ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Birinci Basamak Tedavide Platin Bazlı Rejimler [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 102-107 | DOI: 10.5505/aot.2020.43108  

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Birinci Basamak Tedavide Platin Bazlı Rejimler

Abdulkadir Karışmaz1, Mustafa Sevinc2, Murat Tugcu3, Fuat Hulusi Demirelli4, Hande Turna4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü, İstanbul
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, İstanbul
3Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Akciğer kanseri hem erkek hem de kadınlarda kansere bağlı ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Metastatik KHDAK (küçük hücreli dışı akciğer kanseri) hastalarında günümüzde EGFR, ALK ve ROS1 mutasyonu yoksa standart tedavi platin bazlı bir kombinasyon rejimidir. Platinin yanına kombine edilen ajanın seçimi genellikle ilacın toksisite profili ve hastanın toleransı göz önüne alınarak belirlenmektedir. Bu çalışmada metastatik KHDAK tanısı almış olgularda farklı histolojik alt tiplere göre uygulanan birinci seri sistemik kemoterapi ile elde edilen yanıt oranlarını, progresyonsuz sağkalım ve genel sağkalım sürelerini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji BD’na 2005-2010 yılları arasında başvuran, evre IV KHDAK tanılı 300 hasta alınmıştır. Hastaların dosyaları retrospektif olarak taranarak hastaların demografik özellikleri, sigara içme durumu, tümör tipi, birinci seride uygulanan kemoterapi tipi, tedavi yanıt oranları, progresyona kadar geçen zaman ve genel sağkalım süreleri belirlendi.
BULGULAR: Birinci seri kemoterapi sonrası progresyona kadar geçen süre ortalama 5 hafta (GA: 4.5-5.5 ) olarak saptandı.
Tüm histopatolojik tipler açısından progresyona kadar geçen süreler değerlendirildiğinde birinci seride kullanılan 5 temel ilaç grubu arasında sadece sisplatin-dosetaksel kombinasyonu ile sisplatin-gemsitabin kombinasyonu arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.03).
Skuamöz hücreli karsinomlarda birinci seride kullanılan 5 ana ilaç grubu arasında progresyona kadar geçen süre açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı.
Adenokarsinom alt tipi için birinci seride kullanılan 5 ana ilaç grubu arasında progresyona kadar geçen süre açısından bakıldığında sadece sisplatin-dosetaksel ve sisplatin- gemsitabin kombinasyonu arasında sisplatin – dosetaksel lehine istatistiksel olarak anlamlı bir üstünlük saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Günümüzde Evre 4 KHDAK tedavisinde moleküler testleri değerlendirmekteyiz. Eğer EGFR, ALK ve ROS 1 mutasyonu yoksa sistemik sitotoksik kemoterapi rejimlerini kullanmaktayız. Bu rejimler de platin bazlı rejimler olmaktadır. Platin yanına ilk basamakta verilecek ajanların progresyona kadar geçen süre göz önüne alındığında skuamöz hücreli kanserde rejimler arasında bir fark saptanmamıştır. Adenokarsinomda ise sisplatin – dosetaksel kombinasyonu daha etkin saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer Kanseri, Platin Bazlı Rejimler, Tedavi Yanıtı


Platinum-based Regimens in First-line Therapy of Non-Small Cell Lung Cancer

Abdulkadir Karışmaz1, Mustafa Sevinc2, Murat Tugcu3, Fuat Hulusi Demirelli4, Hande Turna4
1Department of Hematology. Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Nephrology Departmant, Sisli Hamidiye Etfal Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department Of Nephrology, Marmara University Pendik Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey.
4Department Of Oncology, Cerrahpasa Faculty Of Medicine, Istanbul University - Cerrahpasa, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Lung cancer is the leading cause of cancer-related death in both men and women. If there is no EGFR, ALK and ROS1 mutation in patients with metastatic NSCLC (non-small cell lung cancer), the standard treatment is a platinum-based combination regimen. The choice of agent combined with platinum is generally determined by considering the toxicity profile of the drug and the tolerance of the patient. In this study, we aimed to determine the response rates, progression-free survival and overall survival in patients with metastatic NSCLC with first-line systemic chemotherapy according to different histological subtypes.
METHODS: The files of totally 300 patients 62 of whom were female and followed with the diagnosis of Stage IV Non-Small Cell Lung Cancer in the Clinic of Medical Oncology of Cerrahpaşa Medical Faculty were investigated retrospectively between 2005 and 2010. Types of first line chemotherapy, the number of cures, treatment response rates, time to progression and overall survival times were determined.
RESULTS: Median time to progression after first line chemotherapy for all the cases was detected as 5 weeks. In the cases with squamous cell cancer, no significant superiority was detected in terms of time to progression with different regimens. In the cases with adenocarcinoma, Cisplatin-Docetaxel combination was found to provide a significant superiority to the Cisplatin-Gemcitabine combination in terms of time to progression.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We are currently evaluating molecular tests for the treatment of stage 4 NSCLC. If there is no EGFR, ALK and ROS 1 mutation, we use systemic cytotoxic chemotherapy regimens. These regimens are platinum-based. There was no difference between the regimens in squamous cell carcinoma when the time to progression of the agents to be given to platinum first step was taken into consideration. Cisplatin - docetaxel combination was found to be more effective in adenocarcinoma.

Keywords: Lung Cancer, Platinum-based Regimens, Treatment Response


Abdulkadir Karışmaz, Mustafa Sevinc, Murat Tugcu, Fuat Hulusi Demirelli, Hande Turna. Platinum-based Regimens in First-line Therapy of Non-Small Cell Lung Cancer. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 102-107

Sorumlu Yazar: Abdulkadir Karışmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale