ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Naples Score May Predict Overall Survival in Metastatic Gastric Cancer and is Superior to CONUT [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. Ahead of Print: AOT-80269 | DOI: 10.5505/aot.2023.80269

Naples Score May Predict Overall Survival in Metastatic Gastric Cancer and is Superior to CONUT

Oğuz Kağan Bakkaloğlu1, Ilkay Gültürk2, Seher Yıldız Tacar3, Mesut Yılmaz2
1Kartal Kosuyolu High Specilaztion Training and Research Hospital, Gastroenterology, Istanbul
2Bakırköy, Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Medical Oncology, Istanbul
3Sanliurfa Mehmet Akif Inan Training and Resarch Hospital, Medical Oncology, Sanliurfa

INTRODUCTION: Gastric adenocarcinoma (GC) is a common malignancy with a poor prognosis. There is a need for prognostic markers to assist treatment decisions in GC. Naples prognostic score (NPS) and controlling nutritional status (CONUT) score are immune-nutritional scores that predict outcomes in different early-stage tumours. Data on the performance of these in metastatic GC are scarce. We evaluated the relationship of CONUT and NPS with prognosis in patients with metastatic GC.
METHODS: We retrospectively analysed 201 patients who received first-line platinum-based chemotherapy for metastatic GC between 2017-2021. NPS and CONUT were calculated depending on the pre-treatment laboratory. Overall survival (OS) analyses were performed regarding NPS and CONUT.
RESULTS: Median survival negatively correlated with NPS and CONUT. Clinical parameters that may be associated with OS were evaluated. Liver metastases were associated with shorter survival, while peritoneal involvement did not. Tumour differentiation was not associated with OS. In the univariate analysis, the number of metastatic foci, the presence of hepatic metastases, increased Ca19-9, decreased albumin levels, extraperitoneal metastatic disease, NPS, and CONUT were associated with lower OS. Age, gender, tumour differentiation ECOG, and CEA levels did not affect survival. In multivariate analyses, lower albumin, higher Ca19-9, hepatic metastases, and NPS (OR: 2.9) were independently associated with shorter survival. CONUT did not have an effect on OS in multivariate analysis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Among immuno-nutritional scores, CONUT and NPS, predict poor prognosis in metastatic GC patients. The NPS seems superior to the CONUT.

Keywords: Metastatic Gastric Cancer, Naples, CONUT, overall survival

Naples Skoru Metastatik Mide Kanserinde Genel Sağkalımı Öngörebilir ve CONUT’a Üstündür

Oğuz Kağan Bakkaloğlu1, Ilkay Gültürk2, Seher Yıldız Tacar3, Mesut Yılmaz2
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji, İstanbul
3Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji, Şanlıurfa

GİRİŞ ve AMAÇ: Gastrik adenokarsinom (GK), sık görülen ve kötü prognoza sahip bir malignitedir. GK'de tedavi kararlarına yardımcı olmak için prognostik belirteçlere ihtiyaç vardır. Naples prognostik skoru (NPS) ve beslenme durumunun kontrol edilmesi (CONUT) skoru, farklı tümörlerde prognoz ile ilişkili immün-beslenme skorlarıdır. Bunların metastatik GK'deki performansına ilişkin veriler ise azdır. Metastatik GK'li hastalarda CONUT ve NPS'nin prognoz ile ilişkisini değerlendirdik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2017-2021 yılları arasında metastatik GC için birinci basamak platin bazlı kemoterapi alan 201 hastayı geriye dönük olarak analiz ettik. Tedavi öncesi laboratuvar sonuçları değerlendirlerek NPS ve CONUT skorları hesaplandı. NPS ve CONUT ile ilgili genel sağkalım (OS) analizleri yapıldı.
BULGULAR: Medyan sağkalım, NPS ve CONUT ile negatif korelasyona sahipti. OS ile ilişkili olabilecek klinik parametreler değerlendirildi. Karaciğer metastazları daha kısa sağkalım ile ilişkiliyken, peritoneal tutulum bunu göstermedi. Tümör farklılaşması OS ile ilişkili değildi. Tek değişkenli analizde, metastatik odakların sayısı, hepatik metastazların varlığı, artmış Ca19-9, azalmış albümin seviyeleri, ekstraperitoneal metastatik hastalık, NPS ve CONUT, daha düşük OS ile ilişkiliydi. Yaş, cinsiyet, tümör farklılaşması ECOG ve CEA seviyeleri sağkalımla ilişkili değildi. Çok değişkenli analizlerde, daha düşük albümin, daha yüksek Ca19-9, hepatik metastazlar ve NPS (OR: 2.9) bağımsız olarak daha kısa sağkalım ile ilişkilendirildi. CONUT, çok değişkenli analizde OS üzerinde bir etkiye sahip değildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İmmüno-beslenme skorları arasında CONUT ve NPS, metastatik GK hastalarında kötü prognozu öngörür. Bu açıdan NPS, CONUT'tan üstün görünmektedir

Anahtar Kelimeler: Metastatik Gastrik Kanser, Naples, CONUT, Genel sağkalımCorresponding Author: Oğuz Kağan Bakkaloğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale