ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Opere Gastrointestinal Stromal Tümörlü Hastaların Retrospektif Değerlendirmesi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2016; 49(2): 86-90 | DOI: 10.5505/aot.2016.93064

Opere Gastrointestinal Stromal Tümörlü Hastaların Retrospektif Değerlendirmesi

Efnan Algın1, Nuriye Özdemir1, Mutlu Doğan1, Gökmen Umut Erdem1, Doğan Uncu1, Tülay Keklik Temuçin2, Öznur Bal1, Nurullah Zengin1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara
2Türkiye Yükses İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu retrospektif çalışmada amacımız lokalize gastrointestinal stromal tümörlü (GİST) hastaların klinik ve histopatolojik özellikleri ile sağkalım oranlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nisan 2004 - Ekim 2014 tarihleri arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği'ne başvuran GİST tanılı 94 hasta arasından opere olmuş ve tanı sırasında metastazı olmayan 65 hastanın dosya bilgileri kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 65 hastanın ortanca yaşı 53 (22-78) olup; çoğunluğu erkekti (erkek/kadın: 41/24). Tümörlerin yerleşim yeri sıklık sırasına göre mide (%58.5), mide dışı gastrointestinal (%29.2), ve ekstragastrointestinal (%12.3) olarak belirlendi. AFIP'e göre hastaların %24.6'sı düşük, %21.5'i orta ve %53.9’u yüksek risk grubunda yer alırken; sadece %33.8'i adjuvan imatinib tedavisi aldı. Tüm grupta ortanca genel sağkalıma ulaşılamazken; 3 yıllık hastalıksız sağkalım (DFS) %81, 2 yıllık DFS ise %84 olarak belirlendi. Cinsiyet, tümörün lokalizasyonu, tümör çapı, mitoz sayısı, CD34, AFIP risk grubu ve adjuvan tedavi alıp almama durumuna göre hem 2 hem de 3 yıllık DFS'de istatistiksel anlamlılığa ulaşan fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tanı sırasında lokalize olup cerrahi tedavi yapılan GİST olgularında ortanca sağkalıma ulaşılamazken; DFS oranları yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal stromal tümör, imatinib, CD117, hastalıksız sağkalım

A Retrospective Evaluation of Patients with Operable Gastrointestinal Stromal Tumor

Efnan Algın1, Nuriye Özdemir1, Mutlu Doğan1, Gökmen Umut Erdem1, Doğan Uncu1, Tülay Keklik Temuçin2, Öznur Bal1, Nurullah Zengin1
1Department of Medical Oncology, Ankara Numune Education and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Pathology, Türkiye Yüksek İhtisas Education and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: In this retrospective study, we aimed to evaluate the clinical and histopathological features and survival rates of patients with localized gastrointestinal stromal tumors (GIST).
METHODS: Between April 2004 and October 2014, 94 patients diagnosed with GIST who were referred to the Department of Medical Oncology, Ankara Numune Education and Research Hospital were retrospectively reviewed. A total of 65 nonmetastatic operable GIST patients were included in the study.
RESULTS: The median age was 53 years (22-78) and most patients were male (male/female: 41/24). The most common localization of tumors were stomach (58.5%), non-gastric gastrointestinal (29.2%), and ekstragastrointestinal (12.3%). According to the AFIP prognostic criteria, 24.6% of patients was located in low risk group, 21.5% in intermediate risk group, and 53.9% in high risk group. Only 33.8% of patients received adjuvant imatinib treatment. While the median overall survival (OS) was not reached, 3 year and 2 year disease free survival (DFS) was 81% and 84% respectively. There was no statistically significant difference neither in 2 year DFS nor in 3 year DFS according to gender, tumor site, tumor size, mitotic count, CD34, AFIP risk group and adjuvant treatment.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The median OS was not reached in localized GIST patients who underwent surgery, whereas a high DFS rate was found.

Keywords: Gastrointestinal stromal tumor, imatinib, CD117, disease free survival

Efnan Algın, Nuriye Özdemir, Mutlu Doğan, Gökmen Umut Erdem, Doğan Uncu, Tülay Keklik Temuçin, Öznur Bal, Nurullah Zengin. A Retrospective Evaluation of Patients with Operable Gastrointestinal Stromal Tumor. Acta Oncol Tur.. 2016; 49(2): 86-90

Sorumlu Yazar: Efnan Algın, Türkiye
LookUs & Online Makale