ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Alt Ekstremite Liposarkomları; Ellidokuz Hastalık Tek Klinik Serisi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 8-11 | DOI: 10.5505/aot.2013.76376

Alt Ekstremite Liposarkomları; Ellidokuz Hastalık Tek Klinik Serisi

Abdullah Merter, Mahmut Kalem, Kerem Başarır, Yusuf Yıldız, Yener Sağlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada alt ekstremite liposarkomları hakkında bilgi vermek,tedavi yönetimi ve hastaların ortalam yaşam süreleri hakkında klinik tecrübelerimizin paylaşılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Retrospektif bir çalışmadır.1986-2010 yılları arasında minimum takip süresi 5 yıl ve daha fazla olan 59 hastanın dosyaları ve radyolojik görünütleri incelenmiştir.
BULGULAR: Bizim çalışmamızda literatürün aksine en sık görülen liposarkom alttipi miksoid liposarkom oalrak belirlenmiştir. Low grade liposarkom olan 10 hasta sadece marginal rezeksiyon ile tedavi edilip nüks izlenmemiştir. Hiçbir hastaya neoadjuvan radyoterapi verilmemiştir. Adjuvan Radyoterapi ise intermediate grade ve high grade liposarkom olan diğer 49 hastaya verilmiştir. High grade liposarkom olan 4 hastada akciğer metastazı gözlenmiştir. Miksoid lposarkom olan 2 hastada ise ekstremite metastazı gözlenmiştir.
SONUÇ: Miksoid liposarkom alttipinin kliniğimizde en fazla oranda görülmesinin sebebinin, low grade liposarkomların lipom gibi birçok kinikte tedavisinin yapılması olarak düşünüyoruz. Neoadjuvan radyoterapinin cerrahiyi tedaviyi zorlaştırabileceğinden verilmemiştir. Nükslerin çoğunlukla ilk 2 yıl içinde görülmektedir bundan dolayı ilk 2 yıl boyunca hastaların sıkı takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Alt ekstremite, Liposarkom; Yumuşak doku sarkomu

Liposarcoma of The Lower Extremity: A Single Center Experience of 59 Patients

Abdullah Merter, Mahmut Kalem, Kerem Başarır, Yusuf Yıldız, Yener Sağlık
Ankara University, Faculty Of Medicine, Department Of Orthopedics & Traumatology, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: The purpose of this study is to give the information on the outcome, management and survivability of patients with low extremity liposarcoma.
METHODS: This study is a retrospective study. All the patients were seen and managed between 1986 and 2010. Their records were retrieved and analyzed for this study. Fiftynine cases were identified to have the follow up of minimum 5 years and complete documentation.
RESULTS: In our study, the most common variant of the liposarcom is mixoid liposarcoma in spite of literature. Ten patients who have low grade liposarcom were treated with marginal resection. Recurrence wasn’t observed. We didn’t perform neoadjuvant radiotherapy. Two patients who have high grade liposarcoma underwent neoadjuvant chemotherapy. Adjuvant radiotherapy was given 49 patient who have intermediate or high grade liposarcoma. Four patients who have high grade liposarcoma were presented with lung metastases. Two patients who have myxoid liposarcoma were presented with extremity metastates.
CONCLUSION: We thought that, low grade liposarcomas had been treated at other small clinics as lipom so in our series the myxoid liposarcoma is the most common subtype. Neoadjuvant radiotherapy can get difficult surgery done. Recurrence usually was presented in two years after first surgery. So patients must be followed frequently during two years.

Keywords: Lower extremity, Liposarcoma; Soft tissue sarcomas

Abdullah Merter, Mahmut Kalem, Kerem Başarır, Yusuf Yıldız, Yener Sağlık. Liposarcoma of The Lower Extremity: A Single Center Experience of 59 Patients. Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 8-11

Sorumlu Yazar: Abdullah Merter, Türkiye
LookUs & Online Makale