ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
How are the Results of Allogeneic Stem Cell Transplantation in Elderly Patients? A Single-center Experience [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2023; 56(2): 106-113 | DOI: 10.5505/aot.2023.70487

How are the Results of Allogeneic Stem Cell Transplantation in Elderly Patients? A Single-center Experience

Ayse Uysal1, Mehmet Ali Erkurt2, İrfan Kuku2, Emin Kaya2, İlhami Berber2, Ahmet Sarıcı2, Soykan Biçim2, Ahmet Kaya2, Emine Hidayet2
1Fırat University School Of Medicine, Hematology Department, Elazığ, Turkey
2Inonu University, Turgut Ozal Medical Center, Adult Hematology Department, Malatya, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to present allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HCT) experience in elderly patients with hematological malignancy.
METHODS: Thirty-five patients aged 60 years and older who underwent allo-HSCT between 2017 and 2021 were retrospectively analyzed. Patient's demographic/clinical features, and the outcomes of transplantation were reviewed.
RESULTS: The median age was 63 (range, 60-74) years and 25 (77,1%) were male. Twenty-seven (60%) were diagnosed with AML, followed by MDS (n: 7, 20%). Twenty-three (65,8%) patients had intermediate, and 6 (17,1%) patients had a high hematopoietic cell transplantation-specific comorbidity index score. Karnofsky performance status of ≥ 90% was detected in 15 (42,9%) patients. Busulfan plus fludarabine plus anti-thymocyte globulin was used mainly as a reduced-intensity conditioning regimen, which was used in 18 (51,4%) patients. The median duration of neutrophil and platelet engraftments were 18 (range, 11-27) and 18 (range, 11-33) days, respectively. The median follow-up time was 4 months (range, 0-51), with the OS rate %14,2. The transplant-related mortality rate within the first 30 days after allo-HSCT was detected in 10 patients (28,6%) due to infection and/or GvHD. Response assessment could be performed in 25 (71,4%) patients after transplantation. The duration of PFS was 6 (range, 1-51) months in patients with response evaluation. The rate of PFS was 72% in 1 years and 5 (14,2%) patients were still alive with complete response at the last visit.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Reduced-intensity conditioning regimen has provided the important advantage in allo-HSCT, for elderly patients with hematological malignancies such as AML and MDS.

Keywords: allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, elderly patients, reduced-intensity conditioning regimen

Yaşlı Hastalarada Allojeneik Kök Hücre Nakli Sonuçları Nasıl? Tek Merkez Deneyimi

Ayse Uysal1, Mehmet Ali Erkurt2, İrfan Kuku2, Emin Kaya2, İlhami Berber2, Ahmet Sarıcı2, Soykan Biçim2, Ahmet Kaya2, Emine Hidayet2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Erişkin Hematoloji, Malatya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Azaltılmış yoğunluklu hazırlama (RIC) rejimi, yaşlı hastalarda nakille ilişkili morbidite ve mortalite oranını azaltmak için allojenik hematopoietik kök hücre naklinde (allo-HCT) önemli faydalar göstermiştir. Biz de bu çalışmada 60 yaş ve üzerindeki hematolojik malignitesi olan hastalarda allo-HSCT deneyimini ve sonuçlarını sunmayı amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 2017-2021 yılları arasında allo-HSCT uygulanan 60 yaş ve üstü 35 hasta retrospektif olarak analiz edildi. Hastaların nakil anındaki demografik ve klinik özellikleri ile nakil sonuçları incelendi.
BULGULAR: Ortanca yaş 63 (60-74) ve 25'i (%77,1) erkekti. Yirmi yedi (%60) hasta AML, 20 (%20) hasta MDS tanılıydı. Yirmi üç (%65,8) hastada orta, 6 (%17,1)’ sonda yüksek hematopoietik hücre transplantasyonu spesifik komorbidite indeks skoru vardı. 15 (%42,9) hastada Karnofsky performans durumu ≥%90 olarak saptandı. Busulfan, fludarabin ve anti-timosit globulin kombinasyonu en sık kullanılan RIC rejimiydi ve 18 (%51,4) hastada kullanıldı. Ortanca nötrofil ve trombosit engraftman süresi sırasıyla 18 (11-27) ve 18 (11-33) gündü. Ortanca takip süresi 4 aydı (aralık, 0-51), toplam sağkalım oranı %14,2. Allo-HSCT' den sonraki ilk 30 gün içinde transplanta bağlı ölüm oranı enfeksiyon ve/veya GvHD nedeniyle 10 hastada (%28,6) tespit edildi. Nakil sonrası 25 (%71,4) hastada yanıt değerlendirmesi yapılabildi. Yanıt değerlendirmesi yapılan hastalarda PFS süresi 6 (dağılım, 1-51) aydı. PFS oranı 12 ayda %72 idi. Son kontrolde 5 (%14,2) hasta tam yanıtla halen yaşıyordu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Azaltılmış yoğunluklu şartlandırma rejimi, özellikle AML ve MDS gibi hematolojik maligniteleri olan yaşlı hastalarda allo-HSCT' de önemli bir avantaj sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: allojeneik hematopoietik kök hücre nakli, yaşlı hastalar, düşük yoğunluklu hazırlama rejimi

Ayse Uysal, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya, İlhami Berber, Ahmet Sarıcı, Soykan Biçim, Ahmet Kaya, Emine Hidayet. How are the Results of Allogeneic Stem Cell Transplantation in Elderly Patients? A Single-center Experience. Acta Oncol Tur.. 2023; 56(2): 106-113

Corresponding Author: Mehmet Ali Erkurt, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale