ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

YAYIN POLİTİKASI
YAZAR KONTROL LİSTESİ
 1. Editöre sunum sayfası
 2. Başlık sayfası
 3. Ana metin (Türkçe ve İngilizce özet dahil ancak tablo, grafik, figür içermemelidir). Hakem değerlendirmesi için yazar tarafından kör makale ana metni hazırlanarak, sisteme ikinci ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir.
 4. Tablolar, grafikler, şekiller
 5. Resimler
 6. Resim açıklamaları (ana metnin sonuna,referanslardan sonra, eklenmelidir)
 7. Yayın Hakkı Devir Formu
 8. Etik kurul onayı (Onayın hangi etik kuruldan alındığı ve karar-sayı bilgisi ana metinde Gereç Yöntem bölümünde belirtilmelidir.)
YAZIM KURALLARI

Ankara Hematoloji Onkoloji Derneği’nin yayın organı olan Acta Oncologica Turcica dergisine hematolojik maligniteler ve onkoloji alanlarındaki İngilizce yazılmış makaleler kabul edilir.

Acta Oncologica Turcica dergisinin kısaltması ‘Acta Oncol Tur.’ dur.
Dergi formatına uygun olmayan yazılar, hakem değerlendirmesine geçilmeden sorumlu yazara geri gönderilir.

Yükleme sırasında tüm yazılar öncelikle intihal oranı ve kullanılan yazım dilinin dilbilgisi kuralları açısından kontrol edilmelidir. Referanslar bölümü haricinde intihal oranı %20’nin altında olmalıdır. İntihal raporunun elde edilmesi ve elde edilen raporun doğruluğu yazarın sorumluluğundadır.

Yazıların bilimsel, etik ve hukuki sorumlulukları yazarlara, telif hakkı ise Acta Oncologica Turcica’ya aittir. Yazıların içeriğinden ve referansların doğruluğundan yazarlar sorumludur.

Yazarlar, yayın haklarının devredildiğini belirten onay belgesini (Yayın Hakları Devir Formu) yazıları ile birlikte göndermek zorundadırlar. Bu belgenin tüm yazarlar tarafından imzalanarak dergiye gönderilmesi ile birlikte yazarlar, gönderdikleri çalışmanın başka bir dergide yayınlanmadığı ve/veya yayınlanmak üzere incelemede olmadığı konusunda garanti vermiş, bilimsel katkı ve sorumluluklarını beyan etmiş sayılırlar.

Acta Oncologica Turcica Dergisi’nde yayınlanmak amacıyla gönderilen araştırma yazıları için uluslararası anlaşmalara ve 2013’de gözden geçirilmiş Helsinki Bildirisi’ne uygun etik kurul onay raporu (merkez, karar tarih ve sayı bilgisi) gereklidir. Etik kurul onayı ve “bilgilendirilmiş gönüllü onam formu” alındığı araştırmanın “Gereç ve Yöntem” bölümünde belirtilmelidir.

Hakem değerlendirmesi için yazar tarafından kör makale (yazar isimleri, merkez ismi, etik kurul alınan merkez, vs içermeyen) hazırlanarak, sisteme ikinci ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir.

Çalışmada ‘hayvan’ öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin Gereç ve Yöntemler bölümünde, Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (https://www.nap.edu/catalog/5140/guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve hayvan deneyleri etik kurulu onayı aldıklarını belirtmek zorundadırlar.

Yayın, direkt ya da indirekt ticari bağlantı içeriyorsa veya çalışmaya materyal desteği veren bir kuruluş varsa, yazarlar kullanlan ticari ürün, ilaç, firma vs. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ya da var ise nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar,vs), editöre sunum sayfasında belirtmek zorundadır. ‘’Çıkar çatışması’’ cümlesi ana metnin sonuna eklenmelidir.

Tüm yazılar, editor, editör yardımcıları ve bölüm editörleri sonrasında en az iki danışman hakem tarafından incelenir. Dergide yayınlanacak yazıları değerlendiren hakemler dergide belirtilen danışmanlar ve gerekirse yurt içi/dışı konu ile ilgili uzmanlar arasından seçilir. Yazarlar, yayına kabul edilen yazılarda, metinde temel değişiklik yapmamak kaydı ile editör, editör yardımcıları, biyoistatistik uzmanı ve İngilizce dil uzmanının düzeltme yapmalarını kabul etmiş sayılır.

İncelemeye sunulan araştırmada olası bir bilimsel hata, etik ihlal şüphesi veya iddiasıyla karşılaşılırsa, bu dergi verilen yazıyı destek kuruluşların veya diğer yetkililerin soruşturmasına sunma hakkını saklı tutar. Bu dergi sorunun düzgün biçimde takip edilmesi sorumluluğunu kabul eder ancak gerçek soruşturmayı veya hatalar hakkında karar verme yetkisini üstlenmez.

Makale yazım kuralları aşağıda belirtilen maddeler ‘’Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication‘’(http://www.icmje.org/) temel alınarak hazırlanmıştır.

GENEL KURALLAR

Yazılar sadece çevrim-içi olarak kabul edilmektedir. Yazarların makale gönderebilmesi için Journal Agent web sayfasına (http://www.journalagent.com/tod/) kayıt olup, şifre almaları gerekmektedir. Bu sistem çevrim-içi yazı gönderilmesine ve değerlendirilmesine olanak tanımaktadır.Bu sistem ile toplanan makaleler ICMJE, PubMed ve Ulakbim-Türk Tıp Dizini kurallarına uygun olarak sisteme alınmakta ve arşivlenmektedir. Yayına kabul edilmeyen yazılar, sanatsal resimler hariç yazarlara geriye yollanmaz.

Makaleler, A4 sayfasınının iki yanında 2.5 cm boşluk bırakacak şekilde, Times New Roman yazı stilinde, 12 font büyüklüğünde, 2 satır aralığıyla, Microsoft Word programında yazılmalıdır. Kısaltmalar makelede ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır, parantez içinde ve tüm metin boyunca kullanılmalıdır. Yazarlar özet kısmında kısaltma kullanmaktan kaçınmalıdırlar. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için “Bilimsel Yazım Kuralları” kaynağına başvurulabilir.

EDİTÖRE SUNUM SAYFASI: Gönderilen makalenin kategorisi, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu, var ise çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuruluşlar ve bu kuruluşların yazarlarla ilişkileri, makalenin İngilizce yönünden kontrolünün ve araştırma makalesi ise istatistiki açıdan kontrolünün yapıldığı belirtilmelidir.

BAŞLIK SAYFASI: Makalenin başlığı, yazar isimleri ve yazar bilgilerini kapsayan sayfadır. Ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir.Sırasıyla şu tanımlar yapılmalıdır;
 1. Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce)
 2. Yazar isimleri (yazarların isimleri tam olarak kısaltılmadan yazılmalıdır, yazarların akademik ünvanı yazılmamalıdır)
 3. Çalışmayı yaptığı sırada bağlı bulunulan kurumlar
 4. Tüm yazarların ORCID ID bilgileri ve mail adresleri
 5. İletişim kurulacak yazarın ismi, adresi, telefon ve faks numarası ile e-posta bilgileri
 6. Başvuru öncesinde bilimsel toplantılarda sunulmuş ve/veya özeti kongre kitabında yer almış ise toplantı yeri ve tarihi

Tüm özgün araştırma ve vaka sunumlarında editöre sunum ve başlık sayfası bulunmalıdır.
Makale tam metin dosyası içerisine şekiller ve tablolar eklenmemelidir. Şekil ve tablo dosyaları "Tablolar" veya "Resimler" başlığı ile ayrı bir dosyada yer almalıdır.

BİYOİSTATİSTİK

Araştırma bulgularının denetlenebilirliğini sağlamak için, araştırma düzeni, örneklem, yöntem,bilimsel yaklaşımlar ve uygulamalar tanımlanarak referansları sunulmalıdır.

Anlamlılık sınırı olarak seçilen “p” değeri ile birlikte uygun hata ve belirsizlik payları (güven aralıkları, vs.) belirtilmelidir.Kullanılan istatistiksel terimler, kısaltmalar ve semboller tanımlanmalı, kullanılan yazılım (software) belirtilmelidir.İstatistik terminolojisi (rastgele, anlamlılık, korelasyon, vs) istatistik dışı anlamlarda kullanılmamalıdır.

Verilerin ve analizin tüm sonuçları tablo, şekil veya grafik olarak “Bulgular” bölümünde, kullanılan istatistiki yöntemler ve uygulama ayrıntıları yazının “Gereç ve Yöntem” bölümünde veya ayrı bir başlık altında sunulmalıdır.

YAZI ÇEŞİTLERİ

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR

Klinik araştırma, klinik gözlem, yeni teknikler, deneysel ve laboratuvar çalışmalarını kapsar.Özgün araştırmalar, başlık, özet, yazının ana konusu ile ilgili anahtar kelimeler, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, teşekkür, referanslar, tablolar, grafikler, resimler bölümlerini içermelidir.Başlık, özet ve anahtar kelimeler İngilizce ve Türkçe olarak yazılmalıdır.Diğer tüm bölümler İngilizce olarak yazılmalıdır.Eğer yurtdışı bir yazar Türkçe başlık, özet ve anahtar kelime hazırlayamazsa editor kurulu Türkçe versiyonlarını hazırlama hakkını elinde bulundurur.

ÖZET

Yazının ana hatlarını içeren, en fazla 250 kelimeden oluşan özet Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Özet, özgün araştırmalarda dört alt başlık altında yapılandırılmış, diğer yazı çeşitlerinde ise düz yazı formatında olmalıdır. Özet bölümünde referans gösterilmemeli, kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.Yapılacak kısaltmalar metindekilerden bağımsız olarak ele alınmalıdır.

Amaç: Çalışmanın amacı açıkça belirtilmelidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlanmalı, standart kriterleri, randomize olup olmadığı, retrospektif veya prospektif olduğu ve varsa istatistiksel yöntem belirtilmelidir.

Bulgular: Çalışmanın detaylı sonucu verilmeli, istatistik anlamlılık derecesi belirtilmelidir.

Sonuç: Çalışmanın sonuçlarını yansıtmalı, klinik uygulanabilirliği tanımlamalı, olumlu ve olumsuz yönleri gösterilmelidir.

ANAHTAR KELİMELER: En az 2, en çok 5 anahtar kelime özetin sonunda yer almalıdır. İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)’e uygun olarak verilmelidir (www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).Türkçe anahtar kelimeler ise MESH terimlerinin aynen çevirisi olmalıdır.

GİRİŞ

Konu hakkında kısa ve öz bilgi verilmeli, çalışmanın amacı belirtilmeli ve literatür bilgisi ile desteklenmelidir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışma planı verilmeli, randomize olup olmadığı, retrospektif veya prospektif olduğu, denek sayısı, özellikleri, çalışmaya dahil edilme ve dışlanma kriterleri, kullanılan istatistiksel yöntem belirtilmelidir.

SONUÇLAR

Elde edilen sonuçlar belirtilmeli, tablo ve resimler numara sırasıyla metin içerisinde belirtilmeli, sonuçlar uygulanan istatistiki analiz yöntemine göre değerlendirilmelidir.

TARTIŞMA

Elde edilen değerler olumlu ve olumsuz yönleriyle tartışılmalı, literatür ile karşılaştırılmalı, çalışmadan elde edilen sonuç vurgulanmalıdır.

TEŞEKKÜR

Her türlü çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer editöryal (istatistik analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım var ise metnin sonunda sunulmalıdır.

REFERANSLAR

Referansların gerçekliğinden yazarlar sorumludur. Referanslar cümle sonunda geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Kullanılan referanslar ilgili cümlenin sonunda noktadan hemen önce ve köşeli parantez içerisinde belirtilmelidir. Makale yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla ise ilk 3 isim yazılıp ‘‘et al.’’ eklenmelidir. Kongrelerde sunulan bildiriler, basılmamış yayınlar, tezler, kişisel görüşme ya da deneyimler referans olarak belirtilmemelidir. Adı geçen referanslardan bahsedilmek isteniyorsa, yazıda geçtiği cümlenin sonunda referans numarası belirtilmeden, açık yazı ile parantez içine alınarak kaynağın niteliği belirtilmelidir. Özet (İngilizce ve Türkçe),anahtar kelimeler, çalışma metni ve referanslar tek bir dosya olarak yüklenmelidir.

Referans yazılımı için örnekler:
ACTA ONCOLOGICA TURCICA DERGİSİNİN GÜNCEL ENDNOTE STİLİ DOSYASINA DERGİMİZİN WEBSİTESİNİN ANASAYFASINDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Stilin kullanımı ile ilgili olarak;

Windows:

'C:\Program Files\EndNote\Styles' (32 bit)
'C:\Program Files(x86)\EndNote\Styles' (64 bit) klasörünün altına

Mac: 'Applications\EndNote\Styles' klasörünün altına kopyalayarak
ya da

 1. Stil dosyasına çift tıklayarak açın.
 2. 'File' menüsünden 'Save as'i seçin.
 3. 'copy' kelimesini kaldırın ve 'Save' butonuna tıklayın.
 4. 'File' menüsünden 'Close Sytles Manager'a tıklayarak EndNote'a ekleyin.

Kelime işlemcinizde

 1. EndNote tabına tıklayın.
 2. 'Style' açılır listesinde 'Select Another Style...' komutuna tıklayın.
 3. Kullanacağınız stili seçtikten sonra OK butonuna basın.
 4. Dokümanınız seçtiğiniz stile bağlı olarak düzenlenecektir.

Dergi: Yazarın soyadının tamamı ve isim başharfleri. Makalenin başlığı.Derginin tam adı.Yayın tarihi yılı (ay ve gün opsiyonel);cilt(sayı):sayfalar.

Örnek: Collin JR, Rathbun JE. Involutional entropion: a review with evaluation of a procedure. Archives of Ophthalmology. 1978;96(6):1058-1064

Kitap: Editör(ler)ünsoyadı ve isim başharfleri. Kitabın adı.Baskı sayısı (eğer ilk baskı değilse) - ed. Basım yeri: Yayıncı kuruluşun adı; Basım yılı.

Örnek: Brooks A, Mahoney P, Rowlands B, editors. ABC of tubes, drains, lines and frames. 2nd ed. Malden, Massachhusetts.: BMJ Books, Blackwell Pub.;2008.

Kitap bölümü: Bölüm Yazar(ları)nınsoyadı ve isim başharfleri, Bölümün başlığı. In: Kitabın editor(leri)ninsoyadı ve isim başharfleri. Kitabın başlığı.Baskı sayısı (eğer ilk baskı değilse). Basım yeri: Yayıncı kuruluşun adı; Basım yılı. p. bölümün bulunduğu sayfa aralığı.

Örnek: Rowlands TE, Haine LS. Acute limb ischaemia. In: Donnelly R, London NJM, editors. ABC of arterial and venous disease. 2nd ed. West Sussex: Blackwell Publishing; 2009. p.123-140.

Resim, Tablo, Grafik ve Şekiller:

Orijinal makale veya vaka takdimleri için toplamda en fazla 6 tablo/resim/grafik/şekil kabul edilecektir.

Resim başlıkları ve resimler: Resimlere metindeki geçiş sırasına göre numara verilmeli ve kısa birer başlık kısaltma kullanılmaksızın yazılmalıdır. Başka bir yayından alıntı yapılıyorsa yazılı baskı izni birlikte yollanmalıdır. Fotoğrafların ayrıntıları seçilmeli, JPEG formatında ve en az 500 piksel/inç olarak kaydedilmelidir.Resimler ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir.

Tablolar, Grafikler, Şekiller: Tablo, grafik ve şekiller Microsoft Word formatında hazırlanmalıdır. Tüm tablolara, grafiklere ve şekillere metinde geçiş sırasına göre numara verilmeli ve kısa birer başlık yazılmalı ve ayrı birer dosya olarak yüklenmelidirler.Tablolarda üst başlık, grafik ve şekillerde alt başlık kullanılmalıdır.Resim ve fotoğraf açıklamaları ise ana metnin sonuna, referanslardan sonra, eklenmelidir.Kullanılan kısaltmalar alt kısımda mutlaka açıklanmalıdır. Özellikle tablolar metni açıklayıcı ve kolay anlaşılır hale getirme amacı ile hazırlanmalı ve metnin tekrarı olmamalıdır. Tüm görsel materyaller metnin sonunda ayrı birer sayfa olarak hazırlanmalıdır.Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklamaları makale sonuna eklenmelidir.

OLGU SUNUMLARI

Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren, mevcut bilgilerimize yenilerini ekleyip, katkı sağlayan olguları içermelidir.Türkçe ve İngilizce başlık, 150 kelimeyi aşmayan, yapılandırılmamış özet ve anahtar kelimeler ilk sayfada yer almalıdır.Sunum metni, giriş, olgu sunumu, tartışma ve referanslardan oluşmalıdır.Özgün araştırma bölümünde bahsedilen derginin yazım kuralları formatı bu bölüm için de geçerlidir.Olgu sunumlarında bilgilendirilmiş gönüllü olur formunun alındığı beyan edilmelidir.Referans sayısı 15 ile sınırlıdır.

DERLEMELER

Yalnızca davetli yazarların derlemeleri kabul edilecektir. Güncel bir konuyu, bağımsız, hiçbir farklı görüşü öne çıkarmadan derinlemesine inceleyen yazılarıdır.Yazının ilk bölümünde Türkçe ve İngilizce başlık, özet, anahtar kelimeler bulunmalıdır.Özet bölümü yapılandırılmamalı en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır.Konuda geçen her alıntının kaynağı mutlaka gösterilmelidir.

EDİTÖRE MEKTUPLAR

Tıp alanında güncel gelişmeleri, bilimsel ve sosyal yönden irdeleyen veya özellikle Acta Oncologica Turcica Dergisi’nde yayınlanan yazılarla ilgili soru veya katkı içerikli 1000 kelimeyi geçmeyen ve referans belirten yazılar olmalıdır. Başlık ve özet bölümleri içermez.Referans sayısı 5 ile sınırlıdır.

 

Makale tipi

Kelime Sınırı  

Özet Kelime Sınırı

Referans Sınırı

Yazar sınırı

Özgün Araştırmalar

3000

250

60

Yok

Derleme

5000

250

60

5

Olgu sunumu

1200

150

15

Yok

Editöre Mektup

1000

Özet yok

5

4

LookUs & Online Makale