ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Ultrasonografi Kılavuzluğunda Pankreas İğne Biyopsileri [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2009; 42(2): 50-56

Ultrasonografi Kılavuzluğunda Pankreas İğne Biyopsileri

Bilgin Kadri ARIBAŞ0, Gürbüz DİNGİL0, Ümit ÜNGÜL0, Gürsel ŞAHİN0, Dilek Nil ÜNLÜ0, Kamil DOĞAN0, Sevim ÖZDEMİR0, Zekiye PEKOL ŞİMŞEK0, Aliye Ceylan ZARALI0, Rasime Pelin DEMİR0, Kemal ARDA0

To share the efficacy and success rates of the needle biopsies of pancreatic masses performed with various needle types under ultrasonography guidance in our department forms the purpose of our study. One hundred ultrasonography guided needle biopsies with various needle types of 18-22 G in size were applied to the patients with pancreatic masses betvveen 1993 May and 2005April. Mean age of the patients was 55.5 ± 12.0 years and woman/man ratio was 0.46. The pathological diagnosis was obtained from 82 patients. Tumor localizations were pancreatic head for 73%, corpus for 13%, tail for 9%, corpus-tail for 5% of the patients. Biopsies performed with computed tomography guided were excluded from the series. Needles used for 82 pancreatic biopsies were West-Cott 20 G in 65 cases, Sonopsy 21 G in 8 cases, Trucut 18 G in 7 cases, and VVest-Cott 22 G in two cases. The rates of accuracy were found 74.0%, 63.0%, 71.4%, and 50%, respectively. The sensitivity, specificity, and accu-racy rates were 70%, 100%, and 72.0%, respectively. No significant difference in accuracy was observed betvveen needles, and pancreatic localizations (p> 0.05). İn addition, success rates of cystic and soiid lesions were not different statistically (p= 0.05). No majör complication was observed. Ultrasonography guided needle biopsy is a useful method for diagnosis and management of pancreatic masses. The relationship betvveen pancreas and the adjacent main vascular structures should be considered befo-re the biopsy. If it is thought to be a saf e procedure, ultrasonography guided biopsy or computed tomography guided biopsy, if needed, for obese patients with too much abdominal air can be performed. Endoscopic ultrasonography guided biopsy is nee-ded for the patients with small pancreatic masses or vvhose diagnoses are not provided with repeated biopsies.

Keywords: Pancreas, needle biopsy, ultrasonography guided.

Ultrasonography Guided Pancreatic Needle Biopsies

Bilgin Kadri ARIBAŞ0, Gürbüz DİNGİL0, Ümit ÜNGÜL0, Gürsel ŞAHİN0, Dilek Nil ÜNLÜ0, Kamil DOĞAN0, Sevim ÖZDEMİR0, Zekiye PEKOL ŞİMŞEK0, Aliye Ceylan ZARALI0, Rasime Pelin DEMİR0, Kemal ARDA0

Bu çalışmanın amacını pankreas kitlelerine ultrasonografi kılavuzluğunda kliniğimizde yapmış olduğumuz iğne biyopsilerinin etkinliğini ve çeşitli tipteki biyopsi iğnelerinin başarı oranlarını paylaşmak oluşturmaktadır. Mayıs 1993-Nisan 2005 tarihleri arasında, 18-22 G çaplı çeşitli tipteki iğneler ile 114 pankreas kitlesi olan hastaya, ultrasonografi eşliğinde iğne biyopsisi yapıldı. Olguların yaş ortalaması 55.5 ± 12.0 ve kadın/erkek oranı 0.46 idi. Bu olgulardan, patolojik tanı elde edilen 82 olgu değerlendirildi. Bu olguların %73 (61)’ü pankreas başı, %13 (10)’ü gövdesi, %9 (7)'u kuyruğu ve %5 (4)’i gövde-kuyruk yerleşimliydi. Bilgisayarlı tomografi eşliğinde biyopsi yapılan hastalar değerlendirmeye alınmamıştır. Pankreas kitlelerine yönelik yapılan 82 biyopsinin; 65’inde West-Cott 20 G, sekizinde Sonopsy 21 G, yedisinde Trucut 18 G ve ikisinde West-Cott 22 G iğne kullanıldı. Doğru tanıya götürme oranları sırasıyla, %74.0, %63.0, %71.4 ve %50 bulundu. Bütün biyopsilerde ise duyarlılık %70, özgüllük %100, doğruluk %72.0 olarak belirlendi. Hem iğneler arasında, hem de pankreastaki yerleşimine göre, doğruluk oranları açısından anlamlı bir fark saptanmadı (p> 0.05). Kistik-solid lezyonlar arasında da, başarı oranları açısından belirgin fark saptanmadı (p= 0.05). Hastalarda majör bir komplikasyon izlenmedi. Pankreas kitlelerinde tanı koyabilmek ve tedaviyi yönlendirmek amacı ile ultrasonografi kılavuzluğunda yapılan iğne biyopsileri, tanıya yardımcı bir yöntemdir. Pankreasın ana vasküler yapılara olan komşuluğu dikkate alınmalı, vasküler yapılara zarar verilmeyeceğinden emin olunursa öncelikle ultrasonografi, aşırı kilolu hastalarda ise bilgisayarlı tomografi kılavuzluğunda biyopsi yapılabilir. Tekrar biyopside de sonuç alınamayan olgularda ve küçük pankreas lezyonlarında ise endoskopik ultrasonografi kılavuzluğunda biyopsi yapılması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Pankreas, iğne biyopsisi, ultrasonografi kılavuzluğu.

Bilgin Kadri ARIBAŞ, Gürbüz DİNGİL, Ümit ÜNGÜL, Gürsel ŞAHİN, Dilek Nil ÜNLÜ, Kamil DOĞAN, Sevim ÖZDEMİR, Zekiye PEKOL ŞİMŞEK, Aliye Ceylan ZARALI, Rasime Pelin DEMİR, Kemal ARDA. Ultrasonografi Kılavuzluğunda Pankreas İğne Biyopsileri. Acta Oncol Tur.. 2009; 42(2): 50-56
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale