ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
The TGFpR-1 Expressions in Different Steps of Liver Injury and Hepatocellular Carcinoma* [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2009; 42(1): 8-12

The TGFpR-1 Expressions in Different Steps of Liver Injury and Hepatocellular Carcinoma*

Pelin BAĞCI1, Gülşen ÖZBAY2
1Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, RİZE
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Bölümü, İSTANBUL

Hepatik yıldızsı hücre (HYH) karaciğerde fibrozisten sorumlu temel hücredir. Transforme edici büyüme faktörü-p (TGFp) ise, aktive HYH’lerden salınan ve çoğunlukla transforme edici büyüme faktörü-p reseptörü-1 (TGFpR-1) üzerinden etkilerini gösteren, siroz gelişiminde fibrozisten sorumlu olan temel moleküldür. Bu çalışma, karaciğer hasarının farklı aşamalarında ve hepatoselüler karsinom (HSK)’da TGFpR-1 ekspresyonlarını değerlendirmek, ve de tedaviye yönelik çıkarımlar yapmak üzere planlanmıştır. Altmış beş viral hepatit, 58 siroz ve 21 HSK olgusu TGFpR-1 primer antikoru ile immünhistokimyasal olarak boyandı. Boyanma yaygınlığı ve yoğunluğu skorlandı. Rutin boyalardaki histolojik aktiviteler ve fibrozis skorları ile immünhistokimyasal boyanma paternleri ve boyanan hücreler karşılaştırıldı. Ardından yaş, cinsiyet, etyoloji, histolojik aktivite indeksleri, fibrozis skorları; tümör çapı, vasküier invazyon, multifokalite ve siroz varlığı ile TGFpR-1 boyanmasındaki yaygınlık ve yoğunluklar arasındaki ilişkileri saptamak üzere biyoistatistiksel çalışmalar uygulandı. Hepatit grubunda TGFpR-1 boyanmasındaki yoğunluk ile fibrozis skorundaki artışın korelasyon gösterdiği saptandı (p< 0.05). inaktif sirozun izlendiği vakalarda TGFpR-1 boyanması görülmedi. HSK grubunda saptanan en önemli bulgu ise; tümör çapı ile TGFpR-1 boyanmaları arasındaki ters korelasyon oldu. TGFp ve reseptörü olan TGFpR-1 karaciğerdeki yara iyileşmesi sürecinde görevli olan en önemli moleküllerdendir. Ancak etkileri hepa-tokarsinogenezin erken dönemlerinde belirgindir. Komplet siroz ve 3 cm ve daha büyük çaplardaki HSK’larda anti-TGFpR stratejilerinin monoterapi şeklinde kullanılması faydalı olmayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Siroz, hepatoselüler karsinoma, TGFp, TGFpR-1.

Karaciğer Hasarının Farklı Basamaklarında ve Hepatoselüler Karsinomda TGF/3R-1 Ekspresyonları

Pelin BAĞCI1, Gülşen ÖZBAY2
1Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, RİZE
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Bölümü, İSTANBUL

Hepatic stellate celi (HSC) is the key fibrogenic celi type in liver. Transforming growth factor-p (TGFp), using mostly trans-forming growth factor-p receptor-1 (TGFpR-1), generated by the activated HSC is the most significant fibrogenic molecule of cirr-hosis. We pianned this study to observe the expressions of TGFpR-1 in different steps of liver injury. We immunostained 65 viral hepatitis, 58 cirrhosis and 21 hepatocellular carcinoma (HCC) cases vvith TGFpR-1 antibody and scored the intensity and the distribution of the stainings. Biostatisticai analysis vvere done to see, if there are any meaningful results betvveen age, sex, etio-logy, hepatic activity index, fibrosis scores; tumor diameter, vascular invasion, multifocality, presence of cirrhosis and receptor expressions. İn the hepatitis group the intensity of TGFpR-1 staining vvas positively correiated vvith the increasing fibrosis score (p< 0.05). İn the cases vvhich cirrhosis vvas inactive, there vvere no TGFfSR-1 expressions. The only positive result in HCC group vvas the inverse correiation betvveen tumor diameter and TGFpR-1 expression. TGFpR-1 is an important mediator in liver vvound healing. But its' effect is important in the early stages of hepatocarcinogenesis. İn complete cirrhosis or HCCs greater than 3 cm, anti-TGFpR strategies vvill not be useful alone.

Keywords: Cirrhosis, hepatocellular carcinoma, TGFp, TGFpR-1.

Pelin BAĞCI, Gülşen ÖZBAY. Karaciğer Hasarının Farklı Basamaklarında ve Hepatoselüler Karsinomda TGF/3R-1 Ekspresyonları. Acta Oncol Tur.. 2009; 42(1): 8-12
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale