ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Doğu Anadolu'dan Tek Merkez Deneyimi- Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Enfeksiyöz Olmayan Komplikasyonlar [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(2): 109-115 | DOI: 10.5505/aot.2022.92668

Doğu Anadolu'dan Tek Merkez Deneyimi- Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Enfeksiyöz Olmayan Komplikasyonlar

Sevtap Karaman1, Ahmet Sarıcı2, Mehmet Ali Erkurt1, Soykan Biçim1, Emine Hidayet1, Ahmet Kaya1, İrfan Kuku1, Saim Yologlu3, Ilhami Berber1, Emin Kaya1, Mustafa Özgül1
1Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları ABD, Malatya, Turkey
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji BD, Malatya, Türkiye
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Biyoistatistik Anabilim dalı, Malatya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu (HSCT) olan hastalarda geç enfeksiyon dışı komplikasyonları araştırmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Hematoloji Anabilim Dalı'nda 01.02.2011-31.12.2018 tarihleri arasında allojenik HKHT yapılan 143 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmamızda hastaların %68'inde geç enfeksiyon dışı komplikasyonlar görüldü. Graft Versus Host Hastalığı (GVHD) 43 hastada (%33) gözlendi. En yaygın GVHD tutulum bölgeleri cilt ve karaciğerdi.
CD 34 (+) hücre sayısının kronik GVHD gelişimi (p=0,01) ve geç dönem komplikasyonları (p=0,016) üzerinde anlamlı etkisi olduğu belirlendi. Yüksek CD 34 (+) hücre sayısı verilen grupta kronik GVHD ve geç komplikasyon oranları daha düşük bulundu.
Hastalar hazırlık rejimlerine göre gruplandırıldığında miyeloablatif rejim grubundaki hastalarda %78,8 oranında istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla komplikasyon gözlendi (p=0,005).
Nakil sonrası 90-120. günlerde primer hastalık, böbrek komplikasyonları ve nörolojik komplikasyonların tekrarlama oranlarının daha yüksek olduğu gözlendi. Oküler ve GVHD komplikasyonlarının daha sonra gelişmesi daha olasıydı. Endokrin komplikasyonların hem erken hem de geç dönemlerde eşit oranda görüldüğü gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Allojenik HKHT yapılan hastalarda geç komplikasyonların sık görüldüğü ve bu komplikasyonların daha çok GVHD ve GVHD tedavisi ile ilişkili olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Hematopoetik kök hücre nakli, Geç komplikasyonlar, non-infeksiyöz komplikasyonlar, GVHD

Non-infectious Complications in Patients with Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation- Single Center Experience from Eastern Anatolia

Sevtap Karaman1, Ahmet Sarıcı2, Mehmet Ali Erkurt1, Soykan Biçim1, Emine Hidayet1, Ahmet Kaya1, İrfan Kuku1, Saim Yologlu3, Ilhami Berber1, Emin Kaya1, Mustafa Özgül1
1Malatya Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Malatya, Turkey
2Inonu University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Malatya
3Inonu University, Turgut Ozal Medical Center, Department of Biostatistics and Medical, Malatya, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate late non-infectious complications in patients with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT).
METHODS: The records of 143 patients who underwent allogeneic HSCT between 01.02.2011 and 31.12.2018 in Inonu University Turgut Ozal Medical Center Department of Hematology were retrospectively reviewed.
RESULTS: In our study, late non-infectious complications were seen in 68 % of the patients. Graft Versus Host Disease (GVHD) was observed in 43 patients (33%) %. The most common GVHD involvement sites were skin and liver.
It was determined that the number of CD 34 (+) cells had a significant effect on the development of chronic GVHD (p=0,01) and late stage complications (p=0,016). Chronic GVHD and late complication rates were found to be lower in the group given high CD 34 (+) cell count.
When the patients were grouped according to the preparation regimens, statistically significantly more complications were observed at the rate of 78.8% in the patients in the myeloablative regimen group (p=0.005).
It was observed that the rate of recurrence of the primary disease, renal complications and neurological complications was higher in the 90-120th days after transplantation. Ocular and GVHD complications were more likely to develop later. It was observed that endocrine complications were encountered equally in both early and late periods.

DISCUSSION AND CONCLUSION: It was seen that, late complications were common in patients who underwent allogeneic HSCT and these complications were mostly related to GVHD and GVHD treatment.

Keywords: Hematopoietic stem cell transplantation, Late complications, non-infectious complications, GVHD

Sevtap Karaman, Ahmet Sarıcı, Mehmet Ali Erkurt, Soykan Biçim, Emine Hidayet, Ahmet Kaya, İrfan Kuku, Saim Yologlu, Ilhami Berber, Emin Kaya, Mustafa Özgül. Non-infectious Complications in Patients with Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation- Single Center Experience from Eastern Anatolia. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(2): 109-115

Sorumlu Yazar: Mehmet Ali Erkurt, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale