ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


H1N1 İnfeksiyonu Geçiren Kanserli Hastalarda Akciğer Bulgulari [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2017; 50(2): 124-129 | DOI: 10.5505/aot.2017.38257  

H1N1 İnfeksiyonu Geçiren Kanserli Hastalarda Akciğer Bulgulari

Aysenur Bahadır1, Erol Erduran1, Osman Bahadır2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Trabzon

GİRİŞ ve AMAÇ: H1N1 influenza virusu, malign hastalıklarda ve kronik hastalıklarda immunsupresyona bağlı öldürücü olabilmektedir. Hastalar gripal enfeksiyon semptomları, yüksek ateş, ishal şikayeti ile daha çok başvurmakta, klinik tablo solunum yetmezliğine kadar gidebilmektedir. Bu çalışmada kanser tanısı ile izlenen H1N1 enfeksiyonu geçiren hastaların radyolojik bulgularının değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2010- Ocak 2016 yılları arasında hematoloji-onkoloji kliniğinde kanser tanısı ile takip Ocak 2010- Ocak 2016 yılları arasında hematoloji-onkoloji kliniğinde kanser tanısı ile takip edilen 94 vakadan, H1N1 PCR’ı pozitif olan 10 vaka çalışmaya dahil edildi. Vakalar absolü nötrofil sayısına gore; ≥500 /µL üstü absolü nötrofil sayısı olanlar ve <500 µL altı absolü nötrofil olanlar olmak üzere ikiye ayırıldı. Hastaların akciğer grafileri ve toraks bilgisayarlı tomografi sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: 10 hastadan 8’ i aktif kemoterapi alıyordu. Başlangıçta tüm hastaların akciğer grafisi normaldi. Takibinde en sık akciğer alt zonlarında tutulma izlendi. En belirgin akciğer grafi bulgusu yama şeklinde konsalidasyondu. Toraks bilgisayarlı tomografide buzlu cam alanları ve konsalidasyon sık olarak gözlendi. Vakaların dördü (ciddi nötropenisi olan üç vaka) solunum yetmezliğinden kaybedildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: H1N1 influenza virus enfeksiyonu geçiren hastalarda hastanın klinik bulgusu olmasına rağmen erken dönemde akciğer grafi bulguları sıklıkla normal olabilmektedir. Klinik tablo ilerledikçe radyolojik bulgu belirginleşmektedir. Bu nedenle yüksek doz kemoterapi tedavisi alan yada tedaviye dirençli malign hastalarda gripal enfeksiyon semptomları saptandığında akla H1N1 influenza virus enfeksiyonu gelmeli ve tedaviye hemen başlanmalıdır. Erken tedaviye başlanması bu hastalarda hayat kurtarıcı olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: H1N1 influenza enfeksiyonu, radyolojik bulgular, malign hastalık


Pulmonary Findings Of H1N1 Infection In Children With Malign Disease

Aysenur Bahadır1, Erol Erduran1, Osman Bahadır2
1Department Pediatric Hematology-Oncology, Karadeniz Technical Univercity, Trabzon, Turkey
2Department Otorhinolaryngology, Karadeniz Technical Univercity, Trabzon, Turkey

INTRODUCTION: H1N1 influenza virus may be fatal due to immunosuppression in malignant diseases and chronic diseases. Patients frequently present with influenza-like symptoms, high fever, and diarrhea, and the clinical course may be aggressive, possibly ending in respiratory failure. The purpose of this study was to examine the radiological findings of patients who were diagnosed with cancer and had H1N1 infection.
METHODS: Ten cases with a positive H1N1 PCR among 94 patients who were followed-up with a diagnosis of cancer at the hematology and oncology clinic between January 2010 and January 2016 were included in the study. Cases were divided into two groups according to the absolute neutrophil count, having a neutrophil count ≥500 /µL and neutrophil count <500 µL. Chest x-ray and thoracic computed tomography of the patients were evaluated.
RESULTS: Eight of ten patients received active chemotherapy. Chest x-rays of all patients were initially within normal ranges. During follow-up, the most frequently encountered finding was involvement at the lower zones of the lungs. The most prominent lung finding was a wedge-shaped consolidation. A ground glass appearance and consolidation were seen frequently in the thoracic computed tomography. Four patients (three with severe neutropenia) died due to respiratory failure.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Early chest x-ray findings might frequently be normal in patients who have H1N1 influenza virus infection at the moment, although they have clinical signs. Radiological findings become more significant with the advancement of the clinical picture. Therefore, H1N1 influenza virus infection should be considered when symptoms of influenza infection are encountered in patients who are receiving high dose chemotherapy or who have a malignant disease resistant to therapy, and treatment should be started immediately. The immediate initiation of treatment may be lifesaving in this group of patients.

Keywords: H1N1 influenza infection, radiologic findings, malign disease


Aysenur Bahadır, Erol Erduran, Osman Bahadır. Pulmonary Findings Of H1N1 Infection In Children With Malign Disease. Acta Oncol Tur.. 2017; 50(2): 124-129

Sorumlu Yazar: Aysenur Bahadır, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale