ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Definitive Chemoradiotherapy Versus Neoadjuvant Chemoradiotherapy Followed by Surgery in Locally Advanced Esophageal Cancer: A Retrospective Evaluation of Clinical Data of Two Centers [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2024; 57(1): 22-29 | DOI: 10.5505/aot.2023.92693

Definitive Chemoradiotherapy Versus Neoadjuvant Chemoradiotherapy Followed by Surgery in Locally Advanced Esophageal Cancer: A Retrospective Evaluation of Clinical Data of Two Centers

Sedef Gökhan Açıkgöz1, Hatice Halis2, Ali Kerim Aksakal1, Berna Akkuş Yıldırım3, Yılmaz Tezcan4, Haldun Şükrü Erkal2
1Department Of Radiation Oncology, Ankara Bilkent City Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Radiation Oncology, Sakarya Training And Education Hospital, Sakarya, Turkey
3Department Of Radiation Oncology, İstanbul Prof.dr. Cemil Taşcıoğlu City Hospital, İstanbul, Turkey
4Department Of Radiation Oncology, Yildirim Beyazit University, Ankara Bilkent City Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate the results of neoadjuvant chemoradiotherapy /radiotherapy (neo-CRT/RT)+surgery and definitive chemoradiotherapy (def-CRT) approaches in locally advanced esophageal cancer
METHODS: Between January 2012 and December 2021, in two centers, patients who received def-CRT or neo-CRT/RT with the diagnosis of locally advanced esophageal cancer, were retrospectively analyzed. Cases were evaluated for treatment response, overall survival (OS), disease-free survival (DFS), and local recurrence (LR).
RESULTS: In total, fifty cases were included. The median follow-up was 10 months (range 2-26). In the def-CRT group; OS at one year, and two years were 67 % and 32 %, respectively; DFS at one year, and two years were 62 % and 32 % respectively. In the neo-CRT group; OS at one year was 81 % and DFS at one year was 73 %. In the follow-up time, LR was 12.1% in def-CRT and 11.8% in the neo-CRT group. For two treatment arms, there were no significant differences in OS (p=0.404), DFS (p=0.593) and LR (p=0.670). The neo-CRT group was evaluated according to the time of surgery, more mortality was found in patients who underwent surgery after 8 weeks, although statistical significance was not reached.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Considering the morbidity and mortality of surgery, def-CRT may be an alternative to neoadjuvant-surgical treatment in selected cases whose treatment response is considered a complete response. In these patients, waiting until recurrence and then salvage surgery can be considered.

Keywords: Esophageal cancer, chemoradiotherapy, esophagectomy

Lokal İleri Özofagus Kanserinde Definitif Kemoradyoterapi ile Neoadjuvant Kemoradyoterapiyi Takiben Cerrahinin Karşılaştırılması: İki Merkezin Klinik Verilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi

Sedef Gökhan Açıkgöz1, Hatice Halis2, Ali Kerim Aksakal1, Berna Akkuş Yıldırım3, Yılmaz Tezcan4, Haldun Şükrü Erkal2
1Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı, Ankara
2Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı, Sakarya
3Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Lokal ileri özofagus kanserinde neoadjuvan kemoradyoterapi/radyoterapi (neo-KRT/RT)+cerrahi ve definitif kemoradyoterapi (def-KRT) yaklaşımlarının sonuçlarını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2012 ile Aralık 2021 tarihleri arasında iki merkezde lokal ileri özofagus kanseri tanısı ile def-KRT veya neo-KRT/RT alan hastalar retrospektif olarak incelendi. Olgular tedavi yanıtı, genel sağkalım, hastalıksız sağkalım ve lokal nüks açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Toplamda elli vaka çalışmaya dahil edildi. Medyan takip süresi 10 (2-26) ay’dı. Def-KRT grubunda; Bir yıllık ve iki yıllık genel sağkalım sırasıyla %67 ve %32; bir yıllık ve iki yıllık hastalıksız sağkalım sırasıyla %62 ve %32 idi. Neo-KRT grubunda; bir yıllık genel sağkalım %81 ve bir yıllık hastalıksız %73 idi. Takip süresince lokal nüks oranı, def-KRT grubunda %12.1 ve neo-KRT grubunda %11.8 idi. İki tedavi kolu arasında, genel sağkalım (p=0,404), hastalıksız sağkalım (p=0,593) ve lokal nüks (p=0,670) açısından anlamlı fark yoktu. Neo-KRT grubu ameliyat zamanına göre değerlendirildiğinde, 8 haftadan sonra ameliyat edilen hastalarda istatistiksel anlamlılığa ulaşılamasa da daha fazla mortalite saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cerrahinin morbidite ve mortalitesi göz önüne alındığında, tedaviye yanıtı tam yanıt olarak kabul edilen seçilmiş olgularda def-KRT, neoadjuvan+cerrahi tedaviye bir alternatif olabilir. Bu hastalarda nükse kadar bekleyip ardından salvaj cerrahi düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Özofagus kanseri, kemoradyoterapi, özofajektomi

Sedef Gökhan Açıkgöz, Hatice Halis, Ali Kerim Aksakal, Berna Akkuş Yıldırım, Yılmaz Tezcan, Haldun Şükrü Erkal. Definitive Chemoradiotherapy Versus Neoadjuvant Chemoradiotherapy Followed by Surgery in Locally Advanced Esophageal Cancer: A Retrospective Evaluation of Clinical Data of Two Centers. Acta Oncol Tur.. 2024; 57(1): 22-29

Corresponding Author: Sedef Gökhan Açıkgöz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale