ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
BCR / ABL-Negatif Kronik Miyeloproliferatif Neoplazlı Hastalarda Kemik Mineral Dansitometrisi Ölçümlerinin Değerlendirilmesi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(2): 159-165 | DOI: 10.5505/aot.2021.72324

BCR / ABL-Negatif Kronik Miyeloproliferatif Neoplazlı Hastalarda Kemik Mineral Dansitometrisi Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

Aysun Şentürk Yıkılmaz1, Sema Akıncı2, Şule Mine Bakanay1, Selin Küçükyurt Kaya2, İmdat Dilek1
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Bilkent Şehir Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, BCR / ABL-negatif kronik miyeloproliferatif neoplazmı (KMPH) olan hastaların, kemik mineral dansitometri ölçümlerindeki değişiklikleri ve prognostik faktörlerle ilişkisini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: KMPH tanısı alan 38 erkek (% 52.1) ve 35 kadın (% 47.9) olgunun verileri retrospektif olarak incelendi. Tanı sırasında gerçekleştirilen femur boynu ve lomber omurganın yaş, cinsiyet, tanı (polisitemia vera (PV), esansiyel trombositoz (ET)), JAK2V617F mutasyon pozitifliği, KMPH komplikasyonlarının varlığı ve kemik mineral dansitometrisi (KMD) ölçümleri her hasta için kaydedildi. Hastalar; erkekler için 65 yaş altı ve 65 yaş üstü, kadınlar için menopoz öncesi ve menopoz sonrası durum olarak dört gruba ayrıldı. Ayrıca T skoru; femur boynu ve lomber omurgaya göre normal ve azalmış kemik yoğunluğu olarak gruplandırıldı.
BULGULAR: Kadın hastalarda lomber omurgada daha fazla kemik kaybı olduğu bulundu (p = 0.031). Kadın hastalarda, lomber omurga KMD'sindeki azalma postmenopozal grupta daha fazlaydı (p = 0.012). Femur boynundaki kemik yoğunluğunda azalma 65 yaş üstü grupta daha fazla bulundu (p = 0.01). KMD ile ET ya da PV tanısı, JAK2V617F mutasyon pozitifliği, tromboz ve kanama gibi KMPH komplikasyonları arasında ilişki yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda elde edilen sonuçlara göre, KMPH varlığı kadın hastalarda lomber bölgede kemik kaybını arttırmaktadır. Bu nedenle, menopoz öncesi grupta KMD ölçümü ve kalsiyum destekleyici tedavi planlamasının kadın KMPH hastalarda faydalı olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: kemik mineral dansitometri, BCR / ABL-negatif kronik miyeloproliferatif neoplazm, polisitemia vera, esansiyel trombositoz

Evaluation of Bone Mineral Densitometry Measurements in Patients with BCR/ABL-Negative Chronic Myeloproliferative Neoplasm

Aysun Şentürk Yıkılmaz1, Sema Akıncı2, Şule Mine Bakanay1, Selin Küçükyurt Kaya2, İmdat Dilek1
1Yildirim Beyazit University, Hematology Department, Ankara, Turkey
2Department of Hematology, Bilkent City Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to determine the changes in and the factors related to the bone mineral density in patients with BCR/ABL-negative chronic myeloproliferative neoplasm (CMPD).
METHODS: The data of 38 males (52.1%) and 35 females (47.9%) patients diagnosed with CMPD were analyzed retrospectively. The age, gender, diagnosis (polycythemia vera (PV), essential thrombocythemia (ET)), JAK2V617F mutation positivity, the presence of the CMPD complications and the bone mineral densitometry (BMD) measurements of femur neck and lumbar spine carried out during the diagnosis were recorded for each patient. The patients were divided into four groups: under 65 and over 65 years old for men, premenopausal and postmenopausal status for women. They were also grouped according to the T score of the femur neck and lumbar spine with normal and decreased bone density.
RESULTS: Female patients were found to have more bone loss in the lumbar spine (p=0.031). In female patients, the reduction in the lumbar spine BMD was greater in the postmenopausal group (p=0.012). The decrease in bone density in the femur neck was found to be greater in the group above 65 years of age (p=0.01). There was no relationship between BMD and ET, PV, JAK2V617F mutation positivity, and CMPD complications such as thrombosis and hemorrhage.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the results obtained in our study, the presence of CMPD increases bone loss in lomber area in female patients. Therefore, the BMD measurement and calcium-D supportive treatment planning in the premenopausal group are thought to be beneficial in female patients.

Keywords: bone mineral densitometry, BCR/ABL-negative chronic myeloproliferative neoplasm, polycythemia vera, essential thrombocythemia

Aysun Şentürk Yıkılmaz, Sema Akıncı, Şule Mine Bakanay, Selin Küçükyurt Kaya, İmdat Dilek. Evaluation of Bone Mineral Densitometry Measurements in Patients with BCR/ABL-Negative Chronic Myeloproliferative Neoplasm. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(2): 159-165

Sorumlu Yazar: Aysun Şentürk Yıkılmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale