ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Kolorektal Polip ve Karsinom Tanısında RDW ve MPV'nin rolü: Vaka-Kontol Çalışması [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2015; 48(1): 1-7 | DOI: 10.5505/aot.2015.96268

Kolorektal Polip ve Karsinom Tanısında RDW ve MPV'nin rolü: Vaka-Kontol Çalışması

Mustafa Cengiz1, Abdurrahman Şahin2, Kamil Özdil3, Hacı Mehmet Sökmen3
1Dr. A. Y. Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Ankara, Türkiye.
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bölümü, Elazıg, Türkiye.
3Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Ortalama trombosit hacmi (MPV) kırmızı kan hücresi dağılım genişliği (RDW) testleri rutin tam kan sayımında bulunan basit testlerdir. İnflamasyon, MPV ve RDW değerlerinde değişiklikler yapabilir. Bu çalışmada KRK, adenom ve sağlıklı kontrollerin MPV ve RDW değerlerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: KRK veya irritabl barsak hastalığı şikayetleri nedeniyle kolonoskopik tarama yapılan vakaların MPV ve RDW değerleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Kolonoskopi ve histopatolojik bulgularına göre göre hastalar KRK, adenom ve normal kontrol grubu olmak üzere 3 ayrı gruba ayrıldı. Sonrasında adenom grubu displazi ve villöz komponent varlığına göre yüksek olasılıklı prekanseröz ve düşük olasılıklı prekanseröz olarak 2 alt gruba ayrıldı
BULGULAR: Çalışmaya ardışık toplam 602 hasta alındı. Bunlardan KRK grubunda (n=130)’si, adenom grubunda (n=241)’si ve normal kolonoskopik bulguları olan (n=233)’si hasta kontrol grubundaydı. KRK grubunda diğer grublara nazaran hemoglobin, MCV değerleri daha düşükken trombosit sayıları daha yüksek bulundu (P<0.001). MPV ortanca değerleri KRK, adenom ve kontrol grupları arasında karşılaştırıldığında sırasıyla (7,51-7,91-7,90 ve P<0,001). Ayrıca RDW median değerleri gruplara arasında (15,7-14,6-14,4 ve P<0,001) istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Adenom alt grupları karşılaştırıldığnda düşük-yüksek olasılıklı gruplar arasında sadece RDW açısından istatistiksel anlamlı fark tespit edildi (14,4-14,8,ve P=0.02). MPV değerleri açısından gruplar araında fark bulunamadı (7,89-8,04 ve P>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kolonoskopik taramaya alınacak vakalarda RDW ve MPV değerleri dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Adenom, Karsinom, MPV, RDW

Role of RDW and MPV in Diagnosis of Colorectal Polyps and Carcinoma: A Case-Control Study

Mustafa Cengiz1, Abdurrahman Şahin2, Kamil Özdil3, Hacı Mehmet Sökmen3
1Dr. A. Y. Ankara Oncology Training And Research Hospital Department Of Gastroenterology, Ankara, Turkey
2Fırat University Faculty Of Medicine Department Of Gastroenterology, Elazıg, Turkey
3Umraniye Training And Research Hospital Department Of Gastroenterology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Mean platelet volume (MPV) and red blood cell distribution width (RDW) are simple tests in routine complete blood count. We aimed to evaluate RDW and MPV values of patients with colorectal carcinoma (CRC) and adenomas and controls.
METHODS: The MPV and RDW values of participitants who undergone colonoscopic examination for CRC screening or irritable bowel syndrome related symptoms were evaluated retrospectively. Patients were divided into three groups according to colonoscopic and histopathologic findings: CRC group, adenoma group and control group. Patients with adenomas then were separated into two subgroups according to dysplasia and villous component as high probable precancerous (HPP) and low probable precancerous (LPP) groups.
RESULTS: A total of consecutive 602 participants were enrolled into the study. There were n=130 patients in CRC, n=241 patients adenoma group and n=233 in control group. The CRC group had lower hemoglobin, MCV values and higher platelet count compared with adenoma group and control group. The median MPV values of CRC group (7.51) were lower than of adenoma group (7.91) and control group (7.90) (P<0.001, for both). The median RDW value of CRC group (15.7) was significantly higher than of adenoma group (14.6) and controls (14.4) (P=0.01, for both). When compared adenoma subgroups, the only different parameter was RDW between LPP and HPP (14.4 vs. 14.8, P=0.02). The MPV values did not differ between groups (7.89 vs. 8.04, P>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The RDW and MPV values should be taken into consideration in patients who undergone colonoscopic screening.

Keywords: Adenoma, carcinoma, MPV, RDW

Mustafa Cengiz, Abdurrahman Şahin, Kamil Özdil, Hacı Mehmet Sökmen. Role of RDW and MPV in Diagnosis of Colorectal Polyps and Carcinoma: A Case-Control Study. Acta Oncol Tur.. 2015; 48(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Mustafa Cengiz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale