ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Hipofiz Adenomlarında Cyberknife Tedavisine Yanıtın Manyetik Rezonans Görüntüleme İle Değerlendirilmesi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(3): 363-369 | DOI: 10.5505/aot.2018.35467  

Hipofiz Adenomlarında Cyberknife Tedavisine Yanıtın Manyetik Rezonans Görüntüleme İle Değerlendirilmesi

Ali Fırat Sarp1, Mustafa Fazıl Gelal2, Ali Ölmezoğlu3, Melda Apaydın2, Mehmet Coşkun2, Engin Uğur Yardımcı4
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
4Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Van, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Cyberknife tedavisi almış hipofiz adenomlu olgularda tedaviye yanıtın MR ile değerlendirilmesi
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 2010 ile 2014 yılları arasında, hipofiz adenomu tanısıyla Cyberknife tedavisi almış hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Cyberknife tedavisinden en az 6 ay sonra takip MR’ı bulunan olgular çalışmaya dahil edildi. 38 hastanın (erkek/kadın=1) tedavi öncesi ve sonrası MR görüntüleri, tedaviye yanıtın değerlendirilmesi amacıyla retrospektif olarak incelendi. Tümör hacimlerindeki değişiklikler, lokal kontrol oranı, hacim değişikliğinin izlem süresi ile ilişkisi ve olası çevre beyin parankim değişiklikleri araştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil 38 hastanın ortalama takip süresi 25 ay (dağılım, 6-51 ay) idi. Tedavi öncesi ve sonrası ortalama tümör hacimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma vardı (sırasıyla 4722 mm3 ve 3475 mm3). Otuzsekiz hastanın 2 tanesinde radyolojik progresyon, 18 tanesinde stabil hastalık, 18 tanesinde ise regresyon saptandı. Tümör lokal kontrol oranı %94.7 olarak hesaplandı. Ayrıca, stabil ve regresyon grupları arasında yapılan analizde izlem süresinin uzamasının daha anlamlı hacim düşüşüne neden olduğu görüldü. Hasta cinsiyeti, ek tıbbi tedavi, hasta yaşı, önceki ameliyatların sayısı gibi durumların tedavi sonucunu etkilemediği saptandı. Hiçbir vakada çevre dokularda patolojik sinyal ortaya çıkmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cyberknife hipofiz adenomlu olgularda etkili bir tedavi yöntemidir. Bu sonuçlar Cyberknife radyoterapisinin çevre dokularda radyopatolojik değişiklik oluşturmaksızın oldukça tatmin edici lokal tümör kontrol oranları sağladığını desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: CyberKnife Radyocerrahisi, MRG, Hipofiz Adenomu, Stereotaktik Radyocerrahi


Cyberknife Radiotherapy for Pituitary Adenomas: Monitoring Response Using Magnetic Resonance Imaging

Ali Fırat Sarp1, Mustafa Fazıl Gelal2, Ali Ölmezoğlu3, Melda Apaydın2, Mehmet Coşkun2, Engin Uğur Yardımcı4
1Department of Radiology, Faculty of Medicine, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey
2Department of Radiology, Faculty of Medicine, Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
3Department of Radiation Oncology, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey
4Department of Radiology, Van Bolge Training and Research Hospital, Van, Turkey

INTRODUCTION: Our aim is to determine treatment response to Cyberknife based on follow-up MRI in patients with pituitary adenoma.
METHODS: We retrospectively identified the patients with pituitary adenoma treated with Cyberknife between 2010 – 2014. Patients with postreatment eligible follow-up MRI scan after at least 6 months of Cyberknife treatment were included in this study. Pre- and posttreatment MRI scans of 38 patients (male/female=1) were retrospectively analysed to evaluate tumor response. Volumetric changes of the tumors, local control rate, volumetric changes over time and signal alterations on the surrounding brain parenchyma were assessed.
RESULTS: The mean follow-up time of 38 patients was 25 months (range, 6-51 months). Significant mean tumor volume reduction was found between pre- and posttreatment mean tumor volumes, which were 4722 mm3 and 3475 mm3, respectively. There were 2 cases with radiological progression, 18 cases with stable disease and 18 cases with regression. Thus, tumor local control rate was calculated as 94.7% in our study. There was also a significant follow-up time difference between stable and radiological regression groups which indicates that increased follow-up time may be related with better volume decrease. Patient gender, additional medical treatment, age, the number of previous surgeries did not affect treatment response. Lastly, there was no case with signal alteration on the surrounding brain parenchyma.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Cyberknife is a known and effective treatment method in patients with pituitary adenoma. Our results also support that Cyberknife provides excellent local tumor control without any radiological obvious side effects on surrounding tissues.

Keywords: CyberKnife Radiosurgery, MRI, Pituitary Adenoma, Stereotactic Radiosurgery.


Ali Fırat Sarp, Mustafa Fazıl Gelal, Ali Ölmezoğlu, Melda Apaydın, Mehmet Coşkun, Engin Uğur Yardımcı. Cyberknife Radiotherapy for Pituitary Adenomas: Monitoring Response Using Magnetic Resonance Imaging. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(3): 363-369

Sorumlu Yazar: Ali Fırat Sarp, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale