ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Kalıtsal Meme ve/veya Over Kanseri Sendromlu Olgularda Yeni Nesil Dizileme ile Saptanan BRCA ve non-BRCA Varyantlar [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(2): 77-84 | DOI: 10.5505/aot.2022.82246

Kalıtsal Meme ve/veya Over Kanseri Sendromlu Olgularda Yeni Nesil Dizileme ile Saptanan BRCA ve non-BRCA Varyantlar

Hamide Betül Gerik-Çelebi1, Hilmi Bolat2
1Tıbbi Genetik Kliniği, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Balıkesir, Türkiye
2Tıbbi Genetik Bölümü, Balıkesir Üniveristesi Tıp Fakültesi, BalıkesiR, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Meme kanseri Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 yılı verilerine göre en sık tanı alan kadın kanseridir. Çoğunlukla sporadik olmakla birlikte %5-10 oranında genetik yatkınlık zemininde ortaya çıkar. Meme kanseri ve/ veya over kanseri tanısıyla başvuran hastalardaki genetik yatkınlığı araştırdığımız bu çalışmamızda amacımız BRCA ve non-BRCA genlerinde saptadığımız varyantları sunmak ve Türk popülasyonuna özgü mutasyonları belirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 01.01.2019-01.08.2021 tarihleri arasında Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Tıbbi Genetik polikliniğine başvuran Herediter Meme ve/ veya Over Kanseri moleküler genetik çalışma kriterlerini karşılayan 120 hasta çalışmaya dahil edildi. Öncelikle sırasıyla BRCA1 ve BRCA2 geni dizi analizi çalışıldı. BRCA1/2 tüm gen dizi analizi yöntemiyle mutasyon tespit edilmeyen hastalardan BRCA1 ve BRCA2 geni delesyon dublikasyon analizi ve/ veya kansere yatkınlıkla ilişkilendirilen çoklu gen paneli çalışıldı.
BULGULAR: Herediter Meme ve/veya Over Kanseri ile ilişkili genetik etyolojiyi araştırdığımız bu çalışmada BRCA ve non-BRCA genlerde %33,33 pozitif varyant saptandı. 20 hastada BRCA1 ve BRCA2 genlerinde, 20 hastada ise non-BRCA genlerinde (ATM, CHEK2, RAD50, RAD51D, STK11, MSH6, SDHA, RB1, POLD1, SMAD4, CDH1 ve CDKN22) mutasyon tespit edildi. BRCA2, ATM, RAD50, RAD51D, STK11 ve POLD1 genlerinde olmak üzere toplam 7 novel varyant tanımlandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: HBOC genetik duyarlılık spektrumunun daha iyi anlaşılması için non-BRCA genlerine özgü risklerin aydınlatılması gerekmektedir. Bu nedenle rutin BRCA genlerinden sonra çoklu gen panel testine ihtiyaç vardır. Çalışmamızdaki, yeni mutasyonların çoğu non-BRCA genlerinde tespit edildi. Ek olarak, iki yeni BRCA varyantı raporlandı. Ayrıca bu çalışma ile Türk popülasyonuna özgü mutasyonların belirlenmesine de katkı sağlandı.

Anahtar Kelimeler: BRCA1/2, non-BRCA, HBOC, Türk popülasyonuna, Çoklu gen panel test

BRCA and non-BRCA Variants Detected by Next Generation Sequencing in Patients with Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer Syndrome

Hamide Betül Gerik-Çelebi1, Hilmi Bolat2
1Department of Medical Genetics, Balıkesir Atatürk City Hospital, Balıkesir, Turkey
2Department of Medical Genetics, Balıkesir University Faculty of Medicine, Balıkesir, Turkey

INTRODUCTION: Breast cancer is the most frequently diagnosed female cancer according to the 2020 data of the World Health Organization. It is mostly sporadic, 5-10% of which occur on the basis of genetic predisposition. In this study, we aimed to detect mutations in BRCA and non-BRCA genes in patients admitted with the diagnosis of breast cancer and/or ovarian cancer, and to identify mutations with increased frequency and variants specific to the Turkish population.
METHODS: 120 patients who applied to Balıkesir Atatürk City Hospital Medical Genetics Department between 01.01.2019-01.08.2021 and had hereditary Breast and/or Ovarian Cancer molecular genetic study criteria were included in this study. First, BRCA1/2 genes next-generation sequencing were performed on these patients, respectively. BRCA1 and BRCA2 gene deletion duplication analysis and/or multiple gene panel associated with cancer susceptibility were studied from patients with no mutations.
RESULTS: In this study, molecular genetic susceptibility study associated with Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer 33,33 % positive variants were found in BRCA and non-BRCA genes. BRCA1/2 mutations were detected in 20 patients. In addition, non-BRCA mutations (ATM, CHEK2, RAD50, RAD51D, STK11, SDHA, RB1, POLD1, SMAD4, CDH1 and CDKN22 genes) were detected in 20 patients. We identified a total of 7 new variants in the BRCA2, ATM, RAD50, RAD51D, STK11 and POLD1 genes.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Clarification of risks specific to non-BRCA genes is necessary for a better understanding of the HBOC genetic susceptibility spectrum. Therefore, multi-gene panel testing is needed after routine BRCA genes. In our study, most of the novel mutations were detected in non-BRCA genes. In addition, two novel BRCA variants have been reported. It also contributed to the identification of mutations specific to the Turkish population.

Keywords: BRCA1/2, non-BRCA, HBOC, Turkish population, Multi-gene panel test

Hamide Betül Gerik-Çelebi, Hilmi Bolat. BRCA and non-BRCA Variants Detected by Next Generation Sequencing in Patients with Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer Syndrome. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(2): 77-84

Sorumlu Yazar: Hilmi Bolat, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale