ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 56 (2)
Cilt: 56  Sayı: 2 - 2023
ARAŞTIRMA
1.
Genç Mide Kanserinin Klinikopatolojik Özellikleri ve Yeni İnflamatuar Prognostik Belirteçler
Clinicopathological Features of Young Gastric Cancer and New Inflammatory Prognostic Markers
Ahmet Gülmez, Mustafa Dikilitaş
doi: 10.5505/aot.2023.74317  Sayfalar 90 - 96

2.
Meme Kanserinde Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Yanlış-Pozitif MRG Bulguları ve Tümör Yanıt Paternleri ile HER2 Durumu Arasındaki Korelasyon
False-positive MRI Findings in Breast Cancer After Neoadjuvant Chemotherapy and Correlation Between Tumor Response Patterns and HER2 Status
Aydan Avdan Aslan, Servet Erdemli, İbrahim Halil Erdoğdu, Serap Gültekin, Cihan Uras, Fatma Tokat, Ali Arıcan, Leyla Özer, Kemal Behzatoğlu, Nezih Meydan, Füsun Taşkın
doi: 10.5505/aot.2023.60973  Sayfalar 97 - 105

3.
Yaşlı Hastalarada Allojeneik Kök Hücre Nakli Sonuçları Nasıl? Tek Merkez Deneyimi
How are the Results of Allogeneic Stem Cell Transplantation in Elderly Patients? A Single-center Experience
Ayse Uysal, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya, İlhami Berber, Ahmet Sarıcı, Soykan Biçim, Ahmet Kaya, Emine Hidayet
doi: 10.5505/aot.2023.70487  Sayfalar 106 - 113

4.
Miyelodisplastik Sendromun Progresyonu ile İlişkili Risk Faktörleri: Tek Merkezden 13 Yıllık Deneyim
Risk Factors Associated with Progression of Myelodysplastic Syndrome: 13 Years of Experience from a Single Center
Emine Gültürk
doi: 10.5505/aot.2023.36693  Sayfalar 114 - 124

5.
Mukozit İlişkili Ağrı için Hasta Kontrollü Analjezi Yöntemi Eşliğinde Uygulanan Opioid Tedavisinin Erken Dönem Nakil Komplikasyonları ile İlişkisi
Opioid Administration for Mucositis-related-Pain Using Patient Controlled Analgesia (PCA) Method is Associated with the Development of Early Posttransplant Complications
Kübra Haşimoğlu Gürün, Zeynep Arzu Yegin, Didem Akçalı, Zübeyde Nur Özkurt, Oktay Tertemiz, Ferda Can, Asena Dikyar, Suzan Berkiten
doi: 10.5505/aot.2023.87360  Sayfalar 125 - 135

6.
Metastatik Meme Kanserinde Evreleme FDG PET/BT Bulgularının Metastatik Bölge Dağılımı ile İlişkisi
Relationship Between Staging FDG PET/CT Findings and Distribution of Metastatic Sites in Metastatic Breast Cancer
Bedriye Büşra Demirel, Seda Gülbahar Ateş, Hüseyin Emre Tosun, Süleyman Aksu, Gülin Uçmak
doi: 10.5505/aot.2023.40360  Sayfalar 136 - 144

7.
Yeni Nesil Dizileme Tekniği ile BRCA2 Geninde K3326X Varyantı Tespit Edilen Meme ve Over Kanseri Hastalarının İncelenmesi
Investigation of BRCA2 Gene K3326X Variant in Patients with Breast and Ovarian Cancer by Next-Generation Sequencing Technique
Neslihan Düzkale, Cengiz Karaçin, Serap Yörübulut, Haktan Bağış Erdem, Özlem Öz, Mustafa Altınbaş
doi: 10.5505/aot.2023.68815  Sayfalar 145 - 152

8.
Hormon Reseptörü-Pozitif, İnsan Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü-2-Negatif Metastatik Meme Kanseri Hastalarında CDK 4/6 İnhibitörleri ile Endokrin Tedavisinin Etkinliği ve Güvenliği
The Efficacy And Safety of CDK 4/6 Inhibitors Plus Endocrine Therapy With Hormone Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor-2- Negative Metastatic Breast Cancer Patients
Özgür Açıkgöz, Sabin Göktaş Aydın, Ahmet Bilici, Yasin Kutlu, Harun Muglu, Ebru Karcı, Jamshid Hamdard, Elkhan Mammadov, Ömer Fatih Ölmez, Özcan Yıldız
doi: 10.5505/aot.2023.00187  Sayfalar 153 - 160

9.
Memede Lobüler Kanserlerin Klinik ve Histopatolojik Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of Clinical and Histopathological Features in Invasive Lobular Breast Cancers
Giray Gökhan Akgül, Ebru Esen, Müjdat Turan, Şevket Barış Morkavuk, Simay Akyüz, Yasin Gülap, Pelin Seçken, Mehmet Ali Gülçelik
doi: 10.5505/aot.2023.92678  Sayfalar 161 - 169

10.
Rezeke Edilmiş Pankreas Adenokarsinomda Adjuvan Modifiye FOLFİRİNOX'un Diğer Adjuvan Kemoterapilerle Karşılaştırılması: Gerçek Yaşam Verisi
Comparison of Adjuvant Modified FOLFIRINOX with Other Adjuvant Chemotherapies in Resected Pancreatic Adenocarcinoma: Real-life Data
Cihan Erol, Emre Hafızoğlu, Musa Barış Aykan, Deniz Can Güven, Bengü Dursun, Mutlu Hızal, Seda Kahraman, Didem Şener Dede, Muhammed Bülent Akıncı, Nuri Karadurmuş, Yüksel Ürün, Efnan Algın, Şuayib Yalçın, Bülent Yalçın, Mehmet Ali Nahit Şendur
doi: 10.5505/aot.2023.41196  Sayfalar 170 - 179

OLGU SUNUMU
11.
Meme Kanseri Tedavisinde Adjuvan Tamoksifen Kullanan Bir Hastada Ovaryan Granüloza Hücreli Tümör: Oldukça Nadir Görülen Bir Vaka
Granulosa Cell Tumor of the Ovary in a Patient with Adjuvant Tamoxifen Use for Breast Cancer: An Extremely Rare Case Report
Hatice Tülüce Atlım, Yusuf İlhan, Anıl Alpsoy, Sema Sezgin Göksu, Gülgün Erdoğan, Ali Murat Tatlı, Hasan Şenol Coşkun
doi: 10.5505/aot.2023.24381  Sayfalar 180 - 184

12.
Hızlı İlerleyen Dev Metastatik Adrenal Kortikal Karsinom Olgusu
A Giant Metastatic Adrenal Cortical Carcinoma Case Presented with Rapid Progression
Merve Durna, Atakan Topçu, İsmail Yurtsever, Melih Şimşek, Mehmet Aydın, Mesut Şeker
doi: 10.5505/aot.2023.57984  Sayfalar 185 - 189

LookUs & Online Makale