ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
The Relation Between Tumor and Axillary Lymph Node SUV Values with the Presence of Distant Metastases in Staging F18 FDG PET/CT in Breast Cancer [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(3): 253-260 | DOI: 10.5505/aot.2022.75688

The Relation Between Tumor and Axillary Lymph Node SUV Values with the Presence of Distant Metastases in Staging F18 FDG PET/CT in Breast Cancer

Bedriye Büşra Demirel, Hüseyin Emre Tosun, Gülin Uçmak
Ankara Oncology Research and Training Hospital, Department of Nuclear Medicine

INTRODUCTION: We aimed to investigate the relationship between primary tumor and axillary lymph node maximum standardized uptake values (SUVmax) with the presence of distant metastases at initial staging of breast cancer.
METHODS: Fifty-seven women who were referred to our clinic for staging positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) with diagnosis of breast cancer were included in the study. Immunohistochemical (IHC) features of the primary tumor [hormone receptor (HR), human epidermal growth factor receptor type-2 (HER2), Ki67 index] were reviewed retrospectively. All patients’ HR status was positive and HER2 status was negative. Primary tumor SUVmax (Tmax) and axillary lymph node SUVmax (Nmax) values and primary tumor-to-axillary lymph node (T/N) ratios were calculated in PET/CT. Patients were divided into two groups as metastatic and non-metastatic according to PET/CT findings. The differences between groups in terms of age, Ki67 index and SUV values were statistically analyzed.
RESULTS: The mean age of the patients was 52±14.4 (range 25-79 years). According to PET/CT findings, the patients were divided in two groups, 57% metastatic (n = 33) and 43% non-metastatic (n = 24). While no statistically significant difference was observed between the two groups in terms of age, Ki67 index and Tmax averages, statistically significant differences were found between Nmax values (p <0.001) and T/N ratios (p=0.001). Cut-off value in association with distant metastasis was 7,8 for Nmax value and 8,5 for T/N ratio on ROC curve analysis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Accurate staging is important in terms of treatment plan and prediction of disease prognosis in breast cancer. In our study, it was thought that the difference in Nmax values and T/N ratios, independent of Tmax values, could be a determinant in terms of the overlooked and possible early metastatic disease indicator in the patient group without known distant metastasis.

Keywords: breast cancer, positron emission tomography, metastasis

Meme Kanserinde Evreleme F18 FDG PET/BT İncelemesinde Tümör ve Aksiller Lenf Nodu SUV Değerlerinin Uzak Metastaz ile İlişkisi

Bedriye Büşra Demirel, Hüseyin Emre Tosun, Gülin Uçmak
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Meme kanseri evrelemesinde primer tümor ve aksiller lenf nodu SUVmax parametrelerinin uzak metastaz varlığı ile ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya kliniğimize meme kanseri tanısı ile evreleme amaçlı positron emisyon tomografi /bilgisayarlı tomografi (PET/BT) incelemesi için refere edilen 57 kadın hasta dahil edildi. Hastaların immünohistokimyasal özellikleri [hormonreseptörü (HR), human epidermal büyüme factor reseptörü tip-2 (HER2), Ki67 indeksi] geriye dönük olarak tarandı. Hastaların tümü HR-pozitif,HER2-negatif idi. PET/BT’de primer tümör SUVmax(Tmax), aksiller lenf nodu SUVmax (Nmax) değerleri ve tümör/aksiller lenf nodu SUVmax (T/N) oranları hesaplandı. Hastalar PET/BT bulgularına göre metastatik ve non-metastatik olarak iki gruba ayrıldı. Gruplar arası yaş, Ki67 indeksi ve SUV değerleri açısından farklılık istatistiksel analizi yapıldı.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 52 ± 14.4 (aralık 25-79) idi. PET/BT bulgularına göre hastalar %57’si metastatik (n=33), %43’ü non-metastatik (n=24) olmak üzere iki grupta izlendi. İki grup arasında yaş, Ki67 indeksi ve Tmax ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmezken ortalama Nmax değerleri ve T/N oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (sırasıyla p<0.001, p=0.001). Uzak metastaz varlığı açısından ROC analizde Nmax için kesme değeri 7.8,T/N oranı için 8.5 olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Meme kanserinde tedavi planı, hastalık prognozu açısından evrelemenin doğru şekilde yapılması önem arzetmektedir. Çalışmamızda Nmax değerinin ve T/N oranının, Tmax değerlerinden bağımsız olarak farklılık göstermesi, uzak metastaz saptanamayan hasta grubunda gözden kaçan ve olası erken metastatik hastalık göstergesi açısından belirleyici olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: meme kanseri, pozitron emisyon tomografi, metastaz

Bedriye Büşra Demirel, Hüseyin Emre Tosun, Gülin Uçmak. The Relation Between Tumor and Axillary Lymph Node SUV Values with the Presence of Distant Metastases in Staging F18 FDG PET/CT in Breast Cancer. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(3): 253-260

Corresponding Author: Bedriye Büşra Demirel, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale