ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Evaluation of the Effects of Ibandronic Acid and Zoledronic Acid on Progression-free Survival in Patients with Bone Metastatic Breast Cancer [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2023; 56(1): 66-73 | DOI: 10.5505/aot.2023.82346

Evaluation of the Effects of Ibandronic Acid and Zoledronic Acid on Progression-free Survival in Patients with Bone Metastatic Breast Cancer

Elanur Karaman1, Savaş Volkan Kişioğlu2
1Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology
2Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Department of Endocrinology

INTRODUCTION: Objective: Bisphosphonates have been reported to limit tumor formation, in addition to inhibition of bone resorption. We evaluated the effect of intravenous zoledronic acid (ZA) and oral/intravenous ibandronic acid (IA) on progression-free survival (PFS), overall survival (OS), and skeletal-related events (SRE) in breast cancer patients with bone metastases.


METHODS: The retrospective study included patients with metastatic breast cancer who received ZA or IA treatments for at least three months between 2013 and 2018. Menopausal status, presence of visceral metastases, history of skeletal-related events (fracture, radiotherapy, and operation), de novo bone metastasis, and anticancer treatments were recorded. PFS and OS were calculated for each patient.
RESULTS: There were 44 patients in the ZA group as opposed to 22 patients in the IA oral group and 11 patients in the intravenous IA group. Median PFS was 15 months in the ZA group and 25 months in the IA group (p=0.134). Median OS was 81 months in the IA group and 153 months in the ZA group (p=0.088). No significant difference was found between the groups with regard to history of fracture, radiotherapy, and operation (p=0.606, p=0.295 and p=0.747, respectively). The two-year survival rate was 71.5% in the ZA group and 78.3% in the IA group.

DISCUSSION AND CONCLUSION: ZA and IA have similar efficacy in terms of SRE development, PFS and OS. In the selection of treatment for the treatment of bone metastases in metastatic breast cancer, besides evaluating drug efficacy/side effects, treatment compliance and cost should also be considered.

Keywords: Bone metastasis, ibandronic acid, metastatic breast cancer, overall survival, progression-free survival, zoledronic acid

İbandronik Asid ve Zoledronik Asidin Kemik Metastazlı Meme Kanserli Hastalardaki Progresyonsuz Sağkalım Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

Elanur Karaman1, Savaş Volkan Kişioğlu2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bisfosfonatların kemik rezorbsiyonu inhibisyonu yanı sıra, tümör oluşumunu sınırlama etkileri bildirilmektedir. Çalışmamızda tek merkezde Zoledronik asid (ZA) intravenöz ve İbandronik asid (İA) oral/intravenöz kullanan hastalardaki progresyonsuz sağkalım (PS), genel sağkalım (GS) ve iskelet ilişkili olayların (İİO) değerlendirilmesi amaçlandı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 2013-2018 yılları arasında, en az 3 ay ZA yada İA tedavileri alan metastatik meme kanserli hastalar retrospektif olarak incelendi. Menopoz durumu, visseral metastaz varlığı, İİO öyküsü (kırık, radyoterapi, operasyon), tanı anında kemik metastaz varlığı, kullanılan antikanser tedaviler değerlendirildi. PS ve GS süreleri hesaplandı.

BULGULAR: ZA grubunda 44 hasta var iken, İA oral 22 ve intravenöz grubunda 11 hasta vardı. Her iki gruba ait hasta özellikleri birbirine denkti. Çalışmamızda PS, ZA grubunda15 ay, İA grubunda 25 ay idi (p=0.134). GS, ZA grubunda 81 ay, İA 153 ay idi (p=0.088). İİO’lar açısından gruplar değerlendirildiğinde; kırık, radyoterapi ve operasyon açısından sırasıyla iki grup arasında fark bulunamadı (sırasıyla p=0.606, p=0.295, p=0.247). 2 yıllık sağkalım oranı ise ZA grubunda %71.5 iken, İA grubunda %78.3 olarak izlendi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: ZA ve IA, İİO gelişimi, PS ve GS açısından benzer etkinliğe sahiptir. Metastatik meme kanserinde kemik metastazlarının tedavisine yönelik tedavi seçiminde ilaç etkinliği/yan etkilerinin değerlendirilmesinin yanı sıra tedaviye uyum ve maliyet de göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Genel sağkalım, ibandronik asid, kemik metastazı, metastatik meme kanseri, progresyonsuz sağkalım, zoledronik asid

Elanur Karaman, Savaş Volkan Kişioğlu. Evaluation of the Effects of Ibandronic Acid and Zoledronic Acid on Progression-free Survival in Patients with Bone Metastatic Breast Cancer. Acta Oncol Tur.. 2023; 56(1): 66-73

Corresponding Author: Elanur Karaman, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale