi: Frailty Modeli [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2017; 50(2): 130-138 | DOI: 10.5505/aot.2017.54254  

Meme Kanserli Hastalarda Yaşam Analizi: Frailty Modeli

İsa Dede1, Şirin Çetin2
1Antakya Devlet Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Antakya
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Meme kanseri hastalarına ait heterojen yaşam verilerinin modellenmesi ve sağkalım süresini etkileyen faktörlerin belirlenmesi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 181 meme kanseri hastasından retrospektif olarak elde edilen yaşam verilerinin zayıflık modeli ile analizi yapıldı.
BULGULAR: Analize alınan 181 meme kanserli hastanın ortanca genel sağkalımı 74 ay (%95 güven aralığı; 61.88-86.78) olarak bulundu. Tümör boyutu, lenf nodu sayısı, hormon reseptörünün negatifliği başarısızlığı etkileyen önemli bir faktör olarak bulundu (p<0.05). Ayrıca cerrahi işlem ile kemoterapi başlama tarihi arasındaki sürenin uzatılması yaşam süresini etkileyen bir faktör olarak bulundu (p=0.002). Herhangi bir meme kanseri hastasının belirlenen bir zamanda, tüm hastalar için belirlenen riskten yaklaşık 3 kat daha fazla risk taşıyabileceği bulundu (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yapılan analiz sonucunda meme kanseri hastalarının yaşam süresini etkileyen tümör boyutu, lenf nodu büyüklüğü, hormon reseptörünün negatifliği ve cerrahi müdahale ile kemoterapi başlama tarihi arasında geçen zamanın uzatılması gibi faktörlerin yanı sıra yaşam süresini etkileyen çevresel ya da genetik gizli faktörlerin olduğu söylenebilir. Bu gizli faktör ya da faktörlerin herhangi bir meme kanseri hastasında 3 kat daha fazla risk olasılığı taşıdığını ifade edebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Yaşam Analizi, Zayıflık Modeli


Survival Analysis in Breast Cancer Patients: Frailty Models

İsa Dede1, Şirin Çetin2
1Antakya State Hospital, Clinic of Oncology, Antakya, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey

INTRODUCTION: Modelling of heterogeneous survival data of breast cancer patients and the determination of the factors affecting the time of survival.
METHODS: Retrospectively obtained survival data of 181 breast cancer patients were analyzed by means of the model of frailty models.
RESULTS: The median of survival time of 181 breast cancer patients analyzed was determined as 74 months (95 % CI, 61.88 to 86.78). Size of the tumor, number of Iymph nodes and the negativity of hormone receptor (p<0.05) were found as important factors influencing the failure. In addition, the time between the chemotherapy and surgical operations influence the failure directly (p=0.002). It is found that a breast cancer patient is under 3 times more risk than any other patients (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The analysis findings have put forward that there may also be some latent genetic or environmental factors influencing the survival time of the breast cancer patients in addition to factors such as the size of the tumor, size of the lymph node, the negativity of hormone receptor and the time between the chemotherapy and surgical operations and these latent factors may increase the risk level three fold.

Keywords: Breast Cancer, Survival Analysis, Frailty Model


İsa Dede, Şirin Çetin. Survival Analysis in Breast Cancer Patients: Frailty Models. Acta Oncol Tur.. 2017; 50(2): 130-138

Sorumlu Yazar: İsa Dede, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale