ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Osteosarkomda Kadmiyumun Kemik Çimentosu İçerisinde In vitro Uygulanabilirliği [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 166-172 | DOI: 10.5505/aot.2020.43760  

Osteosarkomda Kadmiyumun Kemik Çimentosu İçerisinde In vitro Uygulanabilirliği

nihat demirhan demirkiran1, Pinar Ayse Ercetin2, Melek Aydın2, Ömer Bekçioğlu2, Hasan Havitcioglu3, Safiye Aktas2
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Osteosarkom genelde çocukluk ve genç erişkin yaşlarda görülmekte ve çok agresif seyretmektedir. Tedavide ekstremite koruyucu cerrahi ve kemoterapi yöntemleri ile büyük başarılar sağlanmıştır, ancak mikroskobik düzeyde kalabilen rezidü tümörler rekürrens olasılığını arttırmaktadır. Bu çalışmada kadmiyumun sement ile birlikte in vitro uygulanabilirliğini değerlendirilmesi ve cerrahi sonrası lokal uygulanarak rezidü tümör ve rekürrens olasılığını önlemedeki etkinliği için ön bulguların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Gereç ve Yöntem: MG-63 ve K7M2 osteosarkom hücre hatları dört gruba ayrılarak ilk gruba kadmiyumun dondurulmuş kemik çimentosuna emdirilmiş hali; ikinci gruba ise kadmiyumun toz haldeki çimentoya eklendikten sonra karıştırılarak hazırlanmış şekli artan sayılarda hücre hatlarına uygulanmıştır. Sadece kadmiyum çözeltisinin uygulandığı ve kadmiyum eklenmeden standart şekilde hazırlanan kemik çimentosunun uygulandığı hücre hatlarındaki canlılık yüzdeleri ile WST-1 yöntemi kullanılarak karşılaştırılmıştır.

BULGULAR: Bulgular: Kadmiyum eklenip karıştırılarak hazırlanan çimentonun uygulandığı grupta; donmuş çimentoya emdirilerek uygulandığı gruptan daha yüksek sitotoksik etki tespit edildi. Tek başına kadmiyum uygulandığında ise 5 ve 10 kat seyreltmeler çalışmadaki en yüksek anti-proliferatif etkiyi gösterdi (%25 ve %42 canlılık). Sementin kadmiyumsuz uygulandığı grupta ise %80’lere ulaşan en yüksek oranda canlılık gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Bu çalışma ile kadmiyumun dondurulmuş çimento içerisine emdirilerek ya da çimento hazırlığı sırasında kemik çimentosuna eklenmesi ile uygulanabileceği ve her iki şekilde de Osteosarkom hücreleri üzerine sitotoksik etkiye sahip olduğu gösterilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Osteosarkom, Kadmiyum, Kemik çimentosu


In vitro Application of Cadmium within Bone Cement in Osteosarcoma

nihat demirhan demirkiran1, Pinar Ayse Ercetin2, Melek Aydın2, Ömer Bekçioğlu2, Hasan Havitcioglu3, Safiye Aktas2
1Kütahya Health Sciences University School Of Medicine, Department Of Orthopedics And Traumatology,
2Dokuz Eylul University, Institute Of Oncology, Department Of Basic Oncology, İzmir
3Dokuz Eylul University, School Of Medicine, Department Of Orthopedics And Traumatology, İzmir

INTRODUCTION: Objective: Osteosarcoma is usually seen in childhood and young adults and presents itself very aggressive. Great treatment success with limb-sparing surgery and chemotherapy are provided, but the residue tumor cells that remains at the microscopic level are increasing the likelihood of tumor recurrence. The aim of this study was to evaluate the in vitro applicability of cadmium with cement and to evaluate the preliminary findings for its effectiveness in preventing the possibility of residual tumor and recurrence by local application after surgery.

METHODS: Materials and Methods: The MG-63 and K7M2 osteosarcoma cell lines were divided into four groups. The first group included application of bone cement which absorbed cadmium after preparation. The second group of bone cements were prepared with adding cadmium into powdered bone cement was applied to the cell lines in increasing numbers. The percentages of viability in cell lines were evaluated using WST-1 method and compared with bone cement prepared in the standard manner without adding cadmium and application of cadmium solution into cell lines.
RESULTS: Results: In the second group where the cement was prepared by adding cadmium before bone cement mixing; higher cytotoxic effect was detected than the first group which consisted of bone cement which absorbed cadmium after cement preparation. When cadmium solution without bone cement was applied, 5 and 10-fold dilutions showed the highest anti-proliferative effect in the study (25% and 42% viability). In the group where bone cement without any cadmium was applied, the highest rate of viability was observed reaching up to %80.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: This study has shown that bone cement either prepared with cadmium or absorbed cadmium after preparation; may be administered as an adjuvant therapy and both have cytotoxic effects upon osteosarcoma

Keywords: Osteosarcoma, Cadmium, Bone Cement


nihat demirhan demirkiran, Pinar Ayse Ercetin, Melek Aydın, Ömer Bekçioğlu, Hasan Havitcioglu, Safiye Aktas. In vitro Application of Cadmium within Bone Cement in Osteosarcoma. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 166-172

Sorumlu Yazar: nihat demirhan demirkiran, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale