ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Defining Locoregional Failure Sites with respect to Radiotherapy Volumes in Gastric Cancer Patients [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 309-316 | DOI: 10.5505/aot.2020.71601

Defining Locoregional Failure Sites with respect to Radiotherapy Volumes in Gastric Cancer Patients

Süheyla Aytaç Arslan1, Gülhan Güler Avcı2
1Department Of Radiation Oncology, Yıldırım Beyazıt University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey
2Department Of Radiation Oncology, Gaziosmanpaşa University Faculty Of Medicine, Tokat, Turkey

INTRODUCTION: The primary aim of this study is to evaluate and define locoregional recurrence regions individually matching with radiotherapy (RT) plans in gastric adenocarcinoma patients treated with curative surgery and adjuvant chemoradiotherapy (CRT). The secondary aim is to present the survival results.
METHODS: 62 adult gastric adenocarcinoma patients who underwent curative resection and received adjuvant CRT at two radiation oncology centers were analyzed. The 4500-5040 cGy was delivered in 25-28 fractions. At follow-up, computed tomography, which described recurrence, was transferred to the RT planning system and defined the site of relapse according to RT isodose curves.
RESULTS: The median follow up time was 18 months, 22 patients (35%) have been relapsed. Five patients had isolated loco-regional failure. Three of these relapses were in the RT field, one was marginal recurrence and the remaining one was outside the RT field. Two nodal recurrence regions were covered by 95% and 100% isodose lines and the other nodal recurrence region was covered by 20% isodose line with respect to their initial radiotherapy volumes. One local recurrence was in the anastomosis site covered by 90% isodose line and the other was on the peritoneal surface covered by 50% isodose line. The 3 and 5-year overall survival (OS) were 71% and 55% respectively, and were better with D2 lymph node dissection without statistical significance.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Identification of the local recurrence site may be helpful in determining the RT target volume. For this, controlled studies with more patients are needed.

Keywords: loco-regional recurrence, gastric carcinoma, chemoradiotherapy

Mide Kanserli Hastalarda Radyoterapi Hacimlerine Göre Lokal Bölgesel Yineleme Alanlarının Tanımlanması

Süheyla Aytaç Arslan1, Gülhan Güler Avcı2
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi ABD, Ankara
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Abd, Tokat

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın primer amacı, küratif cerrahi ve adjuvan kemoradyoterapi (KRT) uygulanan mide adenokarsinomlu hastaların lokal yineleme bölgelerini radyoterapi planları ile birleştirilerek tanımlamaktır. İkincil amaç ise sağkalım sonuçlarını sunmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İki merkezde küratif rezeksiyon yapılan ve adjuvan KRT alan 62 erişkin mide adenokarsinomlu hastalar retrospektif olarak incelendi. Radyoterapi 25-28 fraksiyonlarda 4500-5040 cGy olarak uygulandı. Takipte, nüksün tariflendiği bilgisayarlı tomografi RT planlama sistemine aktarıldı ve RT izodoz eğrilerine göre nüks bölgesi tanımladı.
BULGULAR: Ortanca takip süresi 18 aydı, 22 hastanın (% 35) hastalığı tekrarladı. Beş hastada izole lokal-bölgesel başarısızlık (3 nodal, 2 lokal nüks) görüldü. Bu nükslerin üçü RT alanında, biri marjinal nüks, kalan biri de RT alanı dışında idi. İki nodal nüks, % 95 ve % 100 izodoz eğrisi içinde kalırken, diğer nodal nüks ise recete edilen dozun % 20’sini oluşturduğu izodoz hattında idi. Bir lokal nüks, % 90 izodoz eğrisi içinde, anastomoz bölgesinde, diğeri ise % 50 izodoz eğrisi içinde, peritoneal yüzeydeydi. Üç ve beş yıllık genel sağkalım (GS) sırasıyla % 71 ve % 55 olarak bulundu. D2 lenf nodu diseksiyonu yapılan hastalarda genel sağ kalım daha yüksek olup farklılık istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Lokal nüks bölgesinin tanımlanması RT hedef hacmin belirlenmesinde yol gösterici olabilir. Bunun için daha fazla hasta ile yapılan kontrollü çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: lokal-bölgesel nüks, gastrik karsinom, kemoradyoterapi

Süheyla Aytaç Arslan, Gülhan Güler Avcı. Defining Locoregional Failure Sites with respect to Radiotherapy Volumes in Gastric Cancer Patients. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 309-316

Corresponding Author: Gülhan Güler Avcı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale