ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Safra Kesesi Kanserlerinde Tek Merkez Deneyimimiz [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(3): 377-381 | DOI: 10.5505/aot.2018.40412  

Safra Kesesi Kanserlerinde Tek Merkez Deneyimimiz

Fatih Yıldız1, Emrah Eraslan1, Ferit Aslan2, Hüseyin Kanmaz3, Gülnihal Tufan1, Umut Demirci1, Berna Öksüzoğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. A.Y. Ankara Onkoloji Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara, Turkey
2Siirt Devlet Hastanesi, Siirt, Türkiye
3Balıkesir Devlet Hastanesi, Balıkesir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Safra kesesi kanserleri nadir fakat ölümcül kanserlerdendir. Literatürde genellikle safra yolu kanserleri ile birlikte sınıflandırılmıştır. Bu yazıda safra kesesi kanserli hastaların klinik özelliklerini, adjuvan ve metastatik tedavi rejimleri ile sağ kalımlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2011-Ekim 2017 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. A. Y. Ankara Onkoloji Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği'ne safra kesesi tanısı ile başvuran hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri,cerrahi türleri, adjuvan ve metastatik tedavi rejimleri, tedavi yanıt durumları, genel sağkalım (OS) oranı ve hastalıksız sağ kalımları (DFS) değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 58 hastanın 34'ü (%58.6) lokalize veya lokal ileri evredeydi. Metastatik olmayan hastaların 13'ü (% 38.2) herhangi bir adjuvan tedavi almamıştı. Kemoradyoterapi en çok tercih edilen adjuvan tedavi seçeneğiydi (rezeke edilen hastaların% 35.2'si). Adjuvan tedavi alan hastalarda median DFS ve OS, sırasıyla 24.8 (% 95 CI: 1.5-48.1) ve 28 (% 95 Cl: 20.6-35.4) ay iken adjuvan tedavi almayan hastalarda median DFS ve OS'ye ulaşılamadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Rezeke edilen safra kesesi kanserlerinde adjuvan tedavinin etkinliğini göstermek ve en uygun tedavi modalitesinin seçimi için prospektif, randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: safra kesesi kanseri, safra yolu kanserleri, adjuvan tedavi


Real-Life Evidence From Gallbladder Cancer: A Single Center Experience

Fatih Yıldız1, Emrah Eraslan1, Ferit Aslan2, Hüseyin Kanmaz3, Gülnihal Tufan1, Umut Demirci1, Berna Öksüzoğlu1
1University of Health Sciences, Dr. A. Y. Ankara Oncology Hospital, Department of Medical Oncology, Ankara, Turkey
2Siirt State Hospital, Siirt, Turkey
3Balıkesir State Hospital, Balikesir, Turkey

INTRODUCTION: Gallbladder cancer (GBC) is an uncommon and highly fatal carcinoma. It is usually classified with biliary tract cancers in the literature. In this report we have planned to evaluate the clinical characteristics, adjuvant and metastatic treatment options and the survival of GBC patients.
METHODS: A retrospective analysis of GBC patients treated in University of Health Sciences, Dr. A. Y. Ankara Oncology Hospital, Department of Medical Oncology between January 2011 and October 2017 was performed. The files of 58 patients with GBC were screened retrospectively. Treatment regimens, response rates, overall survival (OS) rate and disease-free survival (DFS) of the patients were evaluated.
RESULTS: A total of 58 patients of whom 34 (58.6%) were presented as non-metastatic stage. Thirteen (38.2%) of non-metastatic patients did not receive any adjuvant treatment. Chemoradiotherapy was the most preferred adjuvant treatment option (35.2% of resected patients). Median DFS and OS were 24.8 (95% CI: 1.5- 48.1) and 28 (%95 Cl: 20.6-35.4) months respectively in patients who received adjuvant treatment however both were not reached in patients who did not receive any adjuvant treatment.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In resected GBC, it is needed to prospective, randomized controlled trials for adjuvan treatment efficacy and choice of treatment modalities.

Keywords: gallbladder cancer, biliary tract cancers, adjuvant treatment


Fatih Yıldız, Emrah Eraslan, Ferit Aslan, Hüseyin Kanmaz, Gülnihal Tufan, Umut Demirci, Berna Öksüzoğlu. Real-Life Evidence From Gallbladder Cancer: A Single Center Experience. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(3): 377-381

Sorumlu Yazar: Fatih Yıldız, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale