ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Meme kanseri nedeniyle, mastektomi sonrası ağrının kontrolünde infiltrasyon analjezisiyle pektoral sinir bloğunun karşılaştırılması [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(2): 308-312 | DOI: 10.5505/aot.2019.26928  

Meme kanseri nedeniyle, mastektomi sonrası ağrının kontrolünde infiltrasyon analjezisiyle pektoral sinir bloğunun karşılaştırılması

Güldeniz Argun, Idıl Kaya, Süheyla Ünver
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. A Y Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü, Demetevler/ankara, Türkiye, 06200

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmamızda onkolojik nedenli mastektomi sonrası ağrı tedavisi için uygulanmış infiltrasyon analjezisi ve pektoral sinir bloğu yöntemlerini, ağrı skorları, total analjezik tüketimi ve post anestezi bakım ünitesinden taburculuk süresine etkisi yönünden birbirlerine üstünlüklerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik kurul izni ve hasta onamları alındıktan, meme kanseri nedeniyle mastektomi uygulanmış, 18-80 yaş arası 60 hasta çalışmaya alındı. Postoperatif analjezi amacıyla pektoral sinir bloğu uygulanmış hastalar Grup I, infiltrasyon analjezisi uygulanmış hastalar ise Grup II olarak iki gruba ayrıldı. Bütün hastalara intraoperatif tenoxicam 20 mg uygulandı. Hastaların operasyon sonrası ağrıları Visual Analog Scala (VAS) ile 1, 6, 12 ve 24. saatlerde değerlendirildi. VAS değeri 3 üzeri olan hastalara tramadol 1mg/kg ve gerekirse morfin (0.5-1 mg) uygulandı. Postoperatif ilk 24 saatte tükettikleri toplam analjezik miktarları, post anestezik bakım ünitesinde kalış süreleri, bulantı-kusma ve diğer yan etki oranları kaydedildi, sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Demografik özellikler iki grupta benzerdi. Postoperatif VAS ortalamaları pektoral sinir bloğu grubunda 1, 6, 12 ve 24. saatlerde infiltrasyon analjezisi grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu. Hastaların yirmi dört saatte tükettikleri total analjezik miktarı, bulantı-kusma, diğer yan etki oranları ve post anestezi bakım ünitesinde kalış süresi pektoral sinir bloğu grubunda anlamlı olarak düşüktü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda onkolojik meme cerrahisi sonrası ağrı yönetiminde, pektoral sinir bloğu yöntemi infiltrasyon analjezisi yöntemine göre üstün bulundu. Sonuç olarak, meme kanseri nedenli mastektomi sonrası, pektoral sinir bloğunu etkili bir ağrı yönetimi ve post anestezik bakım ünitesinden erken taburculuk sağladığı için tavsiye ediyoruz.

Anahtar Kelimeler: Onkolojik meme cerrahisi, postoperatif ağrı tedavisi, infiltrasyon analjezisi, pektoral sinir bloğu, opiyoid tüketimi.


Comparison of infiltration analgesia and pectoral nerve block in the pain management after mastectomy for breast cancer

Güldeniz Argun, Idıl Kaya, Süheyla Ünver
Department Of Anesthesiology And Reanimation, Medical Science University, Dr. A Y Oncology Training And Research Hospital, Demetevler/ankara, Turkey, 06200

INTRODUCTION: In this study, we aimed to compare the superiority of infiltration analgesia and pectoral nerve block methods on pain scores, total opioid consumption and discharge time from post anesthesia care unit (PACU) of patients after oncologic mastectomy.
METHODS: After approval of the ethics committee and patient consent, sixty patients who underwent mastectomy for breast cancer between 18-80 years of age were included in the study. Patients were divided into two groups, who underwent pectoral nerve block for postoperative analgesia as Group I and infiltration analgesia as Group II. Intraoperative tenoxicam of 20 mg was applied to all patients. Postoperative pain was evaluated with Visual Analog Scala (VAS) at the 1st, 6th, 12th and 24th hours. Patients with a VAS of more than 3 were given tramadol 1 mg/kg and morphine (05-1 mg) if necessary. In the first 24 hours postoperatively, total analgesic consumption, discharge time from PACU, rates of nausea, vomiting and other side effects of patients were recorded and results were evaluated statistically.
RESULTS: Demographic characteristics were similar in two groups. Postoperative VAS scores were significantly lower in the pectoral nerve block group at the 1st, 6th, 12th and 24th hours compared to the infiltration analgesia group. The total analgesic consumption, nausea- vomiting rate, and discharge time from PACU were significantly lower in the pectoral nerve block group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, pectoral nerve block method was found superior to infiltration analgesia method on postoperative pain management in oncologic breast surgery. In conclusion, we recommend the pectoral nerve block to supply effective pain management and early discharge time from PACU after mastectomy for breast cancer.

Keywords: Oncologic breast surgery, postoperative pain management, infiltration analgesia, pectoral nerve block, opioid consumption.


Güldeniz Argun, Idıl Kaya, Süheyla Ünver. Comparison of infiltration analgesia and pectoral nerve block in the pain management after mastectomy for breast cancer. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(2): 308-312

Sorumlu Yazar: Güldeniz Argun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale